Artificial Intelligence w Marketingu Bankowym – Logistic regression model part 2

 

 

Exercise 27

 

Marketing bankowy – działalność podmiotów gospodarczych mającą na celu poznanie i dostosowanie się do potrzeb rynku oraz oddziaływanie na popyt i podaż, uwzględniając wymagania i preferencje finalnych nabywców.

Zatem koncepcja marketingu oznacza, że punktem wyjścia działalności podmiotów gospodarczych, są potrzeby i wymagania ostatecznych odbiorców, jak również dostosowanie się do zmiennych warunków rynkowych i wywieraniu wpływu na rynek dla osiągnięcia swoich celów.

Marketing bankowy to system zintegrowanych działań banku dostępnymi instrumentami w celu dostosowania się do potrzeb rynku, zaspokojenia tych potrzeb swoimi produktami, kreowania popytu na te produkty, a także poszukiwania nowych rynków lub nisz rynkowych oraz kształtowania i utrwalania pozytywnego wizerunku banku w społeczeństwie.
źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing_bankowy

 
www.sigmaquality.pl/machine-learning/artificial-intelligence-w-marketingu-bankowym/
 
In [1]:
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns

from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
import matplotlib.pylab as plt
from pylab import plot, show, subplot, specgram, imshow, savefig
from sklearn import preprocessing
from sklearn.preprocessing import Normalizer
from sklearn.preprocessing import Imputer

import matplotlib.pyplot as plote

%matplotlib inline

plt.style.use('ggplot')
In [2]:
df = pd.read_csv('c:/1/bank.csv')
df.head()
Out[2]:
  Unnamed: 0 Unnamed: 0.1 age job marital education default housing loan contact campaign pdays previous poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed y
0 0 0 44 blue-collar married basic.4y unknown yes no cellular 1 999 0 nonexistent 1.4 93.444 -36.1 4.963 5228.1 0
1 1 1 53 technician married unknown no no no cellular 1 999 0 nonexistent -0.1 93.200 -42.0 4.021 5195.8 0
2 2 2 28 management single university.degree no yes no cellular 3 6 2 success -1.7 94.055 -39.8 0.729 4991.6 1
3 3 3 39 services married high.school no no no cellular 2 999 0 nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.405 5099.1 0
4 4 4 55 retired married basic.4y no yes no cellular 1 3 1 success -2.9 92.201 -31.4 0.869 5076.2 1

5 rows × 23 columns

 

Jak w praktyce zastosować model Linear Regression w marketingu bankowym?

Departament marketingu bankowego niedawno przeprowadził akcję promocyjną. Klienci byli zachęcani do skorzystania z oferty banku – zaciągania kredytów w rachunku bieżącym. Cała operacja została skrupulatnie odnotowana w formie tabeli danych. Tabelę danych można znaleźć pod adresem: https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/00222/

 

Dane klienta banku

age: (numerycznie)

job: rodzaj pracy (kategorycznie: „admin.”, „Pracownik fizyczny”, „przedsiębiorca”, „pokojówka”, „zarządzanie”, „emerytowany”, „samozatrudniony”, „ usługi ”,„ student ”,„ technik ”,„ bezrobotny ”,„ nieznany ”)

marital: stan cywilny (kategorycznie:„ rozwiedziony ”,„ żonaty ”,„ samotny ”,„ nieznany ”; uwaga:„ rozwiedziony ”oznacza rozwiedziony lub owdowiały)

education: (kategoryczne: „podstawowy. 4 lata”, „podstawowy. 6 lat”, „podstawowy. 9 lat”, „szkoła średnia”, „analfabeta”, „kurs zawodowy”, „uniwersytet. stopień”, „nieznane”)

default: czy kredyt jest niespłacony? (kategorycznie: „nie”, „tak”, „nieznany”)

housing: ma kredyt mieszkaniowy? (kategorycznie: „nie”, „tak”, „nieznany”)

