Artificial Intelligence w Marketingu Bankowym – Threshold ROC curve part 3

 

Exercise 28

 
 

Threshold ROC curve

W poprzedniej części stworzyliśmy model, który skazał którzy klienci prawdopodobnie wezmą kredyt oraz tych, którzy niestety, raczej nie skorzystają z tej oferty banku.

Artificial Intelligence w Marketingu Bankowym – Logistic regression model part 2

Jak pamiętamy listę zamówił Kierownik Marketingu Bankowego, potrzebował wskazania w grupie 150 klientów osób rokujących na sprzedaż produktu. Kierownik chciał na nich skoncentrować swoje wysiłki sprzedażowe.
Model użyty w poprzedniej części analizy wskazał, że 46 klientów spośród 150 prawdopodobnie weźmie w przyszłości kredyt.
Kierownik nie był do końca zadowolony z takiej zero-jedynkowej informacji. Liczył na to, że klienci będą jakoś pogrupowani, że będzie mógł jakąś bardzie zróżnicowaną odpowiedź. Sposobem na zróżnicowaną klasyfikację okazało się sterowanie progiem czułości modelu: Threshold ROC curve.

Dla czytelności procesu sterowania progami modelu regresji liniowej, część analizy z poprzedniej części została powtórzona poniżej.

In [1]:
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns

from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
import matplotlib.pylab as plt
from pylab import plot, show, subplot, specgram, imshow, savefig
from sklearn import preprocessing
from sklearn.preprocessing import Normalizer
from sklearn.preprocessing import Imputer

import matplotlib.pyplot as plote

%matplotlib inline

plt.style.use('ggplot')
In [2]:
df = pd.read_csv('c:/1/bank.csv')
df.head()
Out[2]:
  Unnamed: 0 Unnamed: 0.1 age job marital education default housing loan contact campaign pdays previous poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed y
0 0 0 44 blue-collar married basic.4y unknown yes no cellular 1 999 0 nonexistent 1.4 93.444 -36.1 4.963 5228.1 0
1 1 1 53 technician married unknown no no no cellular 1 999 0 nonexistent -0.1 93.200 -42.0 4.021 5195.8 0
2 2 2 28 management single university.degree no yes no cellular 3 6 2 success -1.7 94.055 -39.8 0.729 4991.6 1
3 3 3 39 services married high.school no no no cellular 2 999 0 nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.405 5099.1 0
4 4 4 55 retired married basic.4y no yes no cellular 1 3 1 success -2.9 92.201 -31.4 0.869 5076.2 1

5 rows × 23 columns

Model Linear Regression

Departament marketingu bankowego niedawno przeprowadził akcję promocyjną. Klienci byli zachęcani do skorzystania z oferty banku – zaciągania kredytów w rachunku bieżącym. Cała operacja została skrupulatnie odnotowana w formie tabeli danych. Tabelę danych można znaleźć pod adresem: https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/00222/

 

Dane klienta banku

age: (numerycznie)

job: rodzaj pracy (kategorycznie: „admin.”, „Pracownik fizyczny”, „przedsiębiorca”, „pokojówka”, „zarządzanie”, „emerytowany”, „samozatrudniony”, „ usługi ”,„ student ”,„ technik ”,„ bezrobotny ”,„ nieznany ”)

marital: stan cywilny (kategorycznie:„ rozwiedziony ”,„ żonaty ”,„ samotny ”,„ nieznany ”; uwaga:„ rozwiedziony ”oznacza rozwiedziony lub owdowiały)

education: (kategoryczne: „podstawowy. 4 lata”, „podstawowy. 6 lat”, „podstawowy. 9 lat”, „szkoła średnia”, „analfabeta”, „kurs zawodowy”, „uniwersytet. stopień”, „nieznane”)

default: czy kredyt jest niespłacony? (kategorycznie: „nie”, „tak”, „nieznany”)

housing: ma kredyt mieszkaniowy? (kategorycznie: „nie”, „tak”, „nieznany”)

loan: czy pożyczka osobista? (kategorycznie: „nie”, „tak”, „nieznany”)
Powiązane z ostatnim kontaktem bieżącej kampanii

contact: typ komunikacji kontaktowej (kategorycznie: „komórkowy”, „telefon”)

month:ostatni miesiąc kontaktowy w roku (kategorycznie: „jan”, „lut”, „mar”, …, „lis”, „dec”)

day_of_week: ostatni dzień tygodnia w tygodniu (kategorycznie: „pon”, „wt”, „środ”, „czw”, „pt”)

duration: czas trwania ostatniego kontaktu, w sekundach (numerycznie) . Ważna uwaga: ten atrybut ma duży wpływ na docelowy wynik (np. Jeśli czas trwania = 0, to y = „nie”). Jednak czas trwania nie jest znany przed wykonaniem połączenia. Ponadto po zakończeniu połączenia y jest oczywiście znane. W związku z tym dane te należy uwzględnić wyłącznie do celów porównawczych i należy je odrzucić, jeżeli intencją jest stworzenie realistycznego modelu predykcyjnego.
Inne atrybuty

campaign: liczba kontaktów wykonanych podczas tej kampanii i dla tego klienta (numerycznie, obejmuje ostatni kontakt)

pdays: liczba dni, które upłynęły od ostatniego kontaktu klienta z poprzedniej kampanii (numerycznie; 999 oznacza, że klient nie był wcześniej skontaktowano się)

previous: liczba kontaktów wykonanych przed tą kampanią i dla tego klienta (numerycznie)

poutcome:wynik poprzedniej kampanii marketingowej (kategorycznie: „porażka”, „nieistniejąca”, „sukces”)
Atrybuty kontekstu społecznego i gospodarczego

emp.var.rate: wskaźnik zmienności zatrudnienia – wskaźnik kwartalny (liczbowy)

Cons.price.idx: wskaźnik cen konsumpcyjnych – wskaźnik miesięczny (liczbowy)

cons.conf.idx: wskaźnik zaufania konsumentów – wskaźnik miesięczny (liczbowy )

euribor3 mln: stawka 3-miesięczna euribor – wskaźnik dzienny (liczbowy)

nr_employed: liczba zatrudnionych: liczba pracowników – wskaźnik kwartalny (liczbowy)

 

Poprzednią analize Marketingu Bankowego, można znaleźć pod adresem:
http://sigmaquality.pl/machine-learning/artificial-intelligence-w-marketingu-bankowym

Kierownik Marketingu Bankowego dowiedział się z niej, jakie grupy klientów są najbardziej przewidywalne oraz które zmienne wpływają na decyzję klientów. Dowiedział się również, jakie znaczenie mają określone techniki operacyjne takie jak średni czas rozmowy i liczba kontaktów z klientem. Jak ważny jest czas między kolejnymi kontaktami, czego unikać a o czym rozmawiać z klientami. Te informacje pozwolą kierownikowi podnieść efektywność sprzedaży w kolejnych kampaniach promocyjnych.

Przyjmijmy, że dane zamieszczone pod powyższym adresem (https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/00222/) są danymi historycznymi banku z poprzednich akcji promocyjnych. Teraz Kierownik Marketingu Bankowego ma listą 150 nowych klientów banku. Kierownik chce wiedzieć, którzy klienci, na podstawie historii poprzednich akcji promocyjnych, najprawdopodobniej wezmą kredyt.
Kierownik dysponując określonymi zasobami ludzkimi i czasem, chce więc skoncentrować swoje wysiłki na określonych, wskazanych przez algorytm artificial intelligence klientach. Dzięki temu ma nadzieję na poprawę efektywności sprzedaży banku.

Ponieważ nie posiadamy listy 150 nowych klientów, wydzielimy 150 przypadkowych rekordów z bazy UC Irvine Machine Learning Repository (https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/00222/)

Wydzielam listę 150 nowych klientó banku

In [3]:
df = pd.read_csv('c:/1/bank.csv')
df3 = df.sample(150)
In [4]:
df3.shape
Out[4]:
(150, 23)
 

Niestety nie można wykorzystać modeli z poprzedniej analizy ponieważ zawiera on zmienne, których nie potrafimy przewidzieć w przyszłości.
Nie wiemy jaki będzie czas kontaktu. Nie wiemy ile będzie rozmów konsultant banku z klientem ponieważ to zwykle klient decyduje jak długo i ile razy chce rozmawiać.

duration: czas trwania ostatniego kontaktu, w sekundach (numerycznie) . Ważna uwaga: ten atrybut ma duży wpływ na docelowy wynik (np. Jeśli czas trwania = 0, to y = „nie”). Jednak czas trwania nie jest znany przed wykonaniem połączenia. Ponadto po zakończeniu połączenia y jest oczywiście znane. W związku z tym dane te należy uwzględnić wyłącznie do celów porównawczych i należy je odrzucić, jeżeli intencją jest stworzenie realistycznego modelu predykcyjnego.

In [5]:
df.head()
Out[5]:
  Unnamed: 0 Unnamed: 0.1 age job marital education default housing loan contact campaign pdays previous poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed y
0 0 0 44 blue-collar married basic.4y unknown yes no cellular 1 999 0 nonexistent 1.4 93.444 -36.1 4.963 5228.1 0
1 1 1 53 technician married unknown no no no cellular 1 999 0 nonexistent -0.1 93.200 -42.0 4.021 5195.8 0
2 2 2 28 management single university.degree no yes no cellular 3 6 2 success -1.7 94.055 -39.8 0.729 4991.6 1
3 3 3 39 services married high.school no no no cellular 2 999 0 nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.405 5099.1 0
4 4 4 55 retired married basic.4y no yes no cellular 1 3 1 success -2.9 92.201 -31.4 0.869 5076.2 1

5 rows × 23 columns

 

Musimy z pierwotnej bazy wykasować kilka kolumn:

Usuwam kolumny: ‘day_of_week’,’month’,’previous’,’campaign’,’duration’, ‘contact’, ‘y’

In [6]:
df.columns
Out[6]:
Index(['Unnamed: 0', 'Unnamed: 0.1', 'age', 'job', 'marital', 'education',
    'default', 'housing', 'loan', 'contact', 'month', 'day_of_week',
    'duration', 'campaign', 'pdays', 'previous', 'poutcome', 'emp_var_rate',
    'cons_price_idx', 'cons_conf_idx', 'euribor3m', 'nr_employed', 'y'],
   dtype='object')
In [7]:
df2 = df[['age', 'job', 'marital', 'education','default', 'housing', 'loan', 'poutcome', 'emp_var_rate','cons_price_idx', 'cons_conf_idx', 'euribor3m', 'nr_employed','y']]
 

Podobny zabieg trzeba wykonać dla zbioru ‘kierownika marketingu’, listy nowych 150 klientów oznaczonej jako df3, wycinamy te same, nieznane w przyszłości zmienne egzogeniczne. Tym razem jednak musimy też wyciąć zmienną wynikową y ponieważ nie wiemy, czy kredyt zostanie sprzedany.

