Part_4 Stroke_Prediction – Modele klasyfikacji

Part_3 Stroke_Prediction – Czy palenie przyczynia się do udaru mózgu

W tej części przeprowadzę klasyfikację za pomocą modeli

 1. Model regresji logistycznej
 2. Random Forest Classifier
 3. Naive Bayes Classifier
 4. Support Vector Machine Classifier

Z powodu zastosowania systemów optymalizacji sklearn.pipeline i GridSearchCV niektóre modele bardzo długo się liczą.
Dlatego zostały one zablokowane.

In [1]:
import time
start_time = time.time() ## pomiar czasu: start pomiaru czasu
print(time.ctime())
print('Pomiar czasu wykonania tego zadania')
Wed Mar 4 15:33:16 2020
Pomiar czasu wykonania tego zadania
In [2]:
import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
df= pd.read_csv('c:/1/Stroke_Prediction_NUM.csv' , nrows = 29000)
# , nrows = 290
headers = ['ID', 'Gender', 'Hypertension', 'Heart_Disease', 'Ever_Married',
    'Type_Of_Work', 'Residence', 'Avg_Glucose', 'BMI', 'Smoking_Status',
    'Stroke', 'Age_years', 'Age_years_10', 'Gender_C', 'Ever_Married_C',
    'Type_Of_Work_C', 'Residence_C', 'Smoking_Status_C', 'Age_years_10_C']
grupa_testowa= pd.read_csv('c:/1/Stroke_Prediction_NUM.csv', skiprows = 29000, header=None, names=headers)
# , nrows = 1000
print(df.shape)
print(grupa_testowa.shape)
df.head(5)
(29000, 20)
(63, 19)
Out[2]:
Unnamed: 0 ID Gender Hypertension Heart_Disease Ever_Married Type_Of_Work Residence Avg_Glucose BMI Smoking_Status Stroke Age_years Age_years_10 Gender_C Ever_Married_C Type_Of_Work_C Residence_C Smoking_Status_C Age_years_10_C
0 0 30650 Male 1 0 Yes Private Urban 87.96 39.2 never smoked 0 58.093151 (53.126, 59.076] 1 1 2 1 1 5
1 1 57008 Female 0 0 Yes Private Rural 69.04 35.9 formerly smoked 0 70.076712 (65.121, 74.11] 0 1 2 0 0 7
2 2 53725 Female 0 0 Yes Private Urban 77.59 17.7 formerly smoked 0 52.041096 (48.082, 53.126] 0 1 2 1 0 4
3 3 41553 Female 0 1 Yes Self-employed Rural 243.53 27.0 never smoked 0 75.104110 (74.11, 82.137] 0 1 3 0 1 8
4 4 16167 Female 0 0 Yes Private Rural 77.67 32.3 smokes 0 32.024658 (29.055, 36.058] 0 1 2 0 2 1

Wprowadzam zmienną syntetyczną

Wprowadzanie zmiennych syntetycznych może poprawić zdolności klasyfikacyjne modelu.
Tę zmienną zrobiłem, aby pokazać, że stosuję tę technikę.

In [3]:
df['C_Factor'] = (df['BMI']+(5*(df['Age_years_10_C']*df['Smoking_Status_C'])))
fig, ax = plt.subplots()
df['C_Factor'].plot.kde(ax=ax, legend=False, title='C_Factor')
Out[3]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x17df32db320>

Analiza poziomu zbilansowania zmiennej wynikowej

In [4]:
del df['Unnamed: 0']
df.Stroke.value_counts(dropna = False, normalize=True)
Out[4]:
0  0.981172
1  0.018828
Name: Stroke, dtype: float64

Zbiór zmiennych wynikowych wymaga zbilansowania. Do bilansowania zmiennych wynikowych stosuję trzy metody:

Wszystkie trzy metody powinny dać podobne efekty przy klasyfikacji. Dzisiaj do zbilansowania zbioru zastosuję metodę oversampling. Oversampling odbywa się na zbiorze treningowym, więc najpierw trzeba podzielić zbiór na treningowy i testowy.

2. Podział na zbiór testowy i wynikowy

In [5]:
df2 = df[['C_Factor','Hypertension','Heart_Disease','Avg_Glucose','BMI','Stroke','Age_years','Gender_C','Ever_Married_C','Type_Of_Work_C','Residence_C','Smoking_Status_C','Age_years_10_C']]
In [6]:
y = df2['Stroke']
X = df2.drop('Stroke', axis=1)
In [7]:
from sklearn.model_selection import train_test_split 
Xtrain, Xtest, ytrain, ytest = train_test_split(X,y, test_size=0.33, stratify = y, random_state = 148)