loan:czy pożyczka osobista? (kategorycznie: „nie”, „tak”, „nieznany”)
Powiązane z ostatnim kontaktem bieżącej kampanii

contact: typ komunikacji kontaktowej (kategorycznie: „komórkowy”, „telefon”)

month:ostatni miesiąc kontaktowy w roku (kategorycznie: „jan”, „lut”, „mar”, …, „lis”, „dec”)

day_of_week: ostatni dzień tygodnia w tygodniu (kategorycznie: „pon”, „wt”, „środ”, „czw”, „pt”)

duration: czas trwania ostatniego kontaktu, w sekundach (numerycznie) . Ważna uwaga: ten atrybut ma duży wpływ na docelowy wynik (np. Jeśli czas trwania = 0, to y = „nie”). Jednak czas trwania nie jest znany przed wykonaniem połączenia. Ponadto po zakończeniu połączenia y jest oczywiście znane. W związku z tym dane te należy uwzględnić wyłącznie do celów porównawczych i należy je odrzucić, jeżeli intencją jest stworzenie realistycznego modelu predykcyjnego.
Inne atrybuty

campaign: liczba kontaktów wykonanych podczas tej kampanii i dla tego klienta (numerycznie, obejmuje ostatni kontakt)

pdays: liczba dni, które upłynęły od ostatniego kontaktu klienta z poprzedniej kampanii (numerycznie; 999 oznacza, że klient nie był wcześniej skontaktowano się)

previous: liczba kontaktów wykonanych przed tą kampanią i dla tego klienta (numerycznie)

poutcome:wynik poprzedniej kampanii marketingowej (kategorycznie: „porażka”, „nieistniejąca”, „sukces”)
Atrybuty kontekstu społecznego i gospodarczego

emp.var.rate: wskaźnik zmienności zatrudnienia – wskaźnik kwartalny (liczbowy)

Cons.price.idx: wskaźnik cen konsumpcyjnych – wskaźnik miesięczny (liczbowy)

cons.conf.idx: wskaźnik zaufania konsumentów – wskaźnik miesięczny (liczbowy )

euribor3 mln: stawka 3-miesięczna euribor – wskaźnik dzienny (liczbowy)

nr_employed: liczba zatrudnionych: liczba pracowników – wskaźnik kwartalny (liczbowy)

 

Poprzednią analize Marketingu Bankowego, można znaleźć pod adresem:
http://sigmaquality.pl/machine-learning/artificial-intelligence-w-marketingu-bankowym

Kierownik Marketingu Bankowego dowiedział się z niej, jakie grupy klientów są najbardziej przewidywalne oraz które zmienne wpływają na decyzję klientów. Dowiedział się również, jakie znaczenie mają określone techniki operacyjne takie jak średni czas rozmowy i liczba kontaktów z klientem. Jak ważny jest czas między kolejnymi kontaktami, czego unikać a o czym rozmawiać z klientami. Te informacje pozwolą kierownikowi podnieść efektywność sprzedaży w kolejnych kampaniach promocyjnych.

Przyjmijmy, że dane zamieszczone pod powyższym adresem (https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/00222/) są danymi historycznymi banku z poprzednich akcji promocyjnych. Teraz Kierownik Marketingu Bankowego ma listą 150 nowych klientów banku. Kierownik chce wiedzieć, którzy klienci, na podstawie historii poprzednich akcji promocyjnych, najprawdopodobniej wezmą kredyt.
Kierownik dysponując określonymi zasobami ludzkimi i czasem, chce więc skoncentrować swoje wysiłki na określonych, wskazanych przez algorytm artificial intelligence klientach. Dzięki temu ma nadzieję na poprawę efektywności sprzedaży banku.

Ponieważ nie posiadamy listy 150 nowych klientów, wydzielimy 150 przypadkowych rekordów z bazy UC Irvine Machine Learning Repository (https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/00222/)

Wydzielam listę 150 nowych klientów banku.

In [3]:
df = pd.read_csv('c:/1/bank.csv')
df3 = df.sample(150)
In [4]:
df3.shape
Out[4]:
(150, 23)
 

Niestety nie można wykorzystać modeli z poprzedniej analizy ponieważ zawiera on zmienne, których nie potrafimy przewidzieć w przyszłości.
Nie wiemy jaki będzie czas kontaktu. Nie wiemy ile będzie rozmów konsultant banku z klientem ponieważ to zwykle klient decyduje jak długo i ile razy chce rozmawiać.

duration: czas trwania ostatniego kontaktu, w sekundach (numerycznie) . Ważna uwaga: ten atrybut ma duży wpływ na docelowy wynik (np. Jeśli czas trwania = 0, to y = „nie”). Jednak czas trwania nie jest znany przed wykonaniem połączenia. Ponadto po zakończeniu połączenia y jest oczywiście znane. W związku z tym dane te należy uwzględnić wyłącznie do celów porównawczych i należy je odrzucić, jeżeli intencją jest stworzenie realistycznego modelu predykcyjnego.

In [5]:
df.head()
Out[5]:
  Unnamed: 0 Unnamed: 0.1 age job marital education default housing loan contact campaign pdays previous poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed y
0 0 0 44 blue-collar married basic.4y unknown yes no cellular 1 999 0 nonexistent 1.4 93.444 -36.1 4.963 5228.1 0
1 1 1 53 technician married unknown no no no cellular 1 999 0 nonexistent -0.1 93.200 -42.0 4.021 5195.8 0
2 2 2 28 management single university.degree no yes no cellular 3 6 2 success -1.7 94.055 -39.8 0.729 4991.6 1
3 3 3 39 services married high.school no no no cellular 2 999 0 nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.405 5099.1 0
4 4 4 55 retired married basic.4y no yes no cellular 1 3 1 success -2.9 92.201 -31.4 0.869 5076.2 1

5 rows × 23 columns

 

Musimy z pierwotnej bazy wykasować kilka kolumn:

Usuwam kolumny: ‘day_of_week’,’month’,’previous’,’campaign’,’duration’, ‘contact’, ‘y’

In [6]:
df.columns
Out[6]:
Index(['Unnamed: 0', 'Unnamed: 0.1', 'age', 'job', 'marital', 'education',
    'default', 'housing', 'loan', 'contact', 'month', 'day_of_week',
    'duration', 'campaign', 'pdays', 'previous', 'poutcome', 'emp_var_rate',
    'cons_price_idx', 'cons_conf_idx', 'euribor3m', 'nr_employed', 'y'],
   dtype='object')
In [7]:
df2 = df[['age', 'job', 'marital', 'education','default', 'housing', 'loan', 'poutcome', 'emp_var_rate','cons_price_idx', 'cons_conf_idx', 'euribor3m', 'nr_employed','y']]
 

Podobny zabieg trzeba wykonać dla zbioru ‘kierownika marketingu’, listy nowych 150 klientów oznaczonej jako df3, wycinamy te same, nieznane w przyszłości zmienne egzogeniczne. Tym razem jednak musimy też wyciąć zmienną wynikową y ponieważ nie wiemy, czy kredyt zostanie sprzedany.

In [8]:
df3 = df3[['age', 'job', 'marital', 'education','default', 'housing', 'loan', 'poutcome', 'emp_var_rate','cons_price_idx', 'cons_conf_idx', 'euribor3m', 'nr_employed']]
In [9]:
df2.head(5)
Out[9]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed y
0 44 blue-collar married basic.4y unknown yes no nonexistent 1.4 93.444 -36.1 4.963 5228.1 0
1 53 technician married unknown no no no nonexistent -0.1 93.200 -42.0 4.021 5195.8 0
2 28 management single university.degree no yes no success -1.7 94.055 -39.8 0.729 4991.6 1
3 39 services married high.school no no no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.405 5099.1 0
4 55 retired married basic.4y no yes no success -2.9 92.201 -31.4 0.869 5076.2 1
 

Tworzenie Dummy Variables

Wybieram kolumny tekstowe, dyskretne, do głębszej analizy.

