Part_1 Stroke_Prediction – Preparation of data for analysis

In [1]:

import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
df= pd.read_csv('c:/1/Stroke_Prediction.csv')
df.head(5)
Out[1]:
ID Gender Age_In_Days Hypertension Heart_Disease Ever_Married Type_Of_Work Residence Avg_Glucose BMI Smoking_Status Stroke
0 31153 Male 1104.0 0 0 No children Rural 95.12 18.0 NaN 0
1 30650 Male 21204.0 1 0 Yes Private Urban 87.96 39.2 never smoked 0
2 17412 Female 2928.0 0 0 No Private Urban 110.89 17.6 NaN 0
3 57008 Female 25578.0 0 0 Yes Private Rural 69.04 35.9 formerly smoked 0
4 46657 Male 5128.0 0 0 No Never_worked Rural 161.28 19.1 NaN 0

1. Sprawdzenie kompletności i formatu danych

In [2]:
df.isnull().sum()
Out[2]:
ID          0
Gender        0
Age_In_Days      0
Hypertension     0
Heart_Disease     0
Ever_Married     0
Type_Of_Work     0
Residence       0
Avg_Glucose      0
BMI        1462
Smoking_Status  13292
Stroke        0
dtype: int64

Brakuje danych dla:

- BMI
- Smoking_Status

Struktura braków: BMI i Smoking_Status
In [3]:
import seaborn as sns

print('obserwacji zmiennych: ',df.shape)
sns.heatmap(df.isnull(),yticklabels=False,cbar=False,cmap='viridis')
obserwacji zmiennych: (43400, 12)
Out[3]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x223eb4aa208>

Analiza BMI (Body Mass Index)

 • BMI<18,5 > nadwaga
 • 18,5<=BMI<=24,9 > waga prawidłowa
 • 25<=BMI <=29,9 > nadwaga
 • BMI>30 > otyłość
In [4]:
a = r'BMI = frac{masa}{{wzrost}^{2}}'
ax = plt.axes([0,0,0.3,0.3]) #left,bottom,width,height
ax.set_xticks([])
ax.set_yticks([])
ax.axis('off')
plt.text(0.4,0.4,'$
Source: https://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/kalkulatory/kalkulator-wagi-bmi-aa-4Q8M-4h3E-dtKD.html

Sprawdzam, czy są błędne dane we wskaźniku BMI (Body Mass Index)

 • Wartość minimalna dla BMI: Zakładam, że ludzie mają minimalnie 100 cm wzrostu i ważą maksymalnie 300 kg
 • Wartość maksymalna dla BMI: Zakładam, że ludzie mają maksymalnie 230 cm wzrostu i ważą minimalnie 20 kg
In [5]:
max_BMI=400/(1*1)
min_BMI=30/(2.20*2.20)

print('max_BMI: ', max_BMI)
print('min_BMI: ', min_BMI)
max_BMI: 400.0
min_BMI: 6.198347107438016
In [6]:
df[(df['BMI']<=10)&(df['BMI']>=300)]
Out[6]:
ID Gender Age_In_Days Hypertension Heart_Disease Ever_Married Type_Of_Work Residence Avg_Glucose BMI Smoking_Status Stroke

Brak danych zafałszowanych w kolumnie BMI.

Sprawdzam, jaka jest struktura danych.

In [7]:
BMI1 = pd.qcut(df['BMI'],12)
BMI1.value_counts(dropna = False).sort_values(ascending=False).plot(kind='bar')
Out[7]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x223eb8396a0>
In [8]:
#df.BMI.value_counts(dropna = False)
In [9]:
import matplotlib.dates as mdates

fig, ax = plt.subplots()
df['BMI'].plot.kde(ax=ax, legend=False, title='Histogram: BMI')
df['BMI'].plot.hist(density=True, ax=ax)

ax.set_ylabel('Probability')
ax.grid(axis='y')
#ax.set_facecolor('#d8dcd6')
W mojej ocenie brak możliwości odtworzenia brakujących wartości BMI. Należy więc skasować rekordy z brakującymi wartościami BMI.