print ('Zbiór X treningowy: ',Xtrain.shape)
print ('Zbiór X testowy:  ', Xtest.shape)
print ('Zbiór y treningowy: ', ytrain.shape)
print ('Zbiór y testowy:  ', ytest.shape)
Zbiór X treningowy: (19430, 12)
Zbiór X testowy:   (9570, 12)
Zbiór y treningowy: (19430,)
Zbiór y testowy:   (9570,)
In [8]:
print("ytrain = 0: ", sum(ytrain == 0))
print("ytrain = 1: ", sum(ytrain == 1))
ytrain = 0: 19064
ytrain = 1: 366
In [9]:
Proporcja = sum(ytrain == 0) / sum(ytrain == 1) 
Proporcja = np.round(Proporcja, decimals=0)
Proporcja = Proporcja.astype(int)
print('Ilość 0 Stroke na 1 Stroke: ', Proporcja)
Ilość 0 Stroke na 1 Stroke: 52
In [10]:
ytrain_OVSA = pd.concat([ytrain[ytrain==1]] * Proporcja, axis = 0) 
ytrain_OVSA.count()
Out[10]:
19032

Powiękrzyliśmy ilość zmiennych wynikowych 1. Teraz mamy tę samą liczbę wierszy zmiennych wynikowych i zmiennych niezależnych. Teraz wprowadzamy nowe, dodatkowe zmienne 1 do zbioru treningowego.

In [11]:
Xtrain_OVSA = pd.concat([Xtrain.loc[ytrain==1, :]] * Proporcja, axis = 0)
ytrain_OVSA.count()
Out[11]:
19032
In [12]:
ytrain_OVSA = pd.concat([ytrain, ytrain_OVSA], axis = 0).reset_index(drop = True)
Xtrain_OVSA = pd.concat([Xtrain, Xtrain_OVSA], axis = 0).reset_index(drop = True)

print("ilość elementów w zbiorze Xtrain:   ", Xtrain.BMI.count())
print("ilość elementów w zbiorze Xtrain_OVSA: ", Xtrain_OVSA.BMI.count())
print("ilość elementów w zbiorze ytrain:   ", ytrain.count())
print("ilość elementów w zbiorze ytrain_OVSA: ", ytrain_OVSA.count())
ilość elementów w zbiorze Xtrain:   19430
ilość elementów w zbiorze Xtrain_OVSA: 38462
ilość elementów w zbiorze ytrain:   19430
ilość elementów w zbiorze ytrain_OVSA: 38462

Poziom zbilansowania zbioru wynikowego:

In [13]:
ytrain_OVSA.value_counts(dropna = False, normalize=True).plot(kind='pie')
Out[13]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x17df3610240>

Model regresji logistycznej

In [14]:
from sklearn import model_selection
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import GridSearchCV

Parameteres = {'C': np.power(10.0, np.arange(-3, 3))}
LR = LogisticRegression(warm_start = True)
LR_Grid = GridSearchCV(LR, param_grid = Parameteres, scoring = 'roc_auc', n_jobs = -1, cv=2)

LR_Grid.fit(Xtrain_OVSA, ytrain_OVSA) 
y_pred_LRC = LR_Grid.predict(Xtest)
C:ProgramDataAnaconda3libsite-packagessklearnlinear_modellogistic.py:432: FutureWarning: Default solver will be changed to 'lbfgs' in 0.22. Specify a solver to silence this warning.
 FutureWarning)

Ocena modelu:

In [15]:
from sklearn import metrics
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix
from sklearn.metrics import confusion_matrix, log_loss, auc, roc_curve, roc_auc_score, recall_score, precision_recall_curve
from sklearn.metrics import make_scorer, precision_score, fbeta_score, f1_score, classification_report

print("Recall Training data:   ", np.round(recall_score(ytrain_OVSA, LR_Grid.predict(Xtrain_OVSA)), decimals=4))
print("Precision Training data: ", np.round(precision_score(ytrain_OVSA, LR_Grid.predict(Xtrain_OVSA)), decimals=4))
print("----------------------------------------------------------------------")
print("Recall Test data:     ", np.round(recall_score(ytest, LR_Grid.predict(Xtest)), decimals=4)) 
print("Precision Test data:   ", np.round(precision_score(ytest, LR_Grid.predict(Xtest)), decimals=4))
print("----------------------------------------------------------------------")
print("Confusion Matrix Test data")
print(confusion_matrix(ytest, LR_Grid.predict(Xtest)))
print("----------------------------------------------------------------------")
print(classification_report(ytest, LR_Grid.predict(Xtest)))
y_pred_proba = LR_Grid.predict_proba(Xtest)[::,1]
fpr, tpr, _ = metrics.roc_curve(ytest, y_pred_LRC)
auc = metrics.roc_auc_score(ytest, y_pred_LRC)
plt.plot(fpr, tpr, label='Logistic Regression (auc = plt.xlabel('False Positive Rate',color='grey', fontsize = 13)
plt.ylabel('True Positive Rate',color='grey', fontsize = 13)
plt.title('Receiver operating characteristic')
plt.legend(loc="lower right")
plt.legend(loc=4)
plt.plot([0, 1], [0, 1],'r--')
plt.show()
Recall Training data:   0.8115
Precision Training data:  0.7575
----------------------------------------------------------------------
Recall Test data:     0.7444
Precision Test data:    0.0504
----------------------------------------------------------------------
Confusion Matrix Test data
[[6865 2525]
 [ 46 134]]
----------------------------------------------------------------------
       precision  recall f1-score  support

      0    0.99   0.73   0.84   9390
      1    0.05   0.74   0.09    180

  accuracy              0.73   9570
  macro avg    0.52   0.74   0.47   9570
weighted avg    0.98   0.73   0.83   9570

4. Random Forest Classifier – with pipeline GridSearchCV

Hiperparametry:
„n_estimators” – liczba drzew. Większa liczba drzew zwiększa wydajność i sprawia, że prognozy są bardziej stabilne, ale także spowalnia obliczenia.

„N_jobs” – ile procesorów jest dozwolone do użycia. Jeśli ma wartość 1, może używać tylko jednego procesora. Wartość „-1” oznacza, że nie ma limitu.

„Random_state” umożliwia replikację danych wyjściowych modelu. Model zawsze będzie dawał takie same wyniki, gdy ma określoną wartość random_state i jeśli otrzymał te same hiperparametry i te same dane treningowe.

„min_sample_leaf” minimalną liczbę listków wymaganych do podziału wewnętrznego węzła.

Uwaga! Czas obliczeń poniższego modelu trwa 25 minut dla próbki 29 tys.

Model został zamrożony dla zaoszczędzenia czasu.</div>

from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn import preprocessing
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from sklearn.datasets import make_classification

import time
start_time = time.time() ## pomiar czasu: start pomiaru czasu
print(time.ctime())
print(‘Pomiar czasu wykonania tego zadania’)

rfc=RandomForestClassifier(random_state=42)
param_grid = {
‘n_estimators’: [200, 500],
‘max_features’: [‘auto’, ‘sqrt’, ‘log2’],
‘max_depth’ : [4,5,6,7,8],
‘criterion’ :[‘gini’, ‘entropy’] }
CV_rfc = GridSearchCV(estimator=rfc, param_grid=param_grid, cv= 5)
CV_rfc.fit(Xtrain_OVSA, ytrain_OVSA)

y_pred_RFC = CV_rfc.predict(Xtest)

print(time.time() – start_time) ## koniec pomiaru czasuimport pprint
pparam=pprint.PrettyPrinter(indent=2)
print(CV_rfc.best_params_)print(“Recall Training data: “, np.round(recall_score(ytrain_OVSA, CV_rfc.predict(Xtrain_OVSA)), decimals=4))
print(“Precision Training data: “, np.round(precision_score(ytrain_OVSA, CV_rfc.predict(Xtrain_OVSA)), decimals=4))
print(“———————————————————————-“)
print(“Recall Test data: “, np.round(recall_score(ytest, CV_rfc.predict(Xtest)), decimals=4))
print(“Precision Test data: “, np.round(precision_score(ytest, CV_rfc.predict(Xtest)), decimals=4))
print(“———————————————————————-“)
print(“Confusion Matrix Test data”)
print(confusion_matrix(ytest, CV_rfc.predict(Xtest)))
print(“———————————————————————-“)
print(classification_report(ytest, CV_rfc.predict(Xtest)))
y_pred_proba = CV_rfc.predict_proba(Xtest)[::,1] fpr, tpr, _ = metrics.roc_curve(ytest, y_pred_RFC)
auc = metrics.roc_auc_score(ytest, y_pred_RFC)
plt.plot(fpr, tpr, label=’Random Forest (auc = plt.xlabel(‘False Positive Rate’,color=’grey’, fontsize = 13)
plt.ylabel(‘True Positive Rate’,color=’grey’, fontsize = 13)
plt.title(‘Receiver operating characteristic’)
plt.legend(loc=”lower right”)
plt.legend(loc=4)
plt.plot([0, 1], [0, 1],’r–‘)
plt.show()

Random Forest Classifier – simple version

Hiperparametry dobrane ręcznie

In [16]:
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

forestVC = RandomForestClassifier (random_state = 1, 
                 n_estimators = 350, 
                 max_depth = 2, 
                 min_samples_split = 2, min_samples_leaf = 3) 
RFC_S = forestVC.fit(Xtrain_OVSA, ytrain_OVSA)
y_pred_RFC = RFC_S.predict(Xtest)

Ocena modelu:

In [17]:
print("Recall Training data:   ", np.round(recall_score(ytrain_OVSA, RFC_S.predict(Xtrain_OVSA)), decimals=4))
print("Precision Training data: ", np.round(precision_score(ytrain_OVSA, RFC_S.predict(Xtrain_OVSA)), decimals=4))
print("----------------------------------------------------------------------")
print("Recall Test data:     ", np.round(recall_score(ytest, RFC_S.predict(Xtest)), decimals=4)) 
print("Precision Test data:   ", np.round(precision_score(ytest, RFC_S.predict(Xtest)), decimals=4))
print("----------------------------------------------------------------------")
print("Confusion Matrix Test data")
print(confusion_matrix(ytest, RFC_S.predict(Xtest)))
print("----------------------------------------------------------------------")
print(classification_report(ytest, RFC_S.predict(Xtest)))
y_pred_proba = RFC_S.predict_proba(Xtest)[::,1]
fpr, tpr, _ = metrics.roc_curve(ytest, y_pred_RFC)
auc = metrics.roc_auc_score(ytest, y_pred_RFC)
plt.plot(fpr, tpr, label='Random Forest (auc = plt.xlabel('False Positive Rate',color='grey', fontsize = 13)
plt.ylabel('True Positive Rate',color='grey', fontsize = 13)
plt.title('Receiver operating characteristic')
plt.legend(loc="lower right")
plt.legend(loc=4)
plt.plot([0, 1], [0, 1],'r--')
plt.show()
Recall Training data:   0.8579
Precision Training data:  0.718
----------------------------------------------------------------------
Recall Test data:     0.8389
Precision Test data:    0.0434
----------------------------------------------------------------------
Confusion Matrix Test data
[[6061 3329]
 [ 29 151]]
----------------------------------------------------------------------
       precision  recall f1-score  support

      0    1.00   0.65   0.78   9390
      1    0.04   0.84   0.08    180

  accuracy              0.65   9570
  macro avg    0.52   0.74   0.43   9570
weighted avg    0.98   0.65   0.77   9570

Naive Bayes Classifier

In [18]:
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
NBC = GaussianNB()
NBC.fit(Xtrain_OVSA, ytrain_OVSA)

GaussianNB(priors=None, var_smoothing=1e-09)

y_pred_NBC = NBC.predict(Xtest)

Ocena modelu:

In [19]:
print("Recall Training data:   ", np.round(recall_score(ytrain_OVSA, NBC.predict(Xtrain_OVSA)), decimals=4))
print("Precision Training data: ", np.round(precision_score(ytrain_OVSA, NBC.predict(Xtrain_OVSA)), decimals=4))
print("----------------------------------------------------------------------")
print("Recall Test data:     ", np.round(recall_score(ytest, NBC.predict(Xtest)), decimals=4)) 
print("Precision Test data:   ", np.round(precision_score(ytest, NBC.predict(Xtest)), decimals=4))
print("----------------------------------------------------------------------")
print("Confusion Matrix Test data")
print(confusion_matrix(ytest, NBC.predict(Xtest)))
print("----------------------------------------------------------------------")
print(classification_report(ytest, NBC.predict(Xtest)))
y_pred_proba = NBC.predict_proba(Xtest)[::,1]
fpr, tpr, _ = metrics.roc_curve(ytest, y_pred_NBC)
auc = metrics.roc_auc_score(ytest, y_pred_NBC)
plt.plot(fpr, tpr, label='Naive Bayes Classifier (auc = plt.xlabel('False Positive Rate',color='grey', fontsize = 13)
plt.ylabel('True Positive Rate',color='grey', fontsize = 13)
plt.title('Receiver operating characteristic')
plt.legend(loc="lower right")
plt.legend(loc=4)
plt.plot([0, 1], [0, 1],'r--')
plt.show()
Recall Training data:   0.806
Precision Training data:  0.7394
----------------------------------------------------------------------
Recall Test data:     0.7778
Precision Test data:    0.0482
----------------------------------------------------------------------
Confusion Matrix Test data
[[6625 2765]
 [ 40 140]]
----------------------------------------------------------------------
       precision  recall f1-score  support

      0    0.99   0.71   0.83   9390
      1    0.05   0.78   0.09    180

  accuracy              0.71   9570
  macro avg    0.52   0.74   0.46   9570
weighted avg    0.98   0.71   0.81   9570

Support Vector Machine Classifier

Uwaga! Czas obliczeń poniższego modelu trwa ponad 35 minut dla próbki 29 tys.

Model został zamrożony dla zaoszczędzenia czasu.
</div>

from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn import preprocessing
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
from sklearn.externals import joblib
start_time = time.time() ## pomiar czasu: start pomiaru czasu
print(time.ctime())
print(‘Pomiar czasu wykonania tego zadania’)

ew = [(‘scaler’, StandardScaler()), (‘SVM’, SVC())] pipeline = Pipeline(ew)parameteres = {‘SVM__C’:[0.001,0.1,10,100,10e5], ‘SVM__gamma’:[0.1,0.01]}
SVM_12 = GridSearchCV(pipeline, param_grid=parameteres, cv=5)
SVM_12.fit(Xtrain_OVSA, ytrain_OVSA)
y_pred_SVM12 = SVM_12.predict(Xtest)

print(time.time() – start_time) ## koniec pomiaru czasuimport pprint
pparam=pprint.PrettyPrinter(indent=2)
print(SVM_12.best_params_)print(“Recall Training data: “, np.round(recall_score(ytrain_OVSA, SVM_12.predict(Xtrain_OVSA)), decimals=4))
print(“Precision Training data: “, np.round(precision_score(ytrain_OVSA, SVM_12.predict(Xtrain_OVSA)), decimals=4))
print(“———————————————————————-“)
print(“Recall Test data: “, np.round(recall_score(ytest, SVM_12.predict(Xtest)), decimals=4))
print(“Precision Test data: “, np.round(precision_score(ytest, SVM_12.predict(Xtest)), decimals=4))
print(“———————————————————————-“)
print(“Confusion Matrix Test data”)
print(confusion_matrix(ytest, SVM_12.predict(Xtest)))
print(“———————————————————————-“)
print(classification_report(ytest, SVM_12.predict(Xtest)))

