2_SQL. Obliczenia arytmetyczne SQL

Obliczenia arytmetyczne SQL prowadzi się za pośrednictwem paska poleceń. Zanim jednak pokażę przykład obliczeń, zrobimy jedno proste zapytanie składające się z trzech kolumn. Uruchamiamy Oracle SQL developer i zadajemy zapytanie dla tabeli EMPLOYEES. Chcemy poznać numery telefonów zatrudnionych pracowników. Przy pisaniu wyrażenia musimy pamiętać aby nazwy kolumn oddzielane były przecinkami.

 Wybór kilku kolumn z tabeli nazywa się selekcją pionową (projekcją). 

W tabeli wynikowej uzyskujemy:

Obliczenia arytmetyczne SQL

 Instrukcja SQL może zawierać operatory: + (plus), - (minus) , *(mnożenie), /(dzielenie) oraz stałe wartości liczbowe. Zaleca się aby kolejne instrukcje SQL znajdowały się w oddzielnych wierszach. 

Aby wyświetlić tabelę z pensjami pracowników z tabeli EMPLOYEES należy wpisać następującą instrukcję:

SELECT FIRST_NAME, LAST_NAME, SALARY
FROM EMPLOYEES;

Uzyskujemy tabele poborów pracowników:

Aby obliczyć wysokość premii wysokości 8% należy użyć następującego wyrażenia:

SELECT FIRST_NAME, LAST_NAME, SALARY, SALARY*0.08
FROM EMPLOYEES;

Program utworzył dodatkową kolumnę z wartością premii dla pracowników.

 Należy pamiętać, że w SQL przecinki w wyrażeniach liczbowych wpisuje się jako kropki.  

Teraz dodatkowo doliczamy do premii pracowników dodatek 200 zł. Aby zachować czytelność obliczeń utworzyliśmy dodatkową kolumnę zawierającą dodatki 200 zł oraz sumę premii i dodatku. Język SQL zachowuje kolejność działań arytmetycznych.

SELECT FIRST_NAME, LAST_NAME, SALARY, SALARY*0.08, 200, SALARY*0.08+200
FROM EMPLOYEES;

Otrzymaliśmy następujący wynik zapytania: