Part_3 Stroke_Prediction – Czy palenie przyczynia się do udaru mózgu

In [1]:
import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
df= pd.read_csv('c:/1/Stroke_Prediction_NUM.csv')
df.head(3)
Out[1]:
Unnamed: 0 ID Gender Hypertension Heart_Disease Ever_Married Type_Of_Work Residence Avg_Glucose BMI Smoking_Status Stroke Age_years Age_years_10 Gender_C Ever_Married_C Type_Of_Work_C Residence_C Smoking_Status_C Age_years_10_C
0 0 30650 Male 1 0 Yes Private Urban 87.96 39.2 never smoked 0 58.093151 (53.126, 59.076] 1 1 2 1 1 5
1 1 57008 Female 0 0 Yes Private Rural 69.04 35.9 formerly smoked 0 70.076712 (65.121, 74.11] 0 1 2 0 0 7
2 2 53725 Female 0 0 Yes Private Urban 77.59 17.7 formerly smoked 0 52.041096 (48.082, 53.126] 0 1 2 1 0 4

Celem naszego badania jest sprawdzenie, czy istnieje istotny statystycznie wpływ palenia na udar mózgu.

Podzielę pacjentów na trzy grupy:

 1. ci co kiedyś palili,
 2. ci co palą,
 3. ci, którzy nigdy nie palili.

– h0: poziom zapadalności na udar (średnia) jest taki sam pomiędzy grupami
– h1: poziom zapadalności na udar (średnia) jest statycznie inny pomiędzy strefami

In [2]:
pd.pivot_table(df, index= ['Smoking_Status'], columns = "Stroke", values= "ID", aggfunc= ['count'])
Out[2]:
count
Stroke 0 1
Smoking_Status
formerly smoked 6912 180
never smoked 15489 256
smokes 6113 112

Test ANOVA

In [3]:
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.formula.api import ols

model_H = ols('Stroke ~ C(Smoking_Status)', data=df).fit()

anova_table = sm.stats.anova_lm(model_H, typ=2)
print(anova_table)
            sum_sq    df     F  PR(>F)
C(Smoking_Status)  0.412747   2.0 11.16233 0.000014
Residual      537.254034 29059.0    NaN    NaN

Interpretacja: Wartość P uzyskana z analizy ANOVA jest znacząca (P

ANOVA pokazała, że istnieją statystycznie istotne różnice. Niestety ANOVA nie wskazuje, które grupy różnią się od siebie.
Aby poznać pary różniące się istotnie, należy przeprowadzić analizę wielokrotnego porównania par (porównanie post-hoc) za pomocą testu HSD Tukeya.

Testu HSD Tukeya

In [4]:
from statsmodels.stats.multicomp import pairwise_tukeyhsd

m_comp = pairwise_tukeyhsd(endog=df['Stroke'], groups=df['Smoking_Status'], alpha=0.05)
print(m_comp)
   Multiple Comparison of Means - Tukey HSD,FWER=0.05   
============================================================
   group1    group2  meandiff lower  upper reject
------------------------------------------------------------
formerly smoked never smoked -0.0091 -0.0137 -0.0046 True 
formerly smoked  smokes  -0.0074 -0.0129 -0.0019 True 
 never smoked   smokes   0.0017  -0.003 0.0065 False 
------------------------------------------------------------
In [5]:
m_comp.plot_simultaneous()  # Plot group confidence intervals
plt.vlines(x=0.022,ymin=-0.5,ymax=3.5, color="red", alpha=0.8, linestyle='--')
Out[5]:
<matplotlib.collections.LineCollection at 0x20c3a6d3da0>

Test Tukey HSD wykazał statystycznie istotną różnicę w zapadalności na udary w następujących parach:

– “formerly smoked” i “never smoked”
– “formerly smoked” i “smokes”

Powyższe wyniki z Tukey HSD sugerują, że oprócz wymienionych zestawów, wszystkie inne porównania par zachowują hipotezę zerową, czyli w pozostałych parach nie istnieją istotne różnice statystyczne w poziomie zapadalności na udar. Okazuje się, że decydujące jest to, że ktoś kiedyś palił i potem rzucił.

Sprawdzenie spełnienia warunków ANOVA

Warunki:

 1. wartości rezydualne mają rozkład normalny (test Shapiro Wilksa)
 2. wariancje w grupach są jednorodne (test Levene lub Bartlett)
 3. obserwacje są prowadzone niezależnie od siebie

Test Levene’a Sprawdzenie jednorodności wariancji

Hipoteza zerowa : grupy z populacji mają równe wariancje.

In [6]:
PKS = pd.pivot_table(df, index = 'Gender', columns = 'Smoking_Status', values='Stroke')
PKS.head(4)
Out[6]:
Smoking_Status formerly smoked never smoked smokes
Gender
Female 0.020127 0.017203 0.015629
Male 0.031891 0.014419 0.021064
Test Levene’a nie toleruje pustych wartości NaN

In [7]:
P01=PKS['formerly smoked'].dropna(how='any')
P02=PKS['never smoked'].dropna(how='any')
P03=PKS['smokes'].dropna(how='any')

Wykresy przedstawiają statystyki poziomu prawdopodobieństwa w czterech grupach.

In [8]:
PKS.plot.kde()
Out[8]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x20c399e29b0>
In [9]:
import matplotlib.pyplot as plt
PKS.boxplot(column=['formerly smoked', 'never smoked', 'smokes'], grid=False)
Out[9]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x20c3bfccfd0>

Wartość wynikowa ‘Stroke’ jest wartością dyskretną. Nie ma więc potrzeby sprawdzania zgodności rozkładu normalnego.
Gdybyśmy jednak chcieli to sprawdzić testem test Levenea …

In [10]:
import scipy.stats as stats
w,p = stats.levene(P01,P02,P03)
print("Value:  ",w)
print("p-value: ",p)
Value:  2.652849026336751e+30
p-value: 4.2517535804756894e-46

Ponieważ wartość P jest znacząca, bo jest mniejsza od współczynnika ufności 0.05 (p

Przyjrzymy się bliżej resztom modelu. Jak można się było spodziewać to wartości dyskretne…

In [11]:
from statsmodels.graphics.gofplots import qqplot
from matplotlib import pyplot

qqplot(model_H.resid, line='s')
pyplot.show()