In [8]:
df3 = df3[['age', 'job', 'marital', 'education','default', 'housing', 'loan', 'poutcome', 'emp_var_rate','cons_price_idx', 'cons_conf_idx', 'euribor3m', 'nr_employed']]
In [9]:
df2.head(5)
Out[9]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed y
0 44 blue-collar married basic.4y unknown yes no nonexistent 1.4 93.444 -36.1 4.963 5228.1 0
1 53 technician married unknown no no no nonexistent -0.1 93.200 -42.0 4.021 5195.8 0
2 28 management single university.degree no yes no success -1.7 94.055 -39.8 0.729 4991.6 1
3 39 services married high.school no no no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.405 5099.1 0
4 55 retired married basic.4y no yes no success -2.9 92.201 -31.4 0.869 5076.2 1
 

Tworzenie Dummy Variables

Wybieram kolumny tekstowe, dyskretne, do głębszej analizy.

Wyświetlamy kolumny zmiennnych dyskretnych

In [10]:
df2.describe(include=["object"]).columns
Out[10]:
Index(['job', 'marital', 'education', 'default', 'housing', 'loan',
    'poutcome'],
   dtype='object')
In [11]:
list = ['job', 'marital', 'education', 'default', 'housing', 'loan','poutcome']
 

Transforumjemy na dane dummy variables

In [12]:
df2[list] = df2[list].apply(LabelEncoder().fit_transform)
df2[list].head()
C:ProgramDataAnaconda3libsite-packagespandascoreframe.py:3391: SettingWithCopyWarning: 
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

See the caveats in the documentation: http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/indexing.html#indexing-view-versus-copy
 self[k1] = value[k2]
Out[12]:
  job marital education default housing loan poutcome
0 1 1 0 1 2 0 1
1 9 1 7 0 0 0 1
2 4 2 6 0 2 0 2
3 7 1 3 0 0 0 1
4 5 1 0 0 2 0 2
 

Dzielimy nowy zbiór df2 na zmienne opisujące i zmienną wynikową.

In [13]:
y = df2['y']
X = df2.drop('y', axis=1) 
 

Dzielimy zbiór df2 na zbiór testowy i zbiór treningowy.

In [14]:
from sklearn.model_selection import train_test_split 
Xtrain, Xtest, ytrain, ytest = train_test_split(X,y, test_size=0.33, stratify = y, random_state = 148)
 

OVERSAMPLING

Dla nowego zbioru df2 bo zmienna wynikowa nie jest zbilansowana. Oversampling robimy na zmiennych treningowych.

In [15]:
df2.y.value_counts(dropna = False, normalize=True)
Out[15]:
0  0.887346
1  0.112654
Name: y, dtype: float64
In [16]:
Proporcja = sum(ytrain == 0) / sum(ytrain == 1) 
Proporcja = np.round(Proporcja, decimals=0)
Proporcja = Proporcja.astype(int)
print('Ile na jedną sybskrypcje przypada nieprzedłużonych subskrypcji:',Proporcja)
Ile na jedną sybskrypcje przypada nieprzedłużonych subskrypcji: 8
 

Replikacja zmiennych wynikowych w zbiorze treningowym

In [17]:
ytrain_pos_OVS = pd.concat([ytrain[ytrain==1]] * Proporcja, axis = 0) 
print('Ilość zmiennych wynikowych y w zbiorze treningowym df2 po replikacji:' ,ytrain_pos_OVS.count())
Ilość zmiennych wynikowych y w zbiorze treningowym df2 po replikacji: 24872
 

Replikacja zmiennych niezależnych w zbiorze treningowym

In [18]:
Xtrain_pos_OVS = pd.concat([Xtrain.loc[ytrain==1, :]] * Proporcja, axis = 0)
In [19]:
ytrain_pos_OVS = pd.concat([ytrain[ytrain==1]] * Proporcja, axis = 0) 
print('Ilość zmiennych niezależnychX z zbiorze treningowym df2 po replikacji:')
Xtrain_pos_OVS.count()
Ilość zmiennych niezależnychX z zbiorze treningowym df2 po replikacji:
Out[19]:
age        24872
job        24872
marital      24872
education     24872
default      24872
housing      24872
loan       24872
poutcome     24872
emp_var_rate   24872
cons_price_idx  24872
cons_conf_idx   24872
euribor3m     24872
nr_employed    24872
dtype: int64
 

Wprowadzenie nowych, zreplikowanych zmiennych do zbioru treningowego

In [20]:
ytrain_OVS = pd.concat([ytrain, ytrain_pos_OVS], axis = 0).reset_index(drop = True)
Xtrain_OVS = pd.concat([Xtrain, Xtrain_pos_OVS], axis = 0).reset_index(drop = True)
 

Sprawdzenie ilość wierszy w zbiorach przed i po oversampling

In [21]:
print ('Zbiór X treningowy: ',Xtrain.shape)
print ('Zbiór X testowy:  ', Xtest.shape)
print ('Zbiór y treningowy: ', ytrain.shape)
print ('Zbiór y testowy:  ', ytest.shape)
Zbiór X treningowy: (27595, 13)
Zbiór X testowy:   (13593, 13)
Zbiór y treningowy: (27595,)
Zbiór y testowy:   (13593,)
In [22]:
Xtrain_OVS.head(3)
Out[22]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed
0 49 1 1 2 1 0 0 1 1.4 94.465 -41.8 4.959 5228.1
1 38 9 0 6 1 0 0 1 1.4 93.444 -36.1 4.963 5228.1
2 42 0 0 6 0 0 0 1 1.4 94.465 -41.8 4.959 5228.1
 

