Formuła Pandas: groupby part 2

In [4]:
import pandas as pd
import numpy as np

df = pd.DataFrame({'A' : ['foo', 'foo', 'bar', 'foo', 'bar', 'foo'],
          'B' : ['one', 'two', 'three','two', 'two', 'one'],
          'C' : np.random.randint(5, size=6),
          'D' : np.random.randint(5, size=6),
          'E' : np.random.randint(5, size=6)})
print (df)
   A   B C D E
0 foo  one 4 4 1
1 foo  two 3 1 4
2 bar three 3 3 4
3 foo  two 3 1 4
4 bar  two 1 0 0
5 foo  one 4 2 1
In [5]:
df1 = df.groupby(['A', 'B'], as_index=False)['C'].sum()
print (df1)
   A   B C
0 bar three 3
1 bar  two 1
2 foo  one 8
3 foo  two 6
In [6]:
df2 = df.groupby(['A', 'B'], as_index=False).sum()
print (df2)
   A   B C D E
0 bar three 3 3 4
1 bar  two 1 0 0
2 foo  one 8 6 2
3 foo  two 6 2 8
In [7]:
df3 = df.groupby(['A', 'B'], as_index=False)['C','D'].sum()
print (df3)
   A   B C D
0 bar three 3 3
1 bar  two 1 0
2 foo  one 8 6
3 foo  two 6 2
In [8]:
df1 = df.groupby(['A', 'B'], as_index=False)['C'].agg('sum')
print (df1)
   A   B C
0 bar three 3
1 bar  two 1
2 foo  one 8
3 foo  two 6
In [9]:
df2 = df.groupby(['A', 'B'], as_index=False).agg('sum')
print (df2)
   A   B C D E
0 bar three 3 3 4
1 bar  two 1 0 0
2 foo  one 8 6 2
3 foo  two 6 2 8
In [12]:
df4 = (df.groupby(['A', 'B'])['C'].agg([('average','mean'),('total','sum')]).reset_index())
print (df4)
   A   B average total
0 bar three    3   3
1 bar  two    1   1
2 foo  one    4   8
3 foo  two    3   6
In [11]:
df5 = (df.groupby(['A', 'B']).agg([('average','mean'),('total','sum')]))

print (df5)
        C       D       E   
     average total average total average total
A  B                       
bar three    3   3    3   3    4   4
  two     1   1    0   0    0   0
foo one     4   8    3   6    1   2
  two     3   6    1   2    4   8
In [17]:
# łączenie w jedną GŁOWĘ TABELI
df5.columns = df5.columns.map('_'.join)
df5 = df5.reset_index()
print (df5)
   A   B C_average C_total D_average D_total E_average E_total
0 bar three     3    3     3    3     4    4
1 bar  two     1    1     0    0     0    0
2 foo  one     4    8     3    6     1    2
3 foo  two     3    6     1    2     4    8

ZMIANA NAZWY KOLUMN

In [18]:
df5 = df.groupby(['A', 'B']).agg(['mean','sum'])

df5.columns = (df5.columns.map('_'.join)
        .str.replace('sum','total')
        .str.replace('mean','average'))

df5 = df5.reset_index()
print (df5)
   A   B C_average C_total D_average D_total E_average E_total
0 bar three     3    3     3    3     4    4
1 bar  two     1    1     0    0     0    0
2 foo  one     4    8     3    6     1    2
3 foo  two     3    6     1    2     4    8

ZMIANA NAZWY KOLUMN BEZPOŚREDNIO

In [19]:
df6 = (df.groupby(['A', 'B'], as_index=False)
     .agg({'C':'sum','D':'mean'})
     .rename(columns={'C':'C_total', 'D':'D_average'}))
print (df6)
   A   B C_total D_average
0 bar three    3     3
1 bar  two    1     0
2 foo  one    8     3
3 foo  two    6     1

TEGO NIE ROZUMIEM

In [20]:
def func(x):
  return x.iat[0] + x.iat[-1]

df7 = (df.groupby(['A', 'B'], as_index=False)
     .agg({'C':'sum','D': func})
     .rename(columns={'C':'C_total', 'D':'D_sum_first_and_last'}))
print (df7)
   A   B C_total D_sum_first_and_last
0 bar three    3           6
1 bar  two    1           0
2 foo  one    8           6
3 foo  two    6           2

No DataFrame after aggregation! What happened?

In [22]:
df1 = df.groupby(['A', 'B'])['C'].sum()
print (df1)
A  B  
bar three  3
   two   1
foo one   8
   two   6
Name: C, dtype: int32
In [24]:
# Z DODATKOWYM INDEKSEM
df1 = df.groupby(['A', 'B'], as_index=False)['C'].sum()
print (df1)
   A   B C
0 bar three 3
1 bar  two 1
2 foo  one 8
3 foo  two 6
In [25]:
# TO SAMO RESET INDEX
df1 = df.groupby(['A', 'B'])['C'].sum().reset_index()
print (df1)
   A   B C
0 bar three 3
1 bar  two 1
2 foo  one 8
3 foo  two 6
In [26]:
df2 = df.groupby('A')['C'].sum()
print (df2)
A
bar   4
foo  14
Name: C, dtype: int32
In [31]:
df2.index
Out[31]:
Index(['bar', 'foo'], dtype='object', name='A')
In [32]:
print (type(df2))
<class 'pandas.core.series.Series'>
In [33]:
df2 = df.groupby('A', as_index=False)['C'].sum()
print (df2)
   A  C
0 bar  4
1 foo 14
In [34]:
df2 = df.groupby('A')['C'].sum().reset_index()
print (df2)
   A  C
0 bar  4
1 foo 14

How to aggregate mainly strings columns (to lists, tuples, strings with separator)?