Support Vector Machine Classifier – simple version

In [20]:
import time
start_time = time.time() ## pomiar czasu: start pomiaru czasu
print(time.ctime())
print('Pomiar czasu wykonania tego zadania')
Wed Mar 4 15:33:33 2020
Pomiar czasu wykonania tego zadania
In [21]:
from sklearn import svm

SVM_S = svm.SVC(kernel='linear')
SVM_S.fit(Xtrain_OVSA, ytrain_OVSA)
y_pred_SVM = SVM_S.predict(Xtest)

print(time.time() - start_time) ## koniec pomiaru czasu
1574.4111001491547
In [22]:
print("Recall Training data:   ", np.round(recall_score(ytrain_OVSA, SVM_S.predict(Xtrain_OVSA)), decimals=4))
print("Precision Training data: ", np.round(precision_score(ytrain_OVSA, SVM_S.predict(Xtrain_OVSA)), decimals=4))
print("----------------------------------------------------------------------")
print("Recall Test data:     ", np.round(recall_score(ytest, SVM_S.predict(Xtest)), decimals=4)) 
print("Precision Test data:   ", np.round(precision_score(ytest, SVM_S.predict(Xtest)), decimals=4))
print("----------------------------------------------------------------------")
print("Confusion Matrix Test data")
print(confusion_matrix(ytest, SVM_S.predict(Xtest)))
print("----------------------------------------------------------------------")
print(classification_report(ytest, SVM_S.predict(Xtest)))
Recall Training data:   0.8443
Precision Training data:  0.7434
----------------------------------------------------------------------
Recall Test data:     0.7722
Precision Test data:    0.0463
----------------------------------------------------------------------
Confusion Matrix Test data
[[6527 2863]
 [ 41 139]]
----------------------------------------------------------------------
       precision  recall f1-score  support

      0    0.99   0.70   0.82   9390
      1    0.05   0.77   0.09    180

  accuracy              0.70   9570
  macro avg    0.52   0.73   0.45   9570
weighted avg    0.98   0.70   0.80   9570

Podsumowanie modeli klasyfikacji

 • Modele osiagnęły wynik ROC od 73 do 89.
 • Modele nie są przeuczone, ponieważ wartość Recall dla zbiorów testowych i treningowych miały podobne wartości.
 • Istnieje bardzo duża różnica w mierniku ‘precision’ pomiedzy zmiennymi testowymi i treningowymi.
  W modelach w zestawach testowych istnieje bardzo niski poziom ‘precision’. Wynika to z ogromnego niezbilansowania zbiorów wynikowych. Tylko jeden pacjent na 52 doznaje udaru.
  ‘Recall’ jest miarą kompletności wyników.
  ‘Precision’ jest miarą ‘zaśmiecenia wyników’.
RECALL definiuje się jako liczbę zjawisk: ‘stroke’ pobranych przez wyszukiwanie podzieloną przez całkowitą liczbę istniejących zjawisk: ‘stroke’.

PRECISION definiuje się jako liczbę zjawisk: ‘stroke’ pobranych przez wyszukiwanie podzieloną przez całkowitą liczbę pacjentów pobranych przez to wyszukiwanie.

Aby udowodnić to, że powodem niskiego poziomu ‘precision’ jest niezbilansowanie testowego zbioru wynikowego przeprowadziłem krótkie doświadczenie. Wykonałem oversampling w zbiorze testowym, a następnie wstawiłem zbilansowany zbiór testowy do najprostszego z modeli: Naive Bayes Classifier

Oversampling dla zbioru testowego

In [23]:
print("ytest = 0: ", sum(ytest == 0))
print("ytest = 1: ", sum(ytest == 1))
ytest = 0: 9390
ytest = 1: 180
In [24]:
ProporcjaT = sum(ytrain == 0) / sum(ytrain == 1) 
ProporcjaT = np.round(ProporcjaT, decimals=0)
ProporcjaT = Proporcja.astype(int)
print('Ilość 0 Stroke na 1 Stroke: ', ProporcjaT)
Ilość 0 Stroke na 1 Stroke: 52
In [25]:
ytest_OVSA = pd.concat([ytest[ytest==1]] * ProporcjaT, axis = 0) 
ytest_OVSA.count()
Out[25]:
9360
In [26]:
Xtest_OVSA = pd.concat([Xtest.loc[ytest==1, :]] * ProporcjaT, axis = 0)
ytest_OVSA.count()
Out[26]:
9360
In [27]:
ytest_OVSA = pd.concat([ytest, ytest_OVSA], axis = 0).reset_index(drop = True)
Xtest_OVSA = pd.concat([Xtest, Xtest_OVSA], axis = 0).reset_index(drop = True)

print("ilość elementów w zbiorze Xtrain:   ", Xtest.BMI.count())
print("ilość elementów w zbiorze Xtrain_OVSA: ", Xtest_OVSA.BMI.count())
print("ilość elementów w zbiorze ytrain:   ", ytest.count())
print("ilość elementów w zbiorze ytrain_OVSA: ", ytest_OVSA.count())
ilość elementów w zbiorze Xtrain:   9570
ilość elementów w zbiorze Xtrain_OVSA: 18930
ilość elementów w zbiorze ytrain:   9570
ilość elementów w zbiorze ytrain_OVSA: 18930

