DIAGNOSTYKA REGRESJI LINIOWEJ część 4. Fit Plot

PL170120201440

Guerry, Essay on the Moral Statistics of France (1833)

Source: http://datavis.ca/gallery/guerry/guerrydat.html

 1. dept wydział Num ID działu Standardowe numery dla działów, z wyjątkiem Korsyki (200).
 2. Region Region Char (1) Region Region Francji („N” = „Północ”, „S” = „Południe”, „E” = „Wschód”, „W” = „Zachód”, „C” = „Środek”). Korsyka ma kod „” (brak, NA)
 3. Department Departament Char (25) Nazwa departamentu Nazwy departamentów są nazywane zgodnie z użyciem w 1830 roku. Zobacz depts.txt, aby uzyskać alternatywne kodowanie nazw departamentów.
 4. Crime_pers Crime_pers Num Muzyka pop. za przestępstwa przeciwko osobom Źródło: A2 (Compte général, 1825-1830)
 5. Crime_prop Crime_prop Num Muzyka pop. za przestępstwo przeciwko mieniu Źródło: A2 (Compte général, 1825-1830)
 6. Literacy Alfabetyzacja Num Procent odczytu i zapisu Procent poborowych wojskowych, którzy potrafią czytać i pisać Źródło: A2
 7. Donations Darowizny Num Darowizny dla biednych Źródło: A2 (Bulletin des lois)
 8. Infants Niemowlęta Num Muzyka pop. na nielegalne urodzenie Źródło: A2 (Bureaau des Longitudes, 1817-1821)
 9. Suicides Samobójstwa Num Muzyka pop. na samobójstwo Źródło: A2 (Compte général, 1827-1830)
 10. MainCity Główne Miasto Char (5) Rozmiar głównego miasta Rozmiar głównego miasta („1: Sm”, „2: Med”, „3: Lg”), stosowany jako surogat dla gęstości zalewania. Duże odnosi się do górnej 10, małe do dolnej 10; wszystkie pozostałe są sklasyfikowane jako średnie. Źródło: A1
 11. Wealth Bogactwo Ranga Podatek per capita od nieruchomości osobistych Indeks rankingowy oparty na podatkach od nieruchomości osobistych i ruchomych na mieszkańca Źródło: A1
 12. Commerce Handel Ranga Handel i przemysł Handel i przemysł mierzony rangą liczby patentów / populacji Źródło: A1
 13. Clergy Kler Ranga Dystrybucja duchowieństwa Dystrybucja duchowieństwa mierzona stopniem liczby księży katolickich w czynnej służbie / ludności Źródło: A1 (Almanach officiel du clergy, 1829)
 14. Crime_parents Kryminalni rodzice Ranga Przestępstwa przeciwko rodzicom Przestępstwa przeciwko rodzicom, mierzone stopniem stosunku przestępstw przeciwko rodzicom do wszystkich przestępstw – Średnia z lat 1825–1830 Źródło: A1 (Compte général)
 15. Infanticide Dzieciobójca Ranga Liczba dzieciobójstw na jednego mieszkańca Wskaźnik wskaźnikowy liczby dzieciobójstw do liczby ludności – Średnia z lat 1825–1830 Źródło: A1 (Compte général)
 16. Donation_clergy Duchowieństwo Ranga Darowizny dla duchowieństwa Wskaźniki rankingowe liczby zapisów i darowizn między żywymi dla ludności – Średnia dla lat 1815–1824 Źródło: A1 (Bull. Des lois, ordunn. D’autorization)
 17. Lottery Loteria Ranga Zakład per capita w Royal Lottery Ranking rankingowy wpływów z zakładów loterii królewskiej do liczby ludności — Średnia z lat 1822–1826 Źródło: A1 (Compte rendus par le ministre des finances)
 18. Desertion Dezercja Ranga Dezercja wojskowa Desercja wojskowa, stosunek liczby młodych żołnierzy oskarżonych o dezercję do siły kontyngentu wojskowego, minus deficyt spowodowany niewystarczalnością dostępnych polan – średnia z lat 1825–1827. Źródło: A1 (Compte du ministere du guerre, 1829 etat V)
 19. Instruction Instrukcja Ranga Rankingi instrukcji zapisane z mapy instrukcji Guerry’ego. Uwaga: jest to odwrotnie związane z umiejętnością czytania i pisania (zgodnie z definicją tutaj).
 20. Prostitutes Prostytutki Num Prostytutki w Paryżu Liczba prostytutek zarejestrowanych w Paryżu w latach 1816–1834, sklasyfikowanych według departamentu ich urodzenia Źródło: Parent-Duchatelet (1836), De la prostitution en Paris
 21. Distance Dystans Num Odległość do Paryża (km) Odległość każdego centroidu departamentu do centroidu Sekwany (Paryż) Źródło: obliczone na podstawie centroidów departamentów
 22. Area Powierzchnia Num Obszar (1000 km^2) Źródło: Angeville (1836)
 23. Pop1831 Pop1831 Num 1831 populacja ludności w 1831 roku, pochodzi z Angeville (1836), Essai sur la Statistique de la Populacja français w 1000s.
In [1]:
import pandas as pd