In [35]:
df = pd.DataFrame({'A' : ['a', 'c', 'b', 'b', 'a', 'c', 'b'],
          'B' : ['one', 'two', 'three','two', 'two', 'one', 'three'],
          'C' : ['three', 'one', 'two', 'two', 'three','two', 'one'],
          'D' : [1,2,3,2,3,1,2]})
print (df)
  A   B   C D
0 a  one three 1
1 c  two  one 2
2 b three  two 3
3 b  two  two 2
4 a  two three 3
5 c  one  two 1
6 b three  one 2

WYŚWIETLANIE ZBIORU WYRAZÓW

In [36]:
df1 = df.groupby('A')['B'].agg(list).reset_index()
print (df1)
  A          B
0 a      [one, two]
1 b [three, two, three]
2 c      [two, one]

TO SAMO ALE BEZ NAWIASÓW KWADRATOWYCH

In [37]:
df2 = df.groupby('A')['B'].agg(','.join).reset_index()
print (df2)
  A        B
0 a     one,two
1 b three,two,three
2 c     two,one

PRZEKSZTAŁCENIE WYRAZÓW NA CYFRY

In [38]:
df3 = (df.groupby('A')['D']
     .agg(lambda x: ','.join(x.astype(str)))
     .reset_index())
print (df3)
  A   D
0 a  1,3
1 b 3,2,2
2 c  2,1

TO SAMO INNYM SPOSOBEM

In [39]:
df3 = (df.assign(D = df['D'].astype(str))
     .groupby('A')['D']
     .agg(','.join).reset_index())
print (df3)
  A   D
0 a  1,3
1 b 3,2,2
2 c  2,1
In [40]:
df
Out[40]:
A B C D
0 a one three 1
1 c two one 2
2 b three two 3
3 b two two 2
4 a two three 3
5 c one two 1
6 b three one 2
In [41]:
df4 = df.groupby('A').agg(','.join).reset_index()
print (df4)
  A        B      C
0 a     one,two three,three
1 b three,two,three two,two,one
2 c     two,one   one,two
In [42]:
df5 = (df.groupby('A')
     .agg(lambda x: ','.join(x.astype(str)))
     .reset_index())
print (df5)
  A        B      C   D
0 a     one,two three,three  1,3
1 b three,two,three two,two,one 3,2,2
2 c     two,one   one,two  2,1

How to aggregate counts?

In [43]:
df = pd.DataFrame({'A' : ['a', 'c', 'b', 'b', 'a', 'c', 'b'],
          'B' : ['one', 'two', 'three','two', 'two', 'one', 'three'],
          'C' : ['three', np.nan, np.nan, 'two', 'three','two', 'one'],
          'D' : [np.nan,2,3,2,3,np.nan,2]})
print (df)
  A   B   C  D
0 a  one three NaN
1 c  two  NaN 2.0
2 b three  NaN 3.0
3 b  two  two 2.0
4 a  two three 3.0
5 c  one  two NaN
6 b three  one 2.0

Pokazuje ilości występowania – ile razy wystąpiło

In [44]:
df1 = df.groupby('A').size().reset_index(name='COUNT')
print (df1)
  A COUNT
0 a   2
1 b   3
2 c   2

ILE RAZY BYŁO DLA A BEZ PUSTYCH KOMÓREK

In [45]:
df2 = df.groupby('A')['C'].count().reset_index(name='COUNT')
print (df2)
  A COUNT
0 a   2
1 b   2
2 c   1
In [48]:
df
Out[48]:
A B C D
0 a one three NaN
1 c two NaN 2.0
2 b three NaN 3.0
3 b two two 2.0
4 a two three 3.0
5 c one two NaN
6 b three one 2.0

Dla każdej kolumny ile razy było a, b i c

Tylko dla wartości bez pustych komórek

In [46]:
df3 = df.groupby('A').count().add_suffix('_COUNT').reset_index()
print (df3)
  A B_COUNT C_COUNT D_COUNT
0 a    2    2    1
1 b    3    2    3
2 c    2    1    1
In [50]:
df
Out[50]:
A B C D
0 a one three NaN
1 c two NaN 2.0
2 b three NaN 3.0
3 b two two 2.0
4 a two three 3.0
5 c one two NaN
6 b three one 2.0

Sama kolumna A

ile razy pojawiła się literka ale sortuje od największej do najmniejszej

In [49]:
df4 = (df['A'].value_counts()
       .rename_axis('A')
       .reset_index(name='COUNT'))
print (df4)
  A COUNT
0 b   3
1 a   2
2 c   2