Podstawienie Xtrain_OVSA do modelu Naive Bayes Classifier

In [28]:
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
gnb = GaussianNB()
gnb.fit(Xtrain_OVSA, ytrain_OVSA)

GaussianNB(priors=None, var_smoothing=1e-09)

y_pred = gnb.predict(Xtest_OVSA)
In [29]:
print("Recall Training data:   ", np.round(recall_score(ytrain_OVSA, gnb.predict(Xtrain_OVSA)), decimals=4))
print("Precision Training data: ", np.round(precision_score(ytrain_OVSA, gnb.predict(Xtrain_OVSA)), decimals=4))
print("----------------------------------------------------------------------")
print("Recall Test data:     ", np.round(recall_score(ytest_OVSA, gnb.predict(Xtest_OVSA)), decimals=4)) 
print("Precision Test data:   ", np.round(precision_score(ytest_OVSA, gnb.predict(Xtest_OVSA)), decimals=4))
print("----------------------------------------------------------------------")
Recall Training data:   0.806
Precision Training data:  0.7394
----------------------------------------------------------------------
Recall Test data:     0.7778
Precision Test data:    0.7285
----------------------------------------------------------------------
In [30]:
print(time.time() - start_time) ## koniec pomiaru czasu
1604.332447528839

Jak widać, model posiada podobne właściwości dla danych testowych i treningowych.
Eksperyment potwiedził, że powodem niskiego stanu ‘precision’ było wysokie niezbilansowanie zbioru testowego.

Wykorzystanie modeli w praktyce

Przyjmijmy założenie, że do lekarza zgłasza się 62 pacjentów. Są to te osoby (rekordy), które nie brały udziału w ćwiczeniach i były od początku odseparowane. Osoby te chcą dowiedzieć się, czy są zagrożone udarem.
In [31]:
grupa_testowa.head(3)
Out[31]:
ID Gender Hypertension Heart_Disease Ever_Married Type_Of_Work Residence Avg_Glucose BMI Smoking_Status Stroke Age_years Age_years_10 Gender_C Ever_Married_C Type_Of_Work_C Residence_C Smoking_Status_C Age_years_10_C
28999 40462 Male 0 0 No Private Urban 89.43 27.3 never smoked 0 22.115068 (22.041, 29.055] 1 0 2 1 1 0
29000 35327 Female 0 0 No Private Urban 99.00 32.5 never smoked 0 49.106849 (48.082, 53.126] 0 0 2 1 1 4
29001 35920 Female 0 0 Yes Self-employed Urban 75.91 26.7 never smoked 1 80.010959 (74.11, 82.137] 0 1 3 1 1 8

Wprowadzam zmienną syntetyczną.

In [32]:
grupa_testowa['C_Factor'] = (grupa_testowa['BMI']+(5*(grupa_testowa['Age_years_10_C']*grupa_testowa['Smoking_Status_C'])))
In [33]:
grupa_testowa.head(3)
Out[33]:
ID Gender Hypertension Heart_Disease Ever_Married Type_Of_Work Residence Avg_Glucose BMI Smoking_Status Stroke Age_years Age_years_10 Gender_C Ever_Married_C Type_Of_Work_C Residence_C Smoking_Status_C Age_years_10_C C_Factor
28999 40462 Male 0 0 No Private Urban 89.43 27.3 never smoked 0 22.115068 (22.041, 29.055] 1 0 2 1 1 0 27.3
29000 35327 Female 0 0 No Private Urban 99.00 32.5 never smoked 0 49.106849 (48.082, 53.126] 0 0 2 1 1 4 52.5
29001 35920 Female 0 0 Yes Self-employed Urban 75.91 26.7 never smoked 1 80.010959 (74.11, 82.137] 0 1 3 1 1 8 66.7
In [34]:
grupa_testowa.reset_index()
grupa_testowa.index = np.arange(1, 64)
grupa_testowa.index
Out[34]:
Int64Index([ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
      18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
      35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
      52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63],
      dtype='int64')