Analiza Smoking_Status

In [10]:
df['Smoking_Status'].value_counts(dropna = False)
Out[10]:
never smoked    16053
NaN        13292
formerly smoked   7493
smokes       6562
Name: Smoking_Status, dtype: int64

Podobnie nie ma możliwości uzupełnienia brakujących wartości zmienej niezależnej: Smoking_Status na podstawie zachowania pozostałych zmiennych niezależnych.

Zmienna ta musi mieć trzy stany:

 • never smoked,
 • formerly smoked,
 • smokes.

Pozostawienie czwartego stanu NaN byłoby błędem.

In [11]:
df['Smoking_Status'].value_counts(normalize=True,dropna = False)
Out[11]:
never smoked    0.369885
NaN        0.306267
formerly smoked  0.172650
smokes       0.151198
Name: Smoking_Status, dtype: float64

Jak ważna jest informacja ‘Smoking_Status’ i ‘BMI’ dla zmiennej wynikowej? Sprawdzam to, ponieważ istnieje możliwość eliminacji całych zmiennych. Przy okazji zbadamy korelacje pozostałych zmiennych egzogenicznych ze zmienną endogeniczną.

In [12]:
df['Ss_nowa'] = pd.Categorical(df['Smoking_Status']).codes

CORREL = df.corr().sort_values('Stroke')
print(CORREL['Stroke'])
del df['Ss_nowa']
ID        0.003067
Ss_nowa     0.019140
BMI       0.020285
Hypertension   0.075332
Avg_Glucose   0.078917
Heart_Disease  0.113763
Age_In_Days   0.153703
Stroke      1.000000
Name: Stroke, dtype: float64
W mojej ocenie brak możliwości odtworzenia brakujących wartości ‘Smoking_Status’. Należy więc skasować rekordy z brakującymi wartościami ‘Smoking_Status’ mimo, że jest ich aż 31%.

Kasuję wszystkie rekordy z brakami: ‘Smoking_Status’ i ‘BMI’

In [13]:
print('Przed kasowaniem: ',df.shape)
df = df.dropna(how='any')
print('Po kasowaniu:   ',df.shape)
Przed kasowaniem: (43400, 12)
Po kasowaniu:   (29072, 12)
In [14]:
df.head(5)
Out[14]:
ID Gender Age_In_Days Hypertension Heart_Disease Ever_Married Type_Of_Work Residence Avg_Glucose BMI Smoking_Status Stroke
1 30650 Male 21204.0 1 0 Yes Private Urban 87.96 39.2 never smoked 0
3 57008 Female 25578.0 0 0 Yes Private Rural 69.04 35.9 formerly smoked 0
6 53725 Female 18995.0 0 0 Yes Private Urban 77.59 17.7 formerly smoked 0
7 41553 Female 27413.0 0 1 Yes Self-employed Rural 243.53 27.0 never smoked 0
8 16167 Female 11689.0 0 0 Yes Private Rural 77.67 32.3 smokes 0

Analiza Gender

In [15]:
df['Gender'].value_counts(normalize=True,dropna = False)
Out[15]:
Female  0.614062
Male   0.385698
Other   0.000241
Name: Gender, dtype: float64

Co to znaczy płeć ‘Other’? Przedmiotem badania jest podatność na udar m.in pod kątem konkretnej płci. Płeć mózgu nie ma tu znaczenia. Przyjmuję, że ‘Other’ to błąd danych i go kasuję. Pozostawienie trzeciego stanu ‘Other’ byłoby błędem dla procesu klasyfikacji.

In [16]:
df['Gender'].replace('Other', np.nan, inplace=True)
print('Przed kasowaniem: ',df.shape)
df = df.dropna(how='any')
print('Po kasowaniu:   ',df.shape)
Przed kasowaniem: (29072, 12)
Po kasowaniu:   (29065, 12)

Analiza Age_In_Days

Wiek człowieka analizujemy w latach. Jednocześnie ludzie starzeją się nierównomiernie. Dlatego wskazane jest analizować pacjentów według grup wiekowych.