Logistic Regression na zbiorze df2

In [23]:
import numpy as np
from sklearn import model_selection
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import GridSearchCV


Parameteres = {'C': np.power(10.0, np.arange(-3, 3))}
LR = LogisticRegression(warm_start = True)
LR_Grid = GridSearchCV(LR, param_grid = Parameteres, scoring = 'roc_auc', n_jobs = 5, cv=2)

LR_Grid.fit(Xtrain_OVS, ytrain_OVS)
C:ProgramDataAnaconda3libsite-packagessklearnlinear_modellogistic.py:432: FutureWarning: Default solver will be changed to 'lbfgs' in 0.22. Specify a solver to silence this warning.
 FutureWarning)
Out[23]:
GridSearchCV(cv=2, error_score='raise-deprecating',
       estimator=LogisticRegression(C=1.0, class_weight=None, dual=False,
                     fit_intercept=True,
                     intercept_scaling=1, l1_ratio=None,
                     max_iter=100, multi_class='warn',
                     n_jobs=None, penalty='l2',
                     random_state=None, solver='warn',
                     tol=0.0001, verbose=0,
                     warm_start=True),
       iid='warn', n_jobs=5,
       param_grid={'C': array([1.e-03, 1.e-02, 1.e-01, 1.e+00, 1.e+01, 1.e+02])},
       pre_dispatch='2*n_jobs', refit=True, return_train_score=False,
       scoring='roc_auc', verbose=0)
 

Podstawienie do wzoru

In [24]:
ypred_OVS = LR_Grid.predict(Xtest)
 

Blok diagnostyczny

In [25]:
from sklearn import metrics
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix
from sklearn.metrics import confusion_matrix, log_loss, auc, roc_curve, roc_auc_score, recall_score, precision_recall_curve
from sklearn.metrics import make_scorer, precision_score, fbeta_score, f1_score, classification_report

print("Recall Training data:   ", np.round(recall_score(ytrain_OVS, LR_Grid.predict(Xtrain_OVS)), decimals=4))
print("Precision Training data: ", np.round(precision_score(ytrain_OVS, LR_Grid.predict(Xtrain_OVS)), decimals=4))
print("----------------------------------------------------------------------")
print("Recall Test data:     ", np.round(recall_score(ytest, LR_Grid.predict(Xtest)), decimals=4)) 
print("Precision Test data:   ", np.round(precision_score(ytest, LR_Grid.predict(Xtest)), decimals=4))
print("----------------------------------------------------------------------")
print("Confusion Matrix Test data")
print(confusion_matrix(ytest, LR_Grid.predict(Xtest)))
print("----------------------------------------------------------------------")
print(classification_report(ytest, LR_Grid.predict(Xtest)))
y_pred_proba = LR_Grid.predict_proba(Xtest)[::,1]
fpr, tpr, _ = metrics.roc_curve(ytest, y_pred_proba)
auc = metrics.roc_auc_score(ytest, y_pred_proba)
plt.plot(fpr, tpr, label='Logistic Regression (auc = %0.2f)' % auc)
plt.xlabel('False Positive Rate',color='grey', fontsize = 13)
plt.ylabel('True Positive Rate',color='grey', fontsize = 13)
plt.title('Receiver operating characteristic')
plt.legend(loc="lower right")
plt.legend(loc=4)
plt.plot([0, 1], [0, 1],'r--')
plt.show()
Recall Training data:   0.6845
Precision Training data:  0.7733
----------------------------------------------------------------------
Recall Test data:     0.6839
Precision Test data:    0.267
----------------------------------------------------------------------
Confusion Matrix Test data
[[9187 2875]
 [ 484 1047]]
----------------------------------------------------------------------
       precision  recall f1-score  support

      0    0.95   0.76   0.85   12062
      1    0.27   0.68   0.38   1531

  accuracy              0.75   13593
  macro avg    0.61   0.72   0.61   13593
weighted avg    0.87   0.75   0.79   13593

 

Model wyszedł raczej słaby – teraz nie będziemy polepszać modelu, lecz skoncentrujemy się na tym jak zastosować go w praktyce. Mamy zbiór 150 nowych klientów w zbiorze df3. Kierownik departamentu Marketingu Bankowego, powinien wiedzieć, na których klientach powinien skoncentrować swoje wysiłki. Którzy klienci mogą wziąć kredyty a którzy raczej go nie wezmą. Zlikwidowaliśmy zmienne, które można otrzymać po przeprowadzonej akcji takie jak czas trwania rozmów z klientem oraz ilość kontaktów. Stworzyliśmy więc nowy model nie zawierający nieznanych w przyszłości parametrów. Model jest słabszy od modelu z pełnymi danymi lecz wciąż jest on względnie dobry.

 

Podstawiamy dane do modelu

In [26]:
df3.head()
Out[26]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed
17327 47 admin. single high.school no no no nonexistent -0.1 93.200 -42.0 4.021 5195.8
13964 41 admin. single high.school no yes yes nonexistent 1.1 93.994 -36.4 4.859 5191.0
17516 63 retired married professional.course no no no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.498 5099.1
282 51 management married university.degree no yes yes nonexistent 1.4 94.465 -41.8 4.865 5228.1
38061 25 services divorced high.school no yes no nonexistent 1.4 93.918 -42.7 4.957 5228.1
In [27]:
df3.shape
Out[27]:
(150, 13)
 

Zróbmy kopie df3 aby zrobić na niej Dummy Variables

In [28]:
df3dummy = df3.copy()
In [29]:
df3dummy.head()
Out[29]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed
17327 47 admin. single high.school no no no nonexistent -0.1 93.200 -42.0 4.021 5195.8
13964 41 admin. single high.school no yes yes nonexistent 1.1 93.994 -36.4 4.859 5191.0
17516 63 retired married professional.course no no no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.498 5099.1
282 51 management married university.degree no yes yes nonexistent 1.4 94.465 -41.8 4.865 5228.1
38061 25 services divorced high.school no yes no nonexistent 1.4 93.918 -42.7 4.957 5228.1
 

Transforumjemy dane tekstowe na dane dummy variables

 

Dummy Variables

Mamy zwykły zbiór danych kierownika marketingu, musimy go przerobić na Dummy Variables aby logistic Regression mógł dokonać predykcji.