Wyświetlamy kolumny zmiennnych dyskretnych

In [10]:
df2.describe(include=["object"]).columns
Out[10]:
Index(['job', 'marital', 'education', 'default', 'housing', 'loan',
    'poutcome'],
   dtype='object')
In [11]:
list = ['job', 'marital', 'education', 'default', 'housing', 'loan','poutcome']
 

Transforumjemy na dane dummy variables

In [12]:
df2[list] = df2[list].apply(LabelEncoder().fit_transform)
df2[list].head()
C:ProgramDataAnaconda3libsite-packagespandascoreframe.py:3391: SettingWithCopyWarning: 
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

See the caveats in the documentation: http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/indexing.html#indexing-view-versus-copy
 self[k1] = value[k2]
Out[12]:
  job marital education default housing loan poutcome
0 1 1 0 1 2 0 1
1 9 1 7 0 0 0 1
2 4 2 6 0 2 0 2
3 7 1 3 0 0 0 1
4 5 1 0 0 2 0 2
 

Dzielimy nowy zbiór df2 na zmienne opisujące i zmienną wynikową.

In [13]:
y = df2['y']
X = df2.drop('y', axis=1) 
 

Dzielimy zbiór df2 na zbiór testowy i zbiór treningowy.

In [14]:
from sklearn.model_selection import train_test_split 
Xtrain, Xtest, ytrain, ytest = train_test_split(X,y, test_size=0.33, stratify = y, random_state = 148)
 

OVERSAMPLING

Dla nowego zbioru df2 bo zmienna wynikowa nie jest zbilansowana. Oversampling robimy na zmiennych treningowych.

In [15]:
df2.y.value_counts(dropna = False, normalize=True)
Out[15]:
0  0.887346
1  0.112654
Name: y, dtype: float64
In [16]:
Proporcja = sum(ytrain == 0) / sum(ytrain == 1) 
Proporcja = np.round(Proporcja, decimals=0)
Proporcja = Proporcja.astype(int)
print('Ile na jedną sybskrypcje przypada nieprzedłużonych subskrypcji:',Proporcja)
Ile na jedną sybskrypcje przypada nieprzedłużonych subskrypcji: 8
 

Replikacja zmiennych wynikowych w zbiorze treningowym

In [17]:
ytrain_pos_OVS = pd.concat([ytrain[ytrain==1]] * Proporcja, axis = 0) 
print('Ilość zmiennych wynikowych y w zbiorze treningowym df2 po replikacji:' ,ytrain_pos_OVS.count())
Ilość zmiennych wynikowych y w zbiorze treningowym df2 po replikacji: 24872
 

Replikacja zmiennych niezależnych w zbiorze treningowym

In [18]:
Xtrain_pos_OVS = pd.concat([Xtrain.loc[ytrain==1, :]] * Proporcja, axis = 0)
In [19]:
ytrain_pos_OVS = pd.concat([ytrain[ytrain==1]] * Proporcja, axis = 0) 
print('Ilość zmiennych niezależnychX z zbiorze treningowym df2 po replikacji:' ,Xtrain_pos_OVS.count())
Ilość zmiennych niezależnychX z zbiorze treningowym df2 po replikacji: age        24872
job        24872
marital      24872
education     24872
default      24872
housing      24872
loan       24872
poutcome     24872
emp_var_rate   24872
cons_price_idx  24872
cons_conf_idx   24872
euribor3m     24872
nr_employed    24872
dtype: int64
 

Wprowadzenie nowych, zreplikowanych zmiennych do zbioru treningowego

In [20]:
ytrain_OVS = pd.concat([ytrain, ytrain_pos_OVS], axis = 0).reset_index(drop = True)
Xtrain_OVS = pd.concat([Xtrain, Xtrain_pos_OVS], axis = 0).reset_index(drop = True)
 