Podział na zbiór zmiennych wynikowych i zmiennych niezależnych

In [35]:
grupa_testowa.describe(include=[np.number]).columns
Out[35]:
Index(['ID', 'Hypertension', 'Heart_Disease', 'Avg_Glucose', 'BMI', 'Stroke',
    'Age_years', 'Gender_C', 'Ever_Married_C', 'Type_Of_Work_C',
    'Residence_C', 'Smoking_Status_C', 'Age_years_10_C', 'C_Factor'],
   dtype='object')
In [36]:
grupa_testowa.head(3)
Out[36]:
ID Gender Hypertension Heart_Disease Ever_Married Type_Of_Work Residence Avg_Glucose BMI Smoking_Status Stroke Age_years Age_years_10 Gender_C Ever_Married_C Type_Of_Work_C Residence_C Smoking_Status_C Age_years_10_C C_Factor
1 40462 Male 0 0 No Private Urban 89.43 27.3 never smoked 0 22.115068 (22.041, 29.055] 1 0 2 1 1 0 27.3
2 35327 Female 0 0 No Private Urban 99.00 32.5 never smoked 0 49.106849 (48.082, 53.126] 0 0 2 1 1 4 52.5
3 35920 Female 0 0 Yes Self-employed Urban 75.91 26.7 never smoked 1 80.010959 (74.11, 82.137] 0 1 3 1 1 8 66.7
In [37]:
grupa_testowa2 = grupa_testowa[['C_Factor','Hypertension','Heart_Disease','Avg_Glucose','BMI','Stroke','Age_years','Gender_C','Ever_Married_C','Type_Of_Work_C','Residence_C','Smoking_Status_C','Age_years_10_C']]
y_gt = grupa_testowa2['Stroke']
X_gt = grupa_testowa2.drop('Stroke', axis=1) 
In [38]:
grupa_testowa2.head(3)
Out[38]:
C_Factor Hypertension Heart_Disease Avg_Glucose BMI Stroke Age_years Gender_C Ever_Married_C Type_Of_Work_C Residence_C Smoking_Status_C Age_years_10_C
1 27.3 0 0 89.43 27.3 0 22.115068 1 0 2 1 1 0
2 52.5 0 0 99.00 32.5 0 49.106849 0 0 2 1 1 4
3 66.7 0 0 75.91 26.7 1 80.010959 0 1 3 1 1 8
In [39]:
df2.head(3)
Out[39]:
C_Factor Hypertension Heart_Disease Avg_Glucose BMI Stroke Age_years Gender_C Ever_Married_C Type_Of_Work_C Residence_C Smoking_Status_C Age_years_10_C
0 64.2 1 0 87.96 39.2 0 58.093151 1 1 2 1 1 5
1 35.9 0 0 69.04 35.9 0 70.076712 0 1 2 0 0 7
2 17.7 0 0 77.59 17.7 0 52.041096 0 1 2 1 0 4
In [40]:
X_gt.head(3)
Out[40]:
C_Factor Hypertension Heart_Disease Avg_Glucose BMI Age_years Gender_C Ever_Married_C Type_Of_Work_C Residence_C Smoking_Status_C Age_years_10_C
1 27.3 0 0 89.43 27.3 22.115068 1 0 2 1 1 0
2 52.5 0 0 99.00 32.5 49.106849 0 0 2 1 1 4
3 66.7 0 0 75.91 26.7 80.010959 0 1 3 1 1 8

RFC_S

In [41]:
y_pred_RFC_S = RFC_S.predict(X_gt)
y_pred_RFC_S
Out[41]:
array([0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1,
    0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1],
   dtype=int64)
In [42]:
RFC_S_model=pd.Series(y_pred_RFC_S).reset_index()
RFC_S_model.columns =['index','RFC_S_model']
RFC_S_model.index = np.arange(1, 64)
#grupa_testowa.index

LR_Grid

In [43]:
y_pred_LR_Grid = LR_Grid.predict(X_gt)
y_pred_LR_Grid
Out[43]:
array([0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1,
    0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1],
   dtype=int64)
In [44]:
LR_Grid_model=pd.Series(y_pred_LR_Grid).reset_index()
LR_Grid_model.columns =['index','LR_Grid_model']
LR_Grid_model.index = np.arange(1, 64)
#grupa_testowa.index

Naive Bayes Classifier

In [45]:
y_pred_NBC = NBC.predict(X_gt)
y_pred_NBC
Out[45]:
array([0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1,
    0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1],
   dtype=int64)
In [46]:
NBC_model=pd.Series(y_pred_NBC).reset_index()
NBC_model.columns =['index','NBC_model']
NBC_model.index = np.arange(1, 64)
#grupa_testowa.index

Support Vector Machine Classifier – simple version

In [47]:
y_pred_SVM = SVM_S.predict(X_gt)
y_pred_SVM
Out[47]:
array([0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1,
    0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1],
   dtype=int64)
In [48]:
SVM_model=pd.Series(y_pred_SVM).reset_index()
SVM_model.columns =['index','SVM_model']
SVM_model.index = np.arange(1, 64)
#grupa_testowa.index