In [17]:
df['Age_years']= df['Age_In_Days']/365

Sprawdzam, czy zmienna ‘Age_years’ ma prawidłowe wartości. Okazuje się, że trzech pacjentów ma wiek powyżej 200 lat. Kasujemy te rekordy.

In [18]:
df[df['Age_years']>120]
Out[18]:
ID Gender Age_In_Days Hypertension Heart_Disease Ever_Married Type_Of_Work Residence Avg_Glucose BMI Smoking_Status Stroke Age_years
1342 58414 Female 85451.0 0 0 No Private Rural 65.30 22.1 smokes 0 234.112329
18177 31212 Female 117179.0 0 0 Yes Govt_job Rural 84.39 38.9 never smoked 0 321.038356
26716 70730 Female 79231.0 0 0 No Private Rural 77.62 23.1 formerly smoked 0 217.071233
In [19]:
df['Age_years'] = df['Age_years'].apply(lambda x: np.nan if x > 120 else x)
print('Przed kasowaniem: ',df.shape)
df = df.dropna(how='any')
print('Po kasowaniu:   ',df.shape)
df[df['Age_years']>120]
Przed kasowaniem: (29065, 13)
Po kasowaniu:   (29062, 13)
Out[19]:
ID Gender Age_In_Days Hypertension Heart_Disease Ever_Married Type_Of_Work Residence Avg_Glucose BMI Smoking_Status Stroke Age_years

Podzieliłem wiek na 10 grup wiekowych. Kasuję kolumnę ‘Age_In_Days’.

In [20]:
del df['Age_In_Days']
df['Age_years_10']= pd.qcut(df['Age_years'],10)
df['Age_years_10'].value_counts(normalize=True,dropna = False).sort_values(ascending=False).plot(kind='bar')
Out[20]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x223eb831550>

Analiza Hypertension

In [21]:
df['Hypertension'].value_counts(normalize=True,dropna = False)
Out[21]:
0  0.88848
1  0.11152
Name: Hypertension, dtype: float64

Nadciśnienie występuje u 11% badanych.Powszechnie uważa się, że nadciśnienie występuje u ludzi mających wysokie BMI (nadwagę). Sprawdźmy, czy tak jest.

In [22]:
df['BMI_5']= pd.qcut(df['BMI'],5)
df.pivot_table(index='BMI_5', columns = 'Hypertension', values='Age_years',aggfunc='count')
Out[22]:
Hypertension 0 1
BMI_5
(10.099, 24.1] 5605 290
(24.1, 27.4] 5352 506
(27.4, 30.7] 5160 691
(30.7, 35.3] 4893 810
(35.3, 92.0] 4811 944
In [23]:
df['BMI_5'] = df['BMI_5'].astype(object)

plt.style.use('seaborn')

table=pd.crosstab(df['BMI_5'],df['Hypertension'])
table.div(table.sum(1).astype(float), axis=0).plot(kind='bar', stacked=True, fontsize=14)
plt.title('BMI vs Hypertension', fontsize=20)
plt.xlabel('Grupy_BMI')
plt.ylabel('Proporcja')

del df['BMI_5']

Zmienna egzogeniczna ‘Hypertension’ jest prawidłowa i zachowuje się zgodnie z powszechnym poglądem, że im większe BMI, tym większe nadciśnienie tętnicze.

Analiza Heart_Disease

In [24]:
df['Heart_Disease'].value_counts(normalize=True,dropna = False)
Out[24]:
0  0.947836
1  0.052164
Name: Heart_Disease, dtype: float64

Analiza Ever_Married

In [25]:
df['Ever_Married'].value_counts(normalize=True,dropna = False)
Out[25]:
Yes  0.746198
No   0.253802
Name: Ever_Married, dtype: float64

Analiza Type_Of_Work

In [26]:
df['Type_Of_Work'].value_counts(normalize=True,dropna = False)
Out[26]:
Private     0.651985
Self-employed  0.179065
Govt_job     0.144312
children     0.021162
Never_worked   0.003475
Name: Type_Of_Work, dtype: float64

