Part_7 Stroke_Prediction – Model Sieci neuronowych PyTorch Technika Osadzania

In [1]:

import time
start_time = time.time() ## pomiar czasu: start pomiaru czasu
print(time.ctime())
Mon Mar 9 09:36:05 2020
In [2]:
import torch
import torch.nn as nn
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

Importuję dane

In [3]:
import pandas as pd

df = pd.read_csv('/home/wojciech/Pulpit/1/Stroke_Prediction_CLEAR.csv')
df.head(3)
Out[3]:
Unnamed: 0 ID Gender Hypertension Heart_Disease Ever_Married Type_Of_Work Residence Avg_Glucose BMI Smoking_Status Stroke Age_years Age_years_10
0 1 30650 Male 1 0 Yes Private Urban 87.96 39.2 never smoked 0 58.093151 (53.126, 59.076]
1 3 57008 Female 0 0 Yes Private Rural 69.04 35.9 formerly smoked 0 70.076712 (65.121, 74.11]
2 6 53725 Female 0 0 Yes Private Urban 77.59 17.7 formerly smoked 0 52.041096 (48.082, 53.126]
In [4]:
df.shape
Out[4]:
(29062, 14)
In [5]:
df.Stroke.value_counts().plot(kind='pie', autopct='
Out[5]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7f07b92ee390>

Uporządkowanie kolumn z danymi kategorycznymi i danymi ciągłymi

In [6]:
df.columns
Out[6]:
Index(['Unnamed: 0', 'ID', 'Gender', 'Hypertension', 'Heart_Disease',
    'Ever_Married', 'Type_Of_Work', 'Residence', 'Avg_Glucose', 'BMI',
    'Smoking_Status', 'Stroke', 'Age_years', 'Age_years_10'],
   dtype='object')
In [7]:
df.Type_Of_Work
Out[7]:
0       Private
1       Private
2       Private
3    Self-employed
4       Private
       ...   
29057     children
29058     Govt_job
29059     Private
29060     Private
29061     Private
Name: Type_Of_Work, Length: 29062, dtype: object
In [8]:
categorical_columns = ['Gender','Hypertension', 'Heart_Disease','Ever_Married','Type_Of_Work','Residence','Smoking_Status','Age_years_10']
numerical_columns = ['Avg_Glucose', 'BMI', 'Age_years']

Ustalamy, że zmienną wynikową jest kolumna ‘Stroke’

In [9]:
outputs = ['Stroke']

Cyfryzacja zmiennych tekstowych

In [10]:
df.dtypes
Out[10]:
Unnamed: 0     int64
ID         int64
Gender       object
Hypertension    int64
Heart_Disease    int64
Ever_Married    object
Type_Of_Work    object
Residence     object
Avg_Glucose    float64
BMI        float64
Smoking_Status   object
Stroke       int64
Age_years     float64
Age_years_10    object
dtype: object

Musimy przekonwertować typy dla kolumn jakościowych na category. Możemy to zrobić za pomocą astype() funkcji, jak pokazano poniżej:

Wprowadzam nowy typ danych: ‘category’

In [11]:
for category in categorical_columns:
  df[category] = df[category].astype('category')
In [12]:
df.dtypes
Out[12]:
Unnamed: 0      int64
ID          int64
Gender      category
Hypertension   category
Heart_Disease   category
Ever_Married   category
Type_Of_Work   category
Residence     category
Avg_Glucose    float64
BMI        float64
Smoking_Status  category
Stroke        int64
Age_years     float64
Age_years_10   category
dtype: object
In [13]:
df['Residence'].cat.categories
Out[13]:
Index(['Rural', 'Urban'], dtype='object')
In [14]:
df['Ever_Married'].cat.categories
Out[14]:
Index(['No', 'Yes'], dtype='object')
In [15]:
df['Age_years_10'].cat.categories
Out[15]:
Index(['(22.041, 29.055]', '(29.055, 36.058]', '(36.058, 42.132]',
    '(42.132, 48.082]', '(48.082, 53.126]', '(53.126, 59.076]',
    '(59.076, 65.121]', '(65.121, 74.11]', '(74.11, 82.137]',
    '(9.999, 22.041]'],
   dtype='object')