 

Wyświetlamy kolumny zmiennnych dyskretnych

In [30]:
df3dummy.describe(include=["object"]).columns
Out[30]:
Index(['job', 'marital', 'education', 'default', 'housing', 'loan',
    'poutcome'],
   dtype='object')
In [31]:
list = ['job', 'marital', 'education', 'default', 'housing', 'loan', 'poutcome']
In [32]:
df3dummy[list] = df3dummy[list].apply(LabelEncoder().fit_transform)
df3dummy[list].head()
Out[32]:
  job marital education default housing loan poutcome
17327 0 2 3 0 0 0 1
13964 0 2 3 0 2 2 1
17516 5 1 4 0 0 0 1
282 4 1 5 0 2 2 1
38061 7 0 3 0 2 0 1
In [33]:
df3dummy.head(4)
Out[33]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed
17327 47 0 2 3 0 0 0 1 -0.1 93.200 -42.0 4.021 5195.8
13964 41 0 2 3 0 2 2 1 1.1 93.994 -36.4 4.859 5191.0
17516 63 5 1 4 0 0 0 1 -1.8 93.075 -47.1 1.498 5099.1
282 51 4 1 5 0 2 2 1 1.4 94.465 -41.8 4.865 5228.1
 

Podstawienie do wzoru

In [34]:
ypred_OVS3 = LR_Grid.predict(df3dummy)
In [35]:
ypred_OVS3.shape
Out[35]:
(150,)
In [36]:
df3['Wynik'] = ypred_OVS3
 

Tworzenie listy dla kierownika marketingu

In [37]:
print('Lista kierownika marketingu bankowego')
df3[df3['Wynik']==1].head(4)
Lista kierownika marketingu bankowego
Out[37]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed Wynik
17516 63 retired married professional.course no no no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.498 5099.1 1
3037 34 services married high.school no no no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.445 5099.1 1
37550 40 blue-collar married basic.9y unknown no no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.405 5099.1 1
32961 46 technician married professional.course no yes no nonexistent -1.8 92.893 -46.2 1.291 5099.1 1
 

Statystyka

In [38]:
df3.pivot_table(index = ['marital'], columns='Wynik', values='age', aggfunc='count', margins=True, margins_name='RAZEM')
Out[38]:
Wynik 0 1 RAZEM
marital      
divorced 10 3 13
married 65 27 92
single 25 20 45
RAZEM 100 50 150
 

Threshold ROC curve

 

Nowy model stworzony do prognozy zakupu kredytów dla 150 nowych klientów banku nie przekonał kirownika marketingu bankowego.
Uważa on, że potencjanie więcej klientów powinno skorzystać z ofery banku.
Dlatego po naradzie ze swoim zespołem poprosił aby zwiększyć czułość klasyfikatora regresji logistycznej tak aby było więcej potencjalnych chętnych na kredyt. Chciał również aby pojawiły się grupy klientów według prawdopodobieństwa zakupu kredytu. Threshold ROC curve.

 

Zmiana progu ROC (threshold) na poziom 0.2

 

W modelu regresji logistycznej domyślny próg prawdopodobieństwa wynosi 0,5%. Teraz dokonam przesunięcia progu do poziomu 0,2%.

In [39]:
LR_Grid_ytest = LR_Grid.predict_proba(Xtest)[:, 1]
# new threshold = 0.5
ytest_predT02 = (LR_Grid_ytest >= 0.2).astype(int)
In [40]:
ytest_predT02.shape
Out[40]:
(13593,)
In [41]:
LR_Grid.predict(Xtest).shape
Out[41]:
(13593,)
In [42]:
ytest.shape
Out[42]:
(13593,)
 

ZMIENIONY Blok diagnostyczny

In [43]:
print("Recall Training data:   ", np.round(recall_score(ytrain, LR_Grid.predict(Xtrain)), decimals=4))
print("Precision Training data: ", np.round(precision_score(ytrain, LR_Grid.predict(Xtrain)), decimals=4))
print("----------------------------------------------------------------------")
print("Recall Test data:     ", np.round(recall_score(ytest, ytest_predT02), decimals=4)) 
print("Precision Test data:   ", np.round(precision_score(ytest,ytest_predT02), decimals=4))
print("----------------------------------------------------------------------")
print("Confusion Matrix Test data")
print(confusion_matrix(ytest, LR_Grid.predict(Xtest)))
print("----------------------------------------------------------------------")
print(classification_report(ytest, LR_Grid.predict(Xtest)))
y_pred_proba = LR_Grid.predict_proba(Xtest)[::,1]
fpr, tpr, _ = metrics.roc_curve(ytest, y_pred_proba)
auc = metrics.roc_auc_score(ytest, y_pred_proba)
plt.plot(fpr, tpr, label='Logistic Regression (auc = %0.2f)' % auc)
plt.xlabel('False Positive Rate',color='grey', fontsize = 13)
plt.ylabel('True Positive Rate',color='grey', fontsize = 13)
plt.title('Receiver operating characteristic')
plt.legend(loc="lower right")
plt.legend(loc=4)
plt.plot([0, 1], [0, 1],'r--')
plt.show()
Recall Training data:   0.6845
Precision Training data:  0.2749
----------------------------------------------------------------------
Recall Test data:     0.9784
Precision Test data:    0.1133
----------------------------------------------------------------------
Confusion Matrix Test data
[[9187 2875]
 [ 484 1047]]
----------------------------------------------------------------------
       precision  recall f1-score  support

