Oversampling dla Logistic Regression

Procedura oversampling dla Logistic Regression
Przy budowie modelów klasyfikacji 0-1 występuje problem niezbilansowanych zbiorów.
In [1]:
import numpy as np
import pandas as pd
#import xgboost as xgb
import seaborn as sns

from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
import matplotlib.pylab as plt

from pylab import plot, show, subplot, specgram, imshow, savefig
from sklearn import preprocessing
#from sklearn import cross_validation, metrics
from sklearn.preprocessing import Normalizer
#from sklearn.cross_validation import cross_val_score
from sklearn.preprocessing import Imputer

import matplotlib.pyplot as plote

%matplotlib inline

plt.style.use('ggplot')
In [2]:
df = pd.read_csv('c:/1/bank.csv')
df.head()
Out[2]:
Unnamed: 0 Unnamed: 0.1 age job marital education default housing loan contact campaign pdays previous poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed y
0 0 0 44 blue-collar married basic.4y unknown yes no cellular 1 999 0 nonexistent 1.4 93.444 -36.1 4.963 5228.1 0
1 1 1 53 technician married unknown no no no cellular 1 999 0 nonexistent -0.1 93.200 -42.0 4.021 5195.8 0
2 2 2 28 management single university.degree no yes no cellular 3 6 2 success -1.7 94.055 -39.8 0.729 4991.6 1
3 3 3 39 services married high.school no no no cellular 2 999 0 nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.405 5099.1 0
4 4 4 55 retired married basic.4y no yes no cellular 1 3 1 success -2.9 92.201 -31.4 0.869 5076.2 1

5 rows × 23 columns

MODEL BEZ ZBILANSOWANIA ZBIORÓW
Skalowanie standardowe tylko dla wartości dyskretnychWybieram kolumny tekstowe, dyskretne, do głębszej analizy. Lepsze było to wybieranie dyskretne i ciągłe.

In [3]:
encoding_list = ['job', 'marital', 'education', 'default', 'housing', 'loan',
    'contact', 'month', 'day_of_week','poutcome']
In [4]:
df[encoding_list] = df[encoding_list].apply(LabelEncoder().fit_transform)
In [5]:
df[encoding_list].head()
Out[5]:
job marital education default housing loan contact month day_of_week poutcome
0 1 1 0 1 2 0 0 1 2 1
1 9 1 7 0 0 0 0 7 0 1
2 4 2 6 0 2 0 0 4 2 2
3 7 1 3 0 0 0 0 0 0 1
4 5 1 0 0 2 0 0 1 0 2

Tworzymy zestaw treningowy i zestaw testowy, budujemy model

In [6]:
y = df['y']
X = df.drop('y', axis=1) 

Złoty podział zioru na testowy i treningowy

In [7]:
from sklearn.model_selection import train_test_split 
Xtrain, Xtest, ytrain, ytest = train_test_split(X,y, test_size=0.33, stratify = y, random_state = 148)
Wielkości zbiorów:
In [8]:
print ('Zbiór X treningowy: ',Xtrain.shape)
print ('Zbiór X testowy:  ', Xtest.shape)
print ('Zbiór y treningowy: ', ytrain.shape)
print ('Zbiór y testowy:  ', ytest.shape)
Zbiór X treningowy: (27595, 22)
Zbiór X testowy:   (13593, 22)
Zbiór y treningowy: (27595,)
Zbiór y testowy:   (13593,)
Dane dyskretne są zdygitalizowane.
In [9]:
Xtrain.head(4)
Out[9]:
Unnamed: 0 Unnamed: 0.1 age job marital education default housing loan contact duration campaign pdays previous poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed
24697 24697 24697 49 1 1 2 1 0 0 1 222 9 999 0 1 1.4 94.465 -41.8 4.959 5228.1
25855 25855 25855 38 9 0 6 1 0 0 0 125 3 999 0 1 1.4 93.444 -36.1 4.963 5228.1
23236 23236 23236 42 0 0 6 0 0 0 1 26 4 999 0 1 1.4 94.465 -41.8 4.959 5228.1
13812 13812 13812 58 1 1 5 1 0 2 1 25 1 999 0 1 1.4 94.465 -41.8 4.866 5228.1