Cyfryzacja danych

In [16]:
df.dtypes
Out[16]:
Unnamed: 0      int64
ID          int64
Gender      category
Hypertension   category
Heart_Disease   category
Ever_Married   category
Type_Of_Work   category
Residence     category
Avg_Glucose    float64
BMI        float64
Smoking_Status  category
Stroke        int64
Age_years     float64
Age_years_10   category
dtype: object

Dlaczego zcyfrowaliśmy dane w formacie?

Podstawowym celem oddzielenia kolumn kategorycznych od kolumn numerycznych jest to, że wartości w kolumnie numerycznej mogą być bezpośrednio wprowadzane do sieci neuronowych. Jednak wartości kolumn kategorialnych należy najpierw przekonwertować na typy liczbowe.

In [17]:
categorical_columns
Out[17]:
['Gender',
 'Hypertension',
 'Heart_Disease',
 'Ever_Married',
 'Type_Of_Work',
 'Residence',
 'Smoking_Status',
 'Age_years_10']

Konwersja zmiennych kategorycznych na macierz Numpy

In [18]:
p1 = df['Gender'].cat.codes.values
p2 = df['Hypertension'].cat.codes.values
p3 = df['Heart_Disease'].cat.codes.values
p4 = df['Ever_Married'].cat.codes.values
p5 = df['Type_Of_Work'].cat.codes.values
p6 = df['Residence'].cat.codes.values
p7 = df['Smoking_Status'].cat.codes.values
p8 = df['Age_years_10'].cat.codes.values

NumP_matrix = np.stack([p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8], 1)

NumP_matrix[:10]
Out[18]:
array([[1, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 5],
    [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 7],
    [0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 4],
    [0, 0, 1, 1, 3, 0, 1, 8],
    [0, 0, 0, 1, 2, 0, 2, 1],
    [0, 1, 0, 1, 3, 1, 1, 7],
    [1, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 8],
    [0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2],
    [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 2],
    [0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2]], dtype=int8)

Tworzenie tensora Pytorch z macierzy Numpy

In [19]:
categorical_data = torch.tensor(NumP_matrix, dtype=torch.int64)
categorical_data[:10]
Out[19]:
tensor([[1, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 5],
    [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 7],
    [0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 4],
    [0, 0, 1, 1, 3, 0, 1, 8],
    [0, 0, 0, 1, 2, 0, 2, 1],
    [0, 1, 0, 1, 3, 1, 1, 7],
    [1, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 8],
    [0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2],
    [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 2],
    [0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2]])

Konwersja kolumn numerycznych DataFrame na tensor Pytorch

In [20]:
numerical_data = np.stack([df[col].values for col in numerical_columns], 1)
numerical_data = torch.tensor(numerical_data, dtype=torch.float)
numerical_data[:5]
Out[20]:
tensor([[ 87.9600, 39.2000, 58.0932],
    [ 69.0400, 35.9000, 70.0767],
    [ 77.5900, 17.7000, 52.0411],
    [243.5300, 27.0000, 75.1041],
    [ 77.6700, 32.3000, 32.0247]])

Konwersja zmiennych wynikowych na tensor Pytorch

In [21]:
outputs = torch.tensor(df[outputs].values).flatten()
outputs[:5]
Out[21]:
tensor([0, 0, 0, 0, 0])

Podsumujmy tensory

In [22]:
print('categorical_data: ',categorical_data.shape)
print('numerical_data:  ',numerical_data.shape)
print('outputs:     ',outputs.shape)
categorical_data: torch.Size([29062, 8])
numerical_data:  torch.Size([29062, 3])
outputs:      torch.Size([29062])

OSADZANIE

Przekształciliśmy nasze kolumny kategorialne na numeryczne, w których unikatowa wartość jest reprezentowana przez jedną liczbę całkowitą (cyfryzacja – np. palący to 1). Na podstawie takiej kolumny (zmiennej) możemy wyszkolić model, jednak jest lepszy sposób…

Lepszym sposobem jest reprezentowanie wartości w kolumnie kategorialnej w postaci wektora N-wymiarowego zamiast pojedynczej liczby całkowitej. Ten proces nazywa się osadzaniem. Wektor jest w stanie przechwycić więcej informacji i może znaleźć związki między różnymi wartościami kategorycznymi w bardziej odpowiedni sposób. Dlatego będziemy reprezentować wartości w kolumnach kategorialnych w postaci wektorów N-wymiarowych.

