Graficzny przykład ANOVA two-way – interaction_plot

PL202001081306

Source of data: http://faculty.webster.edu/woolflm/8canswer.html

Model ANOVA two-way (two-factor)

W tej analizie robimy porównie dwóch czyników w tych samych populacjach.

Analiza ANOVA jest dla H01 i H02 dwiema ANOVA jednoczynnikowymi jednak przy H03 jest już połączeniem tych dwóch ANOVA one-way czyli ANOVA two-way.

Przeprowadzono badania, których celem było określenie poziomu radości życia. Postawiono następujące hipotezy zerowe:

 • h0a – średnia radość życia jest taka sama dla kobiet i mężczyzn
 • H0b – średnia radość życia jest taka sama wśród trzech grup: ‘Young Adult’, ‘Middle Adult’, ‘Older Adult’.
 • H0c – nie istnieje interakcji pomiędzy grupami: ‘Young Adult’, ‘Middle Adult’, ‘Older Adult’ a płcią badanych osób mającej wpływ na poziom radość życia.

Kodujemy bazwy grup:

 • ‘Young Adult’ :1
 • ‘Middle Adult’:2
 • ‘Older Adult’ :3
In [5]:
import pandas as pd

cc =['Male', 'Male', 'Male', 'Male','Male','Female','Female','Female','Female','Female']
aaa	 = [4,2,3,4,2,7,4,3,6,5]
bbb = [7,5,7,5,6,8,10,7,7,8]
ccc = [10,7,9,8,11,10,9,12,11,13]
df = pd.DataFrame({'Group': cc, 1:aaa, 2:bbb, 3:ccc })
df
Out[5]:
Group 1 2 3
0 Male 4 7 10
1 Male 2 5 7
2 Male 3 7 9
3 Male 4 5 8
4 Male 2 6 11
5 Female 7 8 10
6 Female 4 10 9
7 Female 3 7 12
8 Female 6 7 11
9 Female 5 8 13

Badaliśy już ten zbiór danych pod kontem możliwości wykorzystania go w analizie ANOVA.

 • Próby zostały pobrane niezależnie od siebie z każdej z r populacji
 • W każdej z r badanych populacji rozkłąd jest normalny o tej samej wariancji. Średnie w r populacjach mogą być równę, lecz nie muszą*

Analiza ANOVA tej próby jest opisana w linku poniżej:
http://sigmaquality.pl/python/praktyczny-przyklad-wykorzystania-anova-two-way-w-pythonie-pl080120201039/

Przekształacamy dataframe do postaci zgodniej ze statmodels.

In [12]:
df_melt = pd.melt(df.reset_index(), id_vars=['Group'], value_vars=[1, 2, 3])
df_melt.columns = ['Sex','Age','value']
df_melt.sample(5)
Out[12]:
Sex Age value
9 Female 1 5
3 Male 1 4
0 Male 1 4
20 Male 3 10
28 Female 3 11
In [34]:
df_melt['Age'] = df_melt['Age'].astype('int64')
df_melt.dtypes
Out[34]:
Sex   object
Age    int64
value   int64
dtype: object

Teraz tworzymy dwa modele regresji wielorakiej OLS.

In [49]:
from statsmodels.formula.api import ols
from statsmodels.stats.anova import anova_lm

Reg1 = ols(formula = "value ~ Age + Sex", data = df_melt)
Fit1 = Reg1.fit()

Reg2 = ols(formula = "value ~ Age*Sex", data = df_melt)
Fit2 = Reg2.fit()
In [50]:
print(df_melt['value'].dtype)
print(df_melt['Age'].dtype)
print(df_melt['Sex'].dtype)
int64
int64
object
In [63]:
from statsmodels.graphics.factorplots import interaction_plot


fig = interaction_plot(df_melt['Age'], df_melt['Sex'],df_melt['value'],
       colors=['black','darkgreen'], markers=['D','x'], linestyles=["-", "--"], ylabel='radość życia', xlabel='Grupa wiekowa')
fig = interaction_plot(df_melt['Age'],df_melt['Sex'], Fit1.fittedvalues,
      colors=['black','darkgreen'], markers=['D','x'],linestyles=["-", "--"], ylabel='radość życia - OLS', xlabel='Grupa wiekowa')
fig = interaction_plot(df_melt['Age'],df_melt['Sex'], Fit2.fittedvalues,
       colors=['black','darkgreen'], markers=['D','x'], linestyles=["-", "--"], ylabel='radość życia - OLS interakcja', xlabel='Grupa wiekowa')

import matplotlib.pyplot as plt
plt.show()

Interpretacja wykresu interakcji

Wykres interakcji pokazuje w jaki sposób związek między jednym czynnikiem kategorycznym (płeć) a ciągłą reakcją zależy od wartości drugiego czynnika kategorycznego (grupa wiekowa). Ten wykres wyświetla średnie dla poziomów jednego czynnika na osi y oraz osobną linię dla każdego czynnika.

 • Równoległe linie oznaczają brak interakcji.
 • Linie nierównoległe – występuje interakcja.

Im bardziej nierównoległe są linie, tym większa jest siła interakcji.
Chociaż można użyć tego wykresu do wyświetlenia efektów, należy wykonać odpowiedni test ANOVA i ocenić istotność statystyczną efektów. Jeśli efekty interakcji są znaczące, nie można interpretować głównych efektów bez uwzględnienia efektów interakcji.

 PL080120201039