4 rows × 22 columns

Logistic Regression

In [10]:

import numpy as np
from sklearn import model_selection
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import GridSearchCV

Parameteres = {'C': np.power(10.0, np.arange(-3, 3))}
LR = LogisticRegression(warm_start = True)
LR_Grid = GridSearchCV(LR, param_grid = Parameteres, scoring = 'roc_auc', n_jobs = 5, cv=2)

LR_Grid.fit(Xtrain, ytrain) 
C:ProgramDataAnaconda3libsite-packagessklearnlinear_modellogistic.py:432: FutureWarning: Default solver will be changed to 'lbfgs' in 0.22. Specify a solver to silence this warning.
 FutureWarning)
Out[10]:
GridSearchCV(cv=2, error_score='raise-deprecating',
       estimator=LogisticRegression(C=1.0, class_weight=None, dual=False,
                     fit_intercept=True,
                     intercept_scaling=1, l1_ratio=None,
                     max_iter=100, multi_class='warn',
                     n_jobs=None, penalty='l2',
                     random_state=None, solver='warn',
                     tol=0.0001, verbose=0,
                     warm_start=True),
       iid='warn', n_jobs=5,
       param_grid={'C': array([1.e-03, 1.e-02, 1.e-01, 1.e+00, 1.e+01, 1.e+02])},
       pre_dispatch='2*n_jobs', refit=True, return_train_score=False,
       scoring='roc_auc', verbose=0)

Blok oceny jakości modelu Logistic Regression

Podstawienie do wzoru
In [11]:
# Podstawienie do wzoru
ypred = LR_Grid.predict(Xtest) 

from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix
from sklearn import metrics

co_matrix = metrics.confusion_matrix(ytest, ypred)
co_matrix
Out[11]:
array([[11806,  256],
    [ 1043,  488]], dtype=int64)
In [12]:
print(classification_report(ytest, ypred)) 
       precision  recall f1-score  support

      0    0.92   0.98   0.95   12062
      1    0.66   0.32   0.43   1531

  accuracy              0.90   13593
  macro avg    0.79   0.65   0.69   13593
weighted avg    0.89   0.90   0.89   13593

In [13]:
print("Accuracy:  ",np.round(metrics.accuracy_score(ytest, ypred), decimals=2))
print("Precision: ",np.round(metrics.precision_score(ytest, ypred), decimals=2))
print("Recall:   ",np.round(metrics.recall_score(ytest, ypred), decimals=2))
print("F1 score:  ",np.round(metrics.f1_score(ytest, ypred), decimals=2))
Accuracy:  0.9
Precision:  0.66
Recall:   0.32
F1 score:  0.43

Analiza poziomu zbilansowania zmiennej wynikowej

In [14]:
df.y.value_counts(dropna = False, normalize=True)
Out[14]:
0  0.887346
1  0.112654
Name: y, dtype: float64
In [15]:
print("ytrain = 0: ", sum(ytrain == 0))
print("ytrain = 1: ", sum(ytrain == 1))
ytrain = 0: 24486
ytrain = 1: 3109
In [16]:
Proporcja = sum(ytrain == 0) / sum(ytrain == 1) 
Proporcja = np.round(Proporcja, decimals=0)
Proporcja = Proporcja.astype(int)
Proporcja
Out[16]:
8
Na jedną daną sybskrypcje przypada 8 nieprzedłużonych subskrypcji. Powiększamy liczbę próbek niezależnych.
In [17]:
ytrain_pos_OVS = pd.concat([ytrain[ytrain==1]] * Proporcja, axis = 0) 
ytrain_pos_OVS.count()
Out[17]:
24872
Ilość zmiennych wynikowych: (1) zwiększyła się do liczby 24872

Mamy już wektor zmiennych wynikowych y, teraz trzeba zwiększyć liczbę zmiennych niezależnych

Powiększamy liczbę próbek zmiennych niezależnych X
In [18]:
Xtrain_pos_OVS = pd.concat([Xtrain.loc[ytrain==1, :]] * Proporcja, axis = 0)
In [19]:
Xtrain_pos_OVS.age.count()
Out[19]:
24872
Powiękzyliśmy ilość zmiennych gdzie wynik przedłużenia subskrypcji jest równy 1.