Analiza Residence

In [27]:
df['Residence'].value_counts(normalize=True,dropna = False)
Out[27]:
Urban  0.502099
Rural  0.497901
Name: Residence, dtype: float64

Analiza Avg_Glucose

In [28]:
df['Avg_Glucose'].describe()
Out[28]:
count  29062.000000
mean    106.408801
std     45.273649
min     55.010000
25%     77.630000
50%     92.130000
75%    113.917500
max    291.050000
Name: Avg_Glucose, dtype: float64
In [29]:
df['Avg_Glucose'].plot.kde()
Out[29]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x223ec35e438>

Rozkład gęstości prawdopodobieństwa zmiennej: ‘Avg_Glucose’ posiada anomalie, której nie będziemy wyjaśniali na tym etapie badania.

Analiza Stroke

In [30]:
df['Stroke'].value_counts(normalize=True,dropna = False)
Out[30]:
0  0.981144
1  0.018856
Name: Stroke, dtype: float64

Zmienna wynikowa ‘Stroke’ jest bardzo niezbilansowana. Z ciekawości zerkniemy, czy pojawia się jakiś wzór zależności zmiennej zależnej i zmiennych niezależnych.

Analiza ogólna zmiennych

Wykonuje się ją w ceu sprawdzenia, czy zachowanie zmiennych jest zgodne z ogólnie znaną wiedzą.

In [31]:
df.columns
Out[31]:
Index(['ID', 'Gender', 'Hypertension', 'Heart_Disease', 'Ever_Married',
    'Type_Of_Work', 'Residence', 'Avg_Glucose', 'BMI', 'Smoking_Status',
    'Stroke', 'Age_years', 'Age_years_10'],
   dtype='object')
In [32]:
kot = ["#c0c2ce", "#e40c2b"]
sns.pairplot(data=df[[ 'Avg_Glucose', 'BMI', 'Stroke', 'Age_years']], hue='Stroke', dropna=True, palette=kot)
C:ProgramDataAnaconda3libsite-packagesstatsmodelsnonparametrickde.py:488: RuntimeWarning: invalid value encountered in true_divide
 binned = fast_linbin(X, a, b, gridsize) / (delta * nobs)
C:ProgramDataAnaconda3libsite-packagesstatsmodelsnonparametrickdetools.py:34: RuntimeWarning: invalid value encountered in double_scalars
 FAC1 = 2*(np.pi*bw/RANGE)**2
Out[32]:
<seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x223ec35e780>

Wstępna analiza danych ciągłych na powyższym wykresie wykazała, że:

 1. prawdopodobieństwo udaru rośnie wraz z wiekiem,
 2. udar najczęściej występuje w przedziale BMI 20-50,
 3. poziom glukozy wydaje się nie mieć znaczenia.

Zachowanie zmiennych potwierdza ogólnie znaną wiedzę.

Zapisanie oczyszczonego i poprawionego zbioru danych do dalszych analiz

In [33]:
df.head(3)
Out[33]:
ID Gender Hypertension Heart_Disease Ever_Married Type_Of_Work Residence Avg_Glucose BMI Smoking_Status Stroke Age_years Age_years_10
1 30650 Male 1 0 Yes Private Urban 87.96 39.2 never smoked 0 58.093151 (53.126, 59.076]
3 57008 Female 0 0 Yes Private Rural 69.04 35.9 formerly smoked 0 70.076712 (65.121, 74.11]
6 53725 Female 0 0 Yes Private Urban 77.59 17.7 formerly smoked 0 52.041096 (48.082, 53.126]
In [34]:
df.isnull().sum()
Out[34]:
ID        0
Gender      0
Hypertension   0
Heart_Disease   0
Ever_Married   0
Type_Of_Work   0
Residence     0
Avg_Glucose    0
BMI        0
Smoking_Status  0
Stroke      0
Age_years     0
Age_years_10   0
dtype: int64
In [35]:
df.to_csv('c:/1/Stroke_Prediction_CLEAR.csv')

End of Part_1: Stroke_Prediction – Preparation of data for analysis

Part_2 Stroke_Prediction – Preparation of data for the classification process