Sprawdzenie ilość wierszy w zbiorach przed i po oversampling

In [21]:
print ('Zbiór X treningowy: ',Xtrain.shape)
print ('Zbiór X testowy:  ', Xtest.shape)
print ('Zbiór y treningowy: ', ytrain.shape)
print ('Zbiór y testowy:  ', ytest.shape)
Zbiór X treningowy: (27595, 13)
Zbiór X testowy:   (13593, 13)
Zbiór y treningowy: (27595,)
Zbiór y testowy:   (13593,)
In [22]:
Xtrain_OVS.head(3)
Out[22]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed
0 49 1 1 2 1 0 0 1 1.4 94.465 -41.8 4.959 5228.1
1 38 9 0 6 1 0 0 1 1.4 93.444 -36.1 4.963 5228.1
2 42 0 0 6 0 0 0 1 1.4 94.465 -41.8 4.959 5228.1
 

Logistic Regression na zbiorze df2

In [23]:
import numpy as np
from sklearn import model_selection
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import GridSearchCV


Parameteres = {'C': np.power(10.0, np.arange(-3, 3))}
LR = LogisticRegression(warm_start = True)
LR_Grid = GridSearchCV(LR, param_grid = Parameteres, scoring = 'roc_auc', n_jobs = 5, cv=2)

LR_Grid.fit(Xtrain_OVS, ytrain_OVS)
C:ProgramDataAnaconda3libsite-packagessklearnlinear_modellogistic.py:432: FutureWarning: Default solver will be changed to 'lbfgs' in 0.22. Specify a solver to silence this warning.
 FutureWarning)
Out[23]:
GridSearchCV(cv=2, error_score='raise-deprecating',
       estimator=LogisticRegression(C=1.0, class_weight=None, dual=False,
                     fit_intercept=True,
                     intercept_scaling=1, l1_ratio=None,
                     max_iter=100, multi_class='warn',
                     n_jobs=None, penalty='l2',
                     random_state=None, solver='warn',
                     tol=0.0001, verbose=0,
                     warm_start=True),
       iid='warn', n_jobs=5,
       param_grid={'C': array([1.e-03, 1.e-02, 1.e-01, 1.e+00, 1.e+01, 1.e+02])},
       pre_dispatch='2*n_jobs', refit=True, return_train_score=False,
       scoring='roc_auc', verbose=0)
 

Podstawienie do wzoru

In [24]:
ypred_OVS = LR_Grid.predict(Xtest)
 

Blok diagnostyczny

In [25]:
from sklearn import metrics
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix
from sklearn.metrics import confusion_matrix, log_loss, auc, roc_curve, roc_auc_score, recall_score, precision_recall_curve
from sklearn.metrics import make_scorer, precision_score, fbeta_score, f1_score, classification_report

print("Recall Training data:   ", np.round(recall_score(ytrain_OVS, LR_Grid.predict(Xtrain_OVS)), decimals=4))
print("Precision Training data: ", np.round(precision_score(ytrain_OVS, LR_Grid.predict(Xtrain_OVS)), decimals=4))
print("----------------------------------------------------------------------")
print("Recall Test data:     ", np.round(recall_score(ytest, LR_Grid.predict(Xtest)), decimals=4)) 
print("Precision Test data:   ", np.round(precision_score(ytest, LR_Grid.predict(Xtest)), decimals=4))
print("----------------------------------------------------------------------")
print("Confusion Matrix Test data")
print(confusion_matrix(ytest, LR_Grid.predict(Xtest)))
print("----------------------------------------------------------------------")
print(classification_report(ytest, LR_Grid.predict(Xtest)))
y_pred_proba = LR_Grid.predict_proba(Xtest)[::,1]
fpr, tpr, _ = metrics.roc_curve(ytest, y_pred_proba)
auc = metrics.roc_auc_score(ytest, y_pred_proba)
plt.plot(fpr, tpr, label='Logistic Regression (auc = %0.2f)' % auc)
plt.xlabel('False Positive Rate',color='grey', fontsize = 13)
plt.ylabel('True Positive Rate',color='grey', fontsize = 13)
plt.title('Receiver operating characteristic')
plt.legend(loc="lower right")
plt.legend(loc=4)
plt.plot([0, 1], [0, 1],'r--')
plt.show()
Recall Training data:   0.6845
Precision Training data:  0.7733
----------------------------------------------------------------------
Recall Test data:     0.6839
Precision Test data:    0.267
----------------------------------------------------------------------
Confusion Matrix Test data
[[9187 2875]
 [ 484 1047]]
----------------------------------------------------------------------
       precision  recall f1-score  support