Teraz mamy tą samą liczbę wierszy zmiennych wynikowych i zmiennych niezależnych.

Teraz wprowadzamy nowe, dodatkowe zmienne 1 do zbioru treningowego.

In [20]:
ytrain_OVS = pd.concat([ytrain, ytrain_pos_OVS], axis = 0).reset_index(drop = True)
Xtrain_OVS = pd.concat([Xtrain, Xtrain_pos_OVS], axis = 0).reset_index(drop = True)

Sprawdzamy ilość wierszy w zbiorach przed i po oversampling.

In [21]:
print("ilość elementów w zbiorze Xtrain:   ", Xtrain.age.count())
print("ilość elementów w zbiorze Xtrain_OVS: ", Xtrain_OVS.age.count())
print("ilość elementów w zbiorze ytrain:   ", ytrain.count())
print("ilość elementów w zbiorze ytrain_OVS: ", ytrain_OVS.count())
ilość elementów w zbiorze Xtrain:   27595
ilość elementów w zbiorze Xtrain_OVS: 52467
ilość elementów w zbiorze ytrain:   27595
ilość elementów w zbiorze ytrain_OVS: 52467
Teraz podstawiamy nowy zbiór testowy oversampling do siatki grid według tej same formuły, którą użyliśmy wcześniej.
In [22]:
Parameteres = {'C': np.power(10.0, np.arange(-3, 3))}
LR = LogisticRegression(warm_start = True)
LR_Grid = GridSearchCV(LR, param_grid = Parameteres, scoring = 'roc_auc', n_jobs = 5, cv=2)

LR_Grid.fit(Xtrain_OVS, ytrain_OVS) 
C:ProgramDataAnaconda3libsite-packagessklearnlinear_modellogistic.py:432: FutureWarning: Default solver will be changed to 'lbfgs' in 0.22. Specify a solver to silence this warning.
 FutureWarning)
Out[22]:
GridSearchCV(cv=2, error_score='raise-deprecating',
       estimator=LogisticRegression(C=1.0, class_weight=None, dual=False,
                     fit_intercept=True,
                     intercept_scaling=1, l1_ratio=None,
                     max_iter=100, multi_class='warn',
                     n_jobs=None, penalty='l2',
                     random_state=None, solver='warn',
                     tol=0.0001, verbose=0,
                     warm_start=True),
       iid='warn', n_jobs=5,
       param_grid={'C': array([1.e-03, 1.e-02, 1.e-01, 1.e+00, 1.e+01, 1.e+02])},
       pre_dispatch='2*n_jobs', refit=True, return_train_score=False,
       scoring='roc_auc', verbose=0)
Podstawienie do wzoru
In [23]:
ypred_OVS = LR_Grid.predict(Xtest)
In [24]:
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix
from sklearn import metrics

co_matrix = metrics.confusion_matrix(ytest, ypred_OVS)
co_matrix
Out[24]:
array([[10082, 1980],
    [ 203, 1328]], dtype=int64)
In [25]:
print(classification_report(ytest, ypred_OVS)) 
       precision  recall f1-score  support

      0    0.98   0.84   0.90   12062
      1    0.40   0.87   0.55   1531

  accuracy              0.84   13593
  macro avg    0.69   0.85   0.73   13593
weighted avg    0.92   0.84   0.86   13593

In [26]:
print("Accuracy:  ",np.round(metrics.accuracy_score(ytest, ypred_OVS), decimals=2))
print("Precision:  ",np.round(metrics.precision_score(ytest, ypred_OVS), decimals=2))
print("Recall:   ",np.round(metrics.recall_score(ytest, ypred_OVS), decimals=2))
print("F1 score:  ",np.round(metrics.f1_score(ytest, ypred_OVS), decimals=2))
Accuracy:   0.84
Precision:  0.4
Recall:    0.87
F1 score:   0.55

Wynik modelu Logistic Regression przed Oversampling

 • Accuracy: 0.9
 • Precision: 0.66
 • Recall: 0.32
 • F1 score: 0.43

Wynik kodelu po Oversampling

 • Accuracy: 0.84
 • Precision: 0.4
 • Recall: 0.87
 • F1 score: 0.55
 In this example gauge “Precision” mean that:   MODEL BEZ ZBILANSOWANIA ZBIORÓW