Komitet modeli

Teraz lekarz na podstawie numeru indexu pacjenta może sprawdzić, czy pacjent jest zagrożony udarem czy ewentualnie miał udar.
Lekarz ma do wyboru cztery modele machine learning.
In [52]:
grupa_testow = pd.concat([grupa_testowa,LR_Grid_model,RFC_S_model,NBC_model,SVM_model],axis=1, sort=False)
grupa_testow[['Stroke','LR_Grid_model','RFC_S_model','NBC_model','SVM_model']].head(6)
Out[52]:
Stroke LR_Grid_model RFC_S_model NBC_model SVM_model
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 1 1 1 1 1
4 0 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0

Ocena końcowa modeli na podstawie grupy 62 nowych pacjentów

In [53]:
print("----------------------------------------------------------------------")
print("Recall LR_Grid_model:     ", np.round(recall_score(y_gt, LR_Grid.predict(X_gt)), decimals=4)) 
print("Precision LR_Grid_model:   ", np.round(precision_score(y_gt, LR_Grid.predict(X_gt)), decimals=4))
print("----------------------------------------------------------------------")
print("Recall RFC_S_model:     ", np.round(recall_score(y_gt, RFC_S.predict(X_gt)), decimals=4)) 
print("Precision RFC_S_model:   ", np.round(precision_score(y_gt, RFC_S.predict(X_gt)), decimals=4))
print("----------------------------------------------------------------------")
print("Recall NBC_model:     ", np.round(recall_score(y_gt, NBC.predict(X_gt)), decimals=4)) 
print("Precision NBC_model:   ", np.round(precision_score(y_gt, NBC.predict(X_gt)), decimals=4))
print("----------------------------------------------------------------------")
print("Recall SVM_model:     ", np.round(recall_score(y_gt, SVM_S.predict(X_gt)), decimals=4)) 
print("Precision SVM_model:   ", np.round(precision_score(y_gt, SVM_S.predict(X_gt)), decimals=4))
print("----------------------------------------------------------------------")

#print(classification_report(y_gt, LR_Grid.predict(X_gt)))
#print(classification_report(y_gt, LR_Grid.predict(X_gt)))

# LR_Grid
y_pred_proba = LR_Grid.predict_proba(X_gt)[::,1]
fpr, tpr, _ = metrics.roc_curve(y_gt, y_pred_LR_Grid)
auc = metrics.roc_auc_score(y_gt, y_pred_LR_Grid)
plt.plot(fpr, tpr, color='orange',label='Logistic Regression (auc = plt.xlabel('False Positive Rate',color='grey', fontsize = 13)
plt.ylabel('True Positive Rate',color='grey', fontsize = 13)
plt.title('Receiver operating characteristic')
plt.legend(loc="lower right")
plt.legend(loc=4)
plt.plot([0, 1], [0, 1],'r--')
plt.show()

#RFC_S
y_pred_proba = RFC_S.predict_proba(X_gt)[::,1]
fpr, tpr, _ = metrics.roc_curve(y_gt, y_pred_RFC_S)
auc = metrics.roc_auc_score(y_gt, y_pred_RFC_S)
plt.plot(fpr, tpr, color='red',label='RFC_S (auc = plt.xlabel('False Positive Rate',color='grey', fontsize = 13)
plt.ylabel('True Positive Rate',color='grey', fontsize = 13)
plt.title('Receiver operating characteristic')
plt.legend(loc="lower right")
plt.legend(loc=4)
plt.plot([0, 1], [0, 1],'r--')
plt.show()

#NBC
y_pred_proba = NBC.predict_proba(X_gt)[::,1]
fpr, tpr, _ = metrics.roc_curve(y_gt, y_pred_NBC)
auc = metrics.roc_auc_score(y_gt, y_pred_NBC)
plt.plot(fpr, tpr, color='green',label='NBC_S (auc = plt.xlabel('False Positive Rate',color='grey', fontsize = 13)
plt.ylabel('True Positive Rate',color='grey', fontsize = 13)
plt.title('Receiver operating characteristic')
plt.legend(loc="lower right")
plt.legend(loc=4)
plt.plot([0, 1], [0, 1],'r--')
plt.show()


#SVM
#y_pred_proba = SVM_S.predict_proba(X_gt)[::,1]
#fpr, tpr, _ = metrics.roc_curve(y_gt, y_pred_SVM)
#auc = metrics.roc_auc_score(y_gt, y_pred_SVM)
#plt.plot(fpr, tpr, color='green',label='SVM (auc =
#plt.xlabel('False Positive Rate',color='grey', fontsize = 13)
#plt.ylabel('True Positive Rate',color='grey', fontsize = 13)
#plt.title('Receiver operating characteristic')
#plt.legend(loc="lower right")
#plt.legend(loc=4)
#plt.plot([0, 1], [0, 1],'r--')
#plt.show()
----------------------------------------------------------------------
Recall LR_Grid_model:     1.0
Precision LR_Grid_model:    0.0952
----------------------------------------------------------------------
Recall RFC_S_model:     1.0
Precision RFC_S_model:    0.0769
----------------------------------------------------------------------
Recall NBC_model:     1.0
Precision NBC_model:    0.0952
----------------------------------------------------------------------
Recall SVM_model:     1.0
Precision SVM_model:    0.087
----------------------------------------------------------------------