      0    0.95   0.76   0.85   12062
      1    0.27   0.68   0.38   1531

  accuracy              0.75   13593
  macro avg    0.61   0.72   0.61   13593
weighted avg    0.87   0.75   0.79   13593

 

Model wyszedł raczej słaby – teraz nie będziemy polepszać modelu, lecz skoncentrujemy się na tym jak zastosować go w praktyce. Mamy zbiór 150 nowych klientów w zbiorze df3. Kierownik departamentu Marketingu Bankowego, powinien wiedzieć, na których klientach powinien skoncentrować swoje wysiłki. Którzy klienci mogą wziąć kredyty a którzy raczej go nie wezmą. Zlikwidowaliśmy zmienne, które można otrzymać po przeprowadzonej akcji takie jak czas trwania rozmów z klientem oraz ilość kontaktów. Stworzyliśmy więc nowy model nie zawierający nieznanych w przyszłości parametrów. Model jest słabszy od modelu z pełnymi danymi lecz wciąż jest on względnie dobry.

 

Podstawiamy dane do modelu

In [26]:
df3.head()
Out[26]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed
18410 32 housemaid married basic.4y no no no nonexistent 1.4 93.444 -36.1 4.963 5228.1
9709 43 housemaid married basic.4y no yes no nonexistent 1.4 93.918 -42.7 4.962 5228.1
33662 36 admin. married high.school no no no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.405 5099.1
35632 46 self-employed single high.school no no no nonexistent 1.4 94.465 -41.8 4.967 5228.1
16438 35 admin. married university.degree no no no nonexistent -3.0 92.713 -33.0 0.707 5023.5
In [27]:
df3.shape
Out[27]:
(150, 13)
 

Zróbmy kopie df3 aby zrobić na niej Dummy Variables

In [28]:
df3dummy = df3.copy()
In [29]:
df3dummy.head()
Out[29]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed
18410 32 housemaid married basic.4y no no no nonexistent 1.4 93.444 -36.1 4.963 5228.1
9709 43 housemaid married basic.4y no yes no nonexistent 1.4 93.918 -42.7 4.962 5228.1
33662 36 admin. married high.school no no no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.405 5099.1
35632 46 self-employed single high.school no no no nonexistent 1.4 94.465 -41.8 4.967 5228.1
16438 35 admin. married university.degree no no no nonexistent -3.0 92.713 -33.0 0.707 5023.5
 

Transforumjemy dane tekstowe na dane dummy variables

 

Dummy Variables

Mamy zwykły zbiór danych kierownika marketingu, musimy go przerobić na Dummy Variables aby logistic Regression mógł dokonać predykcji.

 

Wyświetlamy kolumny zmiennnych dyskretnych

In [30]:
df3dummy.describe(include=["object"]).columns
Out[30]:
Index(['job', 'marital', 'education', 'default', 'housing', 'loan',
    'poutcome'],
   dtype='object')
In [31]:
list = ['job', 'marital', 'education', 'default', 'housing', 'loan', 'poutcome']
In [32]:
df3dummy[list] = df3dummy[list].apply(LabelEncoder().fit_transform)
df3dummy[list].head()
Out[32]:
  job marital education default housing loan poutcome
18410 3 1 0 0 0 0 1
9709 3 1 0 0 2 0 1
33662 0 1 3 0 0 0 1
35632 6 2 3 0 0 0 1
16438 0 1 5 0 0 0 1
In [33]:
df3dummy.head(4)
Out[33]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed
18410 32 3 1 0 0 0 0 1 1.4 93.444 -36.1 4.963 5228.1
9709 43 3 1 0 0 2 0 1 1.4 93.918 -42.7 4.962 5228.1
33662 36 0 1 3 0 0 0 1 -1.8 93.075 -47.1 1.405 5099.1
35632 46 6 2 3 0 0 0 1 1.4 94.465 -41.8 4.967 5228.1
 

