Part_2 Stroke_Prediction – Preparation of data for the classification process

import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
df= pd.read_csv('c:/1/Stroke_Prediction_CLEAR.csv')
df.head(5)
Out[1]:
Unnamed: 0 ID Gender Hypertension Heart_Disease Ever_Married Type_Of_Work Residence Avg_Glucose BMI Smoking_Status Stroke Age_years Age_years_10
0 1 30650 Male 1 0 Yes Private Urban 87.96 39.2 never smoked 0 58.093151 (53.126, 59.076]
1 3 57008 Female 0 0 Yes Private Rural 69.04 35.9 formerly smoked 0 70.076712 (65.121, 74.11]
2 6 53725 Female 0 0 Yes Private Urban 77.59 17.7 formerly smoked 0 52.041096 (48.082, 53.126]
3 7 41553 Female 0 1 Yes Self-employed Rural 243.53 27.0 never smoked 0 75.104110 (74.11, 82.137]
4 8 16167 Female 0 0 Yes Private Rural 77.67 32.3 smokes 0 32.024658 (29.055, 36.058]

1. Podział danych na ciągłe i dyskretne

In [2]:
del df['Unnamed: 0']
df.dtypes
Out[2]:
ID         int64
Gender       object
Hypertension    int64
Heart_Disease    int64
Ever_Married    object
Type_Of_Work    object
Residence     object
Avg_Glucose    float64
BMI        float64
Smoking_Status   object
Stroke       int64
Age_years     float64
Age_years_10    object
dtype: object
In [3]:
categorical_vars = df.describe(include=["object"]).columns
continuous_vars = df.describe().columns
In [4]:
# zmienne dyskretne
categorical_vars
Out[4]:
Index(['Gender', 'Ever_Married', 'Type_Of_Work', 'Residence', 'Smoking_Status',
    'Age_years_10'],
   dtype='object')
In [5]:
# zmienne ciągłe
continuous_vars
Out[5]:
Index(['ID', 'Hypertension', 'Heart_Disease', 'Avg_Glucose', 'BMI', 'Stroke',
    'Age_years'],
   dtype='object')

2. Przegląd struktury danych ciągłych i danych dyskretnych

In [6]:
sns.set(style="white")
_ = df.hist(column=continuous_vars, figsize = (16,16))
In [7]:
fig, axes = plt.subplots(3, 2, figsize=(16, 16))
# robię przestrzeń między wykresami 
plt.subplots_adjust(left=None, bottom=None, right=None, top=None, wspace=0.8, hspace=0.3)
# pętla: mamy 9 zmiennych dyskretnych
for i, ax in enumerate(axes.ravel()):
  if i > 9:
    ax.set_visible(False)
    continue
  sns.countplot(y = categorical_vars[i], data=df, ax=ax)

2. Cyfryzacja wartości dyskretnych

In [8]:
df['Gender_C'] = pd.Categorical(df['Gender']).codes
df[['Gender','Gender_C']].head(5)
Out[8]:
Gender Gender_C
0 Male 1
1 Female 0
2 Female 0
3 Female 0
4 Female 0
In [9]:
df['Ever_Married_C'] = pd.Categorical(df['Ever_Married']).codes
df[['Ever_Married','Ever_Married_C']].sample(5)
Out[9]:
Ever_Married Ever_Married_C
14849 Yes 1
2082 Yes 1
15838 Yes 1
20779 Yes 1
2041 No 0
In [10]:
df['Type_Of_Work_C'] = pd.Categorical(df['Type_Of_Work']).codes
df[['Type_Of_Work','Type_Of_Work_C']].sample(3)
Out[10]:
Type_Of_Work Type_Of_Work_C
4633 Private 2
4907 Private 2
18794 Private 2
In [11]:
df['Residence_C'] = pd.Categorical(df['Residence']).codes
df[['Residence','Residence_C']].sample(3)
Out[11]:
Residence Residence_C
23062 Rural 0
23586 Rural 0
3947 Rural 0
In [12]:
df['Smoking_Status_C'] = pd.Categorical(df['Smoking_Status']).codes
df[['Smoking_Status','Smoking_Status_C']].sample(3)
Out[12]:
Smoking_Status Smoking_Status_C
19733 formerly smoked 0
11017 smokes 2
14164 smokes 2
In [13]:
df['Age_years_10_C'] = pd.Categorical(df['Age_years_10']).codes
df[['Age_years_10','Age_years_10_C']].sample(5)
Out[13]:
Age_years_10 Age_years_10_C
23996 (74.11, 82.137] 8
14746 (74.11, 82.137] 8
53 (74.11, 82.137] 8
3602 (29.055, 36.058] 1
13765 (29.055, 36.058] 1

3. Analiza korelacji zmiennych

W procesie klasyfikacji pojawienie się zjawiska multicollinearity jest bardzo niekorzystne dla stabilności modelu.
Sprawdzam, jaki jest poziom wzajemnej korelacji zmiennych.

In [14]:
categorical_vars = df.describe(include=["object"]).columns
continuous_vars = df.describe().columns
In [15]:
continuous_vars
Out[15]:
Index(['ID', 'Hypertension', 'Heart_Disease', 'Avg_Glucose', 'BMI', 'Stroke',
    'Age_years', 'Gender_C', 'Ever_Married_C', 'Type_Of_Work_C',
    'Residence_C', 'Smoking_Status_C', 'Age_years_10_C'],
   dtype='object')
In [16]:
plt.figure(figsize=(10,6))
CORREL =df.corr()
sns.heatmap(CORREL, annot=True, cbar=False, cmap="coolwarm")
plt.title('Macierz korelacji ze zmienną wynikową: Stroke', fontsize=20)
Out[16]:
Text(0.5, 1, 'Macierz korelacji ze zmienną wynikową: Stroke')
In [17]:
CORREL = df.corr().sort_values('Stroke')
CORREL['Stroke'].to_frame().sort_values('Stroke')

plt.figure(figsize=(10,6))
CORREL['Stroke'].plot(kind='barh', color='red')
plt.title('Korelacja ze zmienną wynikową', fontsize=20)
plt.xlabel('Poziom korelacji')
plt.ylabel('Zmienne niezależne ciągłe')
Out[17]:
Text(0, 0.5, 'Zmienne niezależne ciągłe')
Wnioski: Zmienne niezależne słabo się korelują ze zmienną wynikową. Nie występuje też istotna korelacja między zmiennymi zależnymi. Gdyby występowała wysoka korelacja pomiędzy zmiennymi, powstałaby groźba zjawiska: multicollinearity.
W takiej sytuacji należałoby skorzystać z VIF (variance inflation factor) w celu eliminacji części zmiennych niezależnych.

Zapisuję przygotowane dane

In [18]:
df.to_csv('c:/1/Stroke_Prediction_NUM.csv')

The end of Part_2: Stroke_Prediction – Preparation of data for the classification process

Part_3 Stroke_Prediction – Czy palenie przyczynia się do udaru mózgu