df = pd.read_csv('c:/1/Guerry.csv', index_col='Department')
del df['Unnamed: 0']
df.head(4)
Out[1]:
dept Region Crime_pers Crime_prop Literacy Donations Infants Suicides MainCity Wealth Crime_parents Infanticide Donation_clergy Lottery Desertion Instruction Prostitutes Distance Area Pop1831
Department
Ain 1 E 28870 15890 37 5098 33120 35039 2:Med 73 71 60 69 41 55 46 13 218.372 5762 346.03
Aisne 2 N 26226 5521 51 8901 14572 12831 2:Med 22 4 82 36 38 82 24 327 65.945 7369 513.00
Allier 3 C 26747 7925 13 10973 17044 114121 2:Med 61 46 42 76 66 16 85 34 161.927 7340 298.26
Basses-Alpes 4 E 12935 7289 46 2733 23018 14238 1:Sm 76 70 12 37 80 32 29 2 351.399 6925 155.90

4 rows × 22 columns

In [2]:
import matplotlib.pyplot as plt

CORREL = df.corr().sort_values('Wealth')

plt.figure(figsize=(10,6))
CORREL['Wealth'].plot(kind='barh', color='red')
plt.title('Korelacja ze zmienną wynikową', fontsize=20)
plt.xlabel('Poziom korelacji')
plt.ylabel('Zmienne nezależne ciągłe')
Out[2]:
Text(0, 0.5, 'Zmienne nezależne ciągłe')

Sprawdziliśmy już w części drugiej kompletność danych oraz format zmiennych dla zbioru: Guerry.csv.

Teraz będę budował regresjię wieloczynnikową.

 • Zmienną zależną będzie poziom lokalnej zamożności mieszkańców (‘Wealth’)
 • zmiennymi opisującymi będą: prostytucja (Prostitutes) – wskazująca na istnienie lokalnego nadmiaru siły roboczej i braku zajęcia, poziom darowizn na kościół (‘Donation_clergy’), oraz poziom lokalnego przemysłu i handlu (‘Commerce’).
In [3]:
from statsmodels.formula.api import ols
import statsmodels.api as sm

X = df[['Commerce','Prostitutes','Donation_clergy']]
y = df['Wealth']

model = sm.OLS(y, sm.add_constant(X))
model_fit = model.fit()

model_fit.summary()
C:ProgramDataAnaconda3libsite-packagesnumpycorefromnumeric.py:2389: FutureWarning: Method .ptp is deprecated and will be removed in a future version. Use numpy.ptp instead.
 return ptp(axis=axis, out=out, **kwargs)
Out[3]:
OLS Regression Results
Dep. Variable: Wealth R-squared: 0.335
Model: OLS Adj. R-squared: 0.311
Method: Least Squares F-statistic: 13.78
Date: Fri, 17 Jan 2020 Prob (F-statistic): 2.33e-07
Time: 14:39:43 Log-Likelihood: -380.69
No. Observations: 86 AIC: 769.4
Df Residuals: 82 BIC: 779.2
Df Model: 3
Covariance Type: nonrobust
coef std err t P>|t| [0.025 0.975]
const 17.3567 5.772 3.007 0.003 5.875 28.838
Commerce 0.3788 0.095 4.001 0.000 0.190 0.567
Prostitutes -0.0099 0.004 -2.204 0.030 -0.019 -0.001
Donation_clergy 0.2605 0.092 2.846 0.006 0.078 0.443
Omnibus: 2.237 Durbin-Watson: 1.588
Prob(Omnibus): 0.327 Jarque-Bera (JB): 1.776
Skew: 0.194 Prob(JB): 0.412
Kurtosis: 2.412 Cond. No. 1.39e+03

Warnings:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
[2] The condition number is large, 1.39e+03. This might indicate that there are
strong multicollinearity or other numerical problems.

Przykład dobrej odpowiedzi modelu: zmienna ‘Donation_clergy’

In [4]:
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 8))
fig = sm.graphics.plot_fit(model_fit, "Donation_clergy", ax=ax)
In [5]:
import seaborn as sns

sns.regplot(x='Donation_clergy', y='Wealth', data=df)
Out[5]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x16115308ac8>

Przykład złej odpowiedzi modelu: zmienna ‘Prostitutes’

In [6]:
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 8))
fig = sm.graphics.plot_fit(model_fit, "Prostitutes", ax=ax)
In [7]:
sns.regplot(x='Prostitutes', y='Wealth', data=df)
Out[7]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x16115818b00>