Podstawienie do wzoru

In [34]:
ypred_OVS3 = LR_Grid.predict(df3dummy)
In [35]:
ypred_OVS3.shape
Out[35]:
(150,)
In [36]:
df3['Wynik'] = ypred_OVS3
 

Tworzenie listy dla kierownika marketingu

In [37]:
print('Lista kierownika marketingu bankowego')
df3[df3['Wynik']==1]
Lista kierownika marketingu bankowego
Out[37]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed Wynik
33662 36 admin. married high.school no no no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.405 5099.1 1
16438 35 admin. married university.degree no no no nonexistent -3.0 92.713 -33.0 0.707 5023.5 1
28829 34 technician single professional.course no no no failure -1.8 92.893 -46.2 1.344 5099.1 1
14992 36 blue-collar married basic.9y no yes no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.405 5099.1 1
17011 28 blue-collar married basic.6y unknown yes no nonexistent -1.8 92.893 -46.2 1.299 5099.1 1
28238 48 admin. single university.degree no yes no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.405 5099.1 1
4395 32 self-employed single university.degree no yes no failure -1.8 92.893 -46.2 1.299 5099.1 1
39621 36 admin. single university.degree no yes no failure -1.8 92.893 -46.2 1.291 5099.1 1
13531 54 admin. divorced university.degree no yes no failure -1.1 94.199 -37.5 0.878 4963.6 1
21417 56 retired married university.degree no yes no success -3.4 92.649 -30.1 0.716 5017.5 1
26742 64 admin. married university.degree no no yes nonexistent -3.0 92.713 -33.0 0.720 5023.5 1
41116 69 entrepreneur married university.degree no yes no failure -2.9 92.201 -31.4 0.883 5076.2 1
28451 79 retired married basic.9y no no no failure -1.8 93.876 -40.0 0.668 5008.7 1
22988 73 retired married basic.4y unknown no no nonexistent -2.9 92.201 -31.4 0.854 5076.2 1
20091 46 services married unknown no yes no failure -1.8 93.075 -47.1 1.453 5099.1 1
38271 28 services single unknown no yes no failure -1.8 92.893 -46.2 1.344 5099.1 1
16079 65 retired married university.degree no no no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.405 5099.1 1
7110 61 retired divorced university.degree no no no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.365 5099.1 1
10780 28 admin. married high.school no yes no nonexistent -3.4 92.649 -30.1 0.715 5017.5 1
29505 37 admin. single high.school no no no success -1.1 94.601 -49.5 0.987 4963.6 1
38202 48 blue-collar single basic.4y no no no nonexistent -1.8 92.893 -46.2 1.344 5099.1 1
27664 91 retired married university.degree no no yes nonexistent -3.4 92.379 -29.8 0.781 5017.5 1
4422 37 blue-collar married basic.9y no no no nonexistent -2.9 92.201 -31.4 0.884 5076.2 1
10805 33 blue-collar married basic.6y unknown no no nonexistent -1.8 92.893 -46.2 1.281 5099.1 1
1530 31 admin. married high.school no yes yes nonexistent -1.7 94.215 -40.3 0.861 4991.6 1
25657 25 blue-collar single high.school no yes no nonexistent -1.8 92.893 -46.2 1.266 5099.1 1
5312 34 admin. single basic.6y no no no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.405 5099.1 1
27342 37 admin. married basic.9y no yes no nonexistent -1.8 92.893 -46.2 1.344 5099.1 1
24219 30 self-employed married university.degree no yes yes nonexistent -2.9 92.201 -31.4 0.881 5076.2 1
29965 35 admin. single university.degree no yes no nonexistent -1.8 92.893 -46.2 1.299 5099.1 1
36633 37 technician single professional.course no no no nonexistent -1.8 92.893 -46.2 1.266 5099.1 1
4430 85 housemaid divorced basic.4y unknown yes no nonexistent -3.4 92.431 -26.9 0.739 5017.5 1
13298 38 blue-collar married basic.9y no yes no nonexistent -1.8 92.893 -46.2 1.291 5099.1 1
5574 21 admin. single high.school no no no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.365 5099.1 1
27283 29 technician single university.degree no yes no nonexistent -2.9 92.963 -40.8 1.260 5076.2 1
39085 40 admin. married high.school no yes no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.365 5099.1 1
3664 28 technician single university.degree no yes no nonexistent -1.8 93.749 -34.6 0.663 5008.7 1
28751 32 services married high.school no yes no nonexistent -1.8 92.893 -46.2 1.291 5099.1 1
39695 46 entrepreneur married basic.4y unknown yes no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.405 5099.1 1
32166 49 entrepreneur divorced basic.9y no no no nonexistent -1.8 92.893 -46.2 1.250 5099.1 1
26774 32 technician married high.school no no no nonexistent -1.1 94.199 -37.5 0.878 4963.6 1
28417 59 retired married basic.6y no yes no nonexistent -1.8 92.893 -46.2 1.354 5099.1 1
10887 60 retired married basic.4y unknown yes no nonexistent -3.4 92.431 -26.9 0.720 5017.5 1
27643 36 admin. married university.degree no no no nonexistent -2.9 92.201 -31.4 0.873 5076.2 1
11525 29 services single university.degree no no no success -1.7 94.027 -38.3 0.904 4991.6 1
14527 60 admin. married unknown no yes no failure -3.4 92.431 -26.9 0.740 5017.5 1
18222 28 services single high.school no no no nonexistent -1.8 92.893 -46.2 1.270 5099.1 1
40789 53 housemaid married high.school no no yes failure -2.9 92.963 -40.8 1.260 5076.2 1
 