      0    0.95   0.76   0.85   12062
      1    0.27   0.68   0.38   1531

  accuracy              0.75   13593
  macro avg    0.61   0.72   0.61   13593
weighted avg    0.87   0.75   0.79   13593

In [44]:
ytest_predT02.sum()
Out[44]:
13218
In [45]:
print("n------Training data---------------------------------------------------")
print("RECALL Training data (new_threshold = 0.2):   ", np.round(recall_score(ytrain, LR_Grid.predict(Xtrain)), decimals=3))
print("PRECISION Training data (new_threshold = 0.2):  ", np.round(precision_score(ytrain, LR_Grid.predict(Xtrain)), decimals=3))
print("------Test data-------------------------------------------------------")
print("RECALL Test data (new_threshold = 0.2):    ", np.round(recall_score(ytest, ytest_predT02), decimals=3))
print("PRECISION Test data (new_threshold = 0.2):   ", np.round(precision_score(ytest, ytest_predT02), decimals=3))
print()
print("The Confusion Matrix Test data (new_threshold = 0.2):-----------------")
print(confusion_matrix(ytest, ytest_predT02))
print("----------------------------------------------------------------------")
print(classification_report(ytest, ytest_predT02))
# WYKRES-------------------------------------------
y_pred_proba = LR_Grid.predict_proba(Xtest)[::,1]
fpr, tpr, _ = metrics.roc_curve(ytest, y_pred_proba)
auc = metrics.roc_auc_score(ytest, y_pred_proba)
plt.plot(fpr, tpr, label='Logistic Regression (auc = %0.2f)' % auc)
plt.axvline(0.2, color = '#00C251', linestyle = '--', label = 'threshold = 0.2')
plt.axvline(0.5, color = 'grey', linestyle = '--', label = 'threshold = 0.5')
plt.xlabel('False Positive Rate',color='grey', fontsize = 13)
plt.ylabel('True Positive Rate',color='grey', fontsize = 13)
plt.title('Receiver operating characteristic')
plt.legend(loc="lower right")
plt.legend(loc=4)
plt.plot([0, 1], [0, 1],'r--')
plt.show()
------Training data---------------------------------------------------
RECALL Training data (new_threshold = 0.2):    0.684
PRECISION Training data (new_threshold = 0.2):  0.275
------Test data-------------------------------------------------------
RECALL Test data (new_threshold = 0.2):     0.978
PRECISION Test data (new_threshold = 0.2):   0.113

The Confusion Matrix Test data (new_threshold = 0.2):-----------------
[[ 342 11720]
 [  33 1498]]
----------------------------------------------------------------------
       precision  recall f1-score  support

      0    0.91   0.03   0.05   12062
      1    0.11   0.98   0.20   1531

  accuracy              0.14   13593
  macro avg    0.51   0.50   0.13   13593
weighted avg    0.82   0.14   0.07   13593

 

Klasyfikacja dla progów od 0.2 do 0.9 Threshold ROC curve

In [46]:
LR_Grid_ytest = LR_Grid.predict_proba(df3dummy)[:, 1]
 

Klasyfikacja dla progów threshold = 0.9

In [47]:
y_predT09 = (LR_Grid_ytest >= 0.9).astype(int)
y_predT09
Out[47]:
array([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0])
In [48]:
df3['ResultTH09'] = y_predT09
#del df3['Wynik']
df3.head(3)
Out[48]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed Wynik ResultTH09
17327 47 admin. single high.school no no no nonexistent -0.1 93.200 -42.0 4.021 5195.8 0 0
13964 41 admin. single high.school no yes yes nonexistent 1.1 93.994 -36.4 4.859 5191.0 0 0
17516 63 retired married professional.course no no no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.498 5099.1 1 0
In [49]:
y_predT08 = (LR_Grid_ytest >= 0.8).astype(int)
y_predT08
Out[49]:
array([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
    1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0])
In [50]:
df3['ResultTH08'] = y_predT08
df3.head(3)
Out[50]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed Wynik ResultTH09 ResultTH08
17327 47 admin. single high.school no no no nonexistent -0.1 93.200 -42.0 4.021 5195.8 0 0 0
13964 41 admin. single high.school no yes yes nonexistent 1.1 93.994 -36.4 4.859 5191.0 0 0 0
17516 63 retired married professional.course no no no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.498 5099.1 1 0 0
In [51]:
y_predT07 = (LR_Grid_ytest >= 0.7).astype(int)
y_predT07
Out[51]:
array([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
    1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0])
In [52]:
df3['ResultTH07'] = y_predT07
df3.head(3)
Out[52]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed Wynik ResultTH09 ResultTH08 ResultTH07
17327 47 admin. single high.school no no no nonexistent -0.1 93.200 -42.0 4.021 5195.8 0 0 0 0
13964 41 admin. single high.school no yes yes nonexistent 1.1 93.994 -36.4 4.859 5191.0 0 0 0 0
17516 63 retired married professional.course no no no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.498 5099.1 1 0 0 0
In [53]:
y_predT06 = (LR_Grid_ytest >= 0.6).astype(int)
y_predT06
Out[53]:
array([0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
    1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1,
    0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
    1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0,
    1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0])
In [54]:
df3['ResultTH06'] = y_predT06
df3.head(3)
Out[54]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed Wynik ResultTH09 ResultTH08 ResultTH07 ResultTH06
17327 47 admin. single high.school no no no nonexistent -0.1 93.200 -42.0 4.021 5195.8 0 0 0 0 0
13964 41 admin. single high.school no yes yes nonexistent 1.1 93.994 -36.4 4.859 5191.0 0 0 0 0 0
17516 63 retired married professional.course no no no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.498 5099.1 1 0 0 0 1
In [55]:
y_predT05 = (LR_Grid_ytest >= 0.5).astype(int)
y_predT05
Out[55]:
array([0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
    1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1,
    1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
    1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0,
    1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0])
In [56]:
df3['ResultTH05'] = y_predT05
df3.head(3)
Out[56]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed Wynik ResultTH09 ResultTH08 ResultTH07 ResultTH06 ResultTH05
17327 47 admin. single high.school no no no nonexistent -0.1 93.200 -42.0 4.021 5195.8 0 0 0 0 0 0
13964 41 admin. single high.school no yes yes nonexistent 1.1 93.994 -36.4 4.859 5191.0 0 0 0 0 0 0
17516 63 retired married professional.course no no no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.498 5099.1 1 0 0 0 1 1
In [57]:
y_predT04 = (LR_Grid_ytest >= 0.4).astype(int)
y_predT04
Out[57]:
array([1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
    1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1,
    1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1,
    1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0,
    1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0])
In [58]:
df3['ResultTH04'] = y_predT04
df3.head(3)
Out[58]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed Wynik ResultTH09 ResultTH08 ResultTH07 ResultTH06 ResultTH05 ResultTH04
17327 47 admin. single high.school no no no nonexistent -0.1 93.200 -42.0 4.021 5195.8 0 0 0 0 0 0 1
13964 41 admin. single high.school no yes yes nonexistent 1.1 93.994 -36.4 4.859 5191.0 0 0 0 0 0 0 1
17516 63 retired married professional.course no no no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.498 5099.1 1 0 0 0 1 1 1
In [59]:
y_predT03 = (LR_Grid_ytest >= 0.3).astype(int)
y_predT03
Out[59]:
array([1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0,
    1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1,
    1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1,
    1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
    1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1,
    0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1,
    0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0])
In [60]:
df3['ResultTH03'] = y_predT03
df3.head(3)
Out[60]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx euribor3m nr_employed Wynik ResultTH09 ResultTH08 ResultTH07 ResultTH06 ResultTH05 ResultTH04 ResultTH03
17327 47 admin. single high.school no no no nonexistent -0.1 93.200 4.021 5195.8 0 0 0 0 0 0 1 1
13964 41 admin. single high.school no yes yes nonexistent 1.1 93.994 4.859 5191.0 0 0 0 0 0 0 1 1
17516 63 retired married professional.course no no no nonexistent -1.8 93.075 1.498 5099.1 1 0 0 0 1 1 1 1

3 rows × 21 columns

In [61]:
y_predT02 = (LR_Grid_ytest >= 0.2).astype(int)
y_predT02
Out[61]:
array([1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
    1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1,
    1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1])
In [62]:
df3['ResultTH02'] = y_predT02
df3.head(3)
Out[62]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx nr_employed Wynik ResultTH09 ResultTH08 ResultTH07 ResultTH06 ResultTH05 ResultTH04 ResultTH03 ResultTH02
17327 47 admin. single high.school no no no nonexistent -0.1 93.200 5195.8 0 0 0 0 0 0 1 1 1
13964 41 admin. single high.school no yes yes nonexistent 1.1 93.994 5191.0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
17516 63 retired married professional.course no no no nonexistent -1.8 93.075 5099.1 1 0 0 0 1 1 1 1 1

3 rows × 22 columns

 