Statystyka

In [38]:
df3['Wynik'].value_counts(normalize=True)
Out[38]:
0  0.68
1  0.32
Name: Wynik, dtype: float64
In [39]:
df3.pivot_table(index = 'job', columns='Wynik', values='age', aggfunc='count', margins=True, margins_name='RAZEM')
Out[39]:
Wynik 0 1 RAZEM
job      
admin. 23.0 16.0 39
blue-collar 21.0 7.0 28
entrepreneur 3.0 3.0 6
housemaid 6.0 2.0 8
management 11.0 NaN 11
retired 3.0 8.0 11
self-employed 6.0 2.0 8
services 9.0 5.0 14
technician 18.0 5.0 23
unemployed 2.0 NaN 2
RAZEM 102.0 48.0 150
In [40]:
df3.pivot_table(index = ['marital'], columns='Wynik', values='age', aggfunc='count', margins=True, margins_name='RAZEM')
Out[40]:
Wynik 0 1 RAZEM
marital      
divorced 10 4 14
married 64 28 92
single 28 16 44
RAZEM 102 48 150
In [41]:
df3.head(6)
Out[41]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed Wynik
18410 32 housemaid married basic.4y no no no nonexistent 1.4 93.444 -36.1 4.963 5228.1 0
9709 43 housemaid married basic.4y no yes no nonexistent 1.4 93.918 -42.7 4.962 5228.1 0
33662 36 admin. married high.school no no no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.405 5099.1 1
35632 46 self-employed single high.school no no no nonexistent 1.4 94.465 -41.8 4.967 5228.1 0
16438 35 admin. married university.degree no no no nonexistent -3.0 92.713 -33.0 0.707 5023.5 1
21295 27 admin. single high.school no yes no nonexistent 1.4 93.918 -42.7 4.957 5228.1 0
 
 

Artificial Intelligence w Marketingu Bankowym – Logistic regression model part 1