Punktacja dla każdego klienta

In [63]:
df3['Customer_classification']= df3['ResultTH02']+df3['ResultTH03']+df3['ResultTH04']+df3['ResultTH05']+df3['ResultTH06']+df3['ResultTH07']+df3['ResultTH08']+df3['ResultTH09']
In [64]:
df3.sort_values('Customer_classification')
Out[64]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx Wynik ResultTH09 ResultTH08 ResultTH07 ResultTH06 ResultTH05 ResultTH04 ResultTH03 ResultTH02 Customer_classification
34067 39 blue-collar married basic.4y unknown no no nonexistent 1.4 93.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18555 43 blue-collar divorced basic.9y unknown no yes nonexistent 1.4 94.465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15007 44 blue-collar married basic.9y unknown no no nonexistent 1.4 93.444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29545 35 retired single basic.6y unknown yes no nonexistent 1.4 94.465 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
31144 33 admin. married high.school no no no nonexistent 1.4 93.918 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
32844 38 blue-collar married basic.6y unknown yes yes nonexistent 1.1 93.994 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
33624 50 management married basic.9y no yes yes nonexistent 1.4 93.918 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11931 36 self-employed married basic.6y unknown yes yes nonexistent 1.1 93.994 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12715 42 management married university.degree no yes no nonexistent 1.4 93.444 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5984 25 blue-collar single basic.9y no no no nonexistent 1.4 93.918 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
38297 39 services married unknown unknown yes yes nonexistent 1.4 93.918 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16471 32 admin. married high.school no yes no nonexistent 1.4 93.444 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
29254 44 technician divorced professional.course no yes yes nonexistent 1.4 93.918 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19040 40 admin. married high.school no yes yes nonexistent 1.4 93.918 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13102 40 blue-collar married basic.4y unknown yes no nonexistent 1.1 93.994 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7386 45 services divorced high.school unknown yes no nonexistent 1.1 93.994 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13457 39 housemaid married basic.4y no no no nonexistent 1.4 93.444 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3934 33 admin. married university.degree unknown no no nonexistent 1.4 93.444 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12377 37 technician married professional.course unknown no no nonexistent 1.4 93.918 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
28818 57 services married high.school unknown yes no nonexistent 1.4 93.444 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11480 36 admin. married university.degree unknown yes no nonexistent 1.4 93.444 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
36967 48 entrepreneur married basic.9y unknown no no nonexistent 1.1 93.994 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
33739 30 services married basic.9y unknown yes no nonexistent -0.1 93.200 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
33313 29 blue-collar single high.school unknown no no nonexistent 1.4 94.465 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
39893 53 retired divorced university.degree no yes no nonexistent 1.4 93.918 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23312 30 management married university.degree no no yes nonexistent 1.4 93.444 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11771 38 management married high.school unknown yes no nonexistent 1.4 94.465 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6064 51 technician married unknown no no no failure -0.1 93.200 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
40286 48 technician married university.degree unknown no no nonexistent 1.4 93.444 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
26943 40 admin. married university.degree no no no nonexistent 1.4 93.444 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16093 46 services married high.school no no no nonexistent -1.8 93.075 1 0 0 0 1 1 1 1 1 5
5745 31 services single high.school no yes no nonexistent -1.8 92.893 1 0 0 0 1 1 1 1 1 5
12418 60 retired divorced basic.4y no no no nonexistent -1.8 93.075 1 0 0 0 1 1 1 1 1 5
23671 49 technician married professional.course no no no nonexistent -1.8 93.075 1 0 0 0 1 1 1 1 1 5
6985 30 blue-collar married basic.4y no yes no nonexistent -1.8 93.075 1 0 0 0 1 1 1 1 1 5
3120 24 student single high.school no no no failure -2.9 92.201 1 0 0 0 1 1 1 1 1 5
18951 76 retired married basic.4y no no no failure -2.9 92.201 1 0 0 0 1 1 1 1 1 5
13337 36 management married university.degree no no no nonexistent -2.9 92.963 1 0 0 1 1 1 1 1 1 6
1503 23 admin. single university.degree no no no failure -1.1 94.199 1 0 0 1 1 1 1 1 1 6
27093 21 student single university.degree no no no nonexistent -2.9 92.963 1 0 0 1 1 1 1 1 1 6
7355 29 admin. single university.degree no yes yes nonexistent -2.9 92.963 1 0 0 1 1 1 1 1 1 6
15971 29 admin. single university.degree no no no nonexistent -2.9 92.201 1 0 0 1 1 1 1 1 1 6
33071 38 blue-collar single high.school no yes no failure -1.8 93.369 1 0 0 1 1 1 1 1 1 6
3554 31 management married university.degree no yes yes nonexistent -2.9 92.201 1 0 0 1 1 1 1 1 1 6
6194 32 self-employed married basic.6y no yes no success -1.8 92.893 1 0 0 1 1 1 1 1 1 6
36062 51 unemployed married basic.6y no yes no nonexistent -2.9 92.963 1 0 0 1 1 1 1 1 1 6
32713 28 student single professional.course no no no nonexistent -2.9 92.201 1 0 0 1 1 1 1 1 1 6
13419 45 technician single university.degree no no no nonexistent -2.9 92.201 1 0 1 1 1 1 1 1 1 7
18010 32 technician married professional.course no yes no success -2.9 92.201 1 0 1 1 1 1 1 1 1 7
10508 28 admin. single university.degree no no no nonexistent -1.8 93.369 1 0 1 1 1 1 1 1 1 7
31057 26 services single high.school no no no success -1.8 93.075 1 0 1 1 1 1 1 1 1 7
24842 72 retired married unknown no no no nonexistent -3.4 92.379 1 0 1 1 1 1 1 1 1 7
15559 30 technician single university.degree no unknown unknown nonexistent -1.8 93.369 1 0 1 1 1 1 1 1 1 7
33680 32 admin. single university.degree no yes no nonexistent -1.7 94.215 1 0 1 1 1 1 1 1 1 7
15224 42 admin. married university.degree no yes no success -2.9 92.201 1 0 1 1 1 1 1 1 1 7
17921 50 entrepreneur divorced university.degree no yes no success -1.1 94.601 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
6125 34 admin. single high.school no no no success -1.1 94.199 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
25271 25 admin. single university.degree no no no success -3.0 92.713 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
12240 32 admin. single university.degree no unknown unknown success -3.4 92.649 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
25337 28 unemployed single high.school no yes no success -3.0 92.713 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8

150 rows × 23 columns

In [65]:
df3.pivot_table(index =['Customer_classification'],values='marital', aggfunc='count').plot(kind='bar', legend=False)
Out[65]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x2274cc5eba8>
 

Rozwiązanie

Została utworzona nowa lista która pogrupowała klientów banku w 8 kategoriach. Klienci mający kategorię 6,7,8 prawie na pewno wezmą kredyt. Klienci z kategorią 0, 1 i 2 prawie na pewno nie wezmą kredytu. Czym wyższa jest kategoria klienta tym wyższe jest prawdopodobieństwo wzięcia kredytu.

Artificial Intelligence w Marketingu Bankowym – Naive Bayes Classifier part 4