Musimy zdefiniować rozmiar osadzania (wymiary wektorowe) dla wszystkich kolumn jakościowych. Nie ma twardej i szybkiej reguły dotyczącej liczby wymiarów. Dobrą zasadą przy definiowaniu rozmiaru osadzania dla kolumny jest podzielenie liczby unikalnych wartości w kolumnie przez 2 (ale nie więcej niż 50). Na przykład dla ‘Smoking_Status’ kolumny liczba unikalnych wartości wynosi 3. Odpowiedni rozmiar osadzenia dla kolumny ‘Smoking_Status’będzie wynosił 3/2 = 1,5 = 2 (zaokrąglenie).

Poniższy skrypt tworzy krotkę zawierającą liczbę unikalnych wartości i rozmiarów wymiarów dla wszystkich kolumn jakościowych.

Zasada jest prosta: macierz embadding musi być zawsze w ilości wierszy większa niż zakres zmiennych w ilości wierszy: dlatego dodałem col_size+2, to duży zapas..

In [23]:
categorical_column_sizes = [len(df[column].cat.categories) for column in categorical_columns]
categorical_embedding_sizes = [(col_size+2, min(50, (col_size+5)//2)) for col_size in categorical_column_sizes]
print(categorical_embedding_sizes)
[(4, 3), (4, 3), (4, 3), (4, 3), (7, 5), (4, 3), (5, 4), (12, 7)]

Dzielenie zestawu na szkoleniowy i testowy

In [24]:
total_records = df['ID'].count()
test_records = int(total_records * .2)

categorical_train_data = categorical_data[:total_records-test_records]
categorical_test_data = categorical_data[total_records-test_records:total_records]
numerical_train_data = numerical_data[:total_records-test_records]
numerical_test_data = numerical_data[total_records-test_records:total_records]
train_outputs = outputs[:total_records-test_records]
test_outputs = outputs[total_records-test_records:total_records]

Aby sprawdzić, czy poprawnie podzieliliśmy dane na zestawy treningów i testów, wydrukujmy długości rekordów szkolenia i testów:

In [25]:
print('categorical_train_data: ',categorical_train_data.shape)
print('numerical_train_data:  ',numerical_train_data.shape)
print('train_outputs:     ', train_outputs.shape)
print('----------------------------------------------------')
print('categorical_test_data: ',categorical_test_data.shape)
print('numerical_test_data:  ',numerical_test_data.shape)
print('test_outputs:      ',test_outputs.shape)
categorical_train_data: torch.Size([23250, 8])
numerical_train_data:  torch.Size([23250, 3])
train_outputs:      torch.Size([23250])
----------------------------------------------------
categorical_test_data:  torch.Size([5812, 8])
numerical_test_data:   torch.Size([5812, 3])
test_outputs:      torch.Size([5812])

Tworzenie modelu klasyfikacji Pytorch

In [26]:
class Model(nn.Module):

  def __init__(self, embedding_size, num_numerical_cols, output_size, layers, p=0.4):
    super().__init__()
    self.all_embeddings = nn.ModuleList([nn.Embedding(ni, nf) for ni, nf in embedding_size])
    self.embedding_dropout = nn.Dropout(p)
    self.batch_norm_num = nn.BatchNorm1d(num_numerical_cols)

    all_layers = []
    num_categorical_cols = sum((nf for ni, nf in embedding_size))
    input_size = num_categorical_cols + num_numerical_cols

    for i in layers:
      all_layers.append(nn.Linear(input_size, i))
      all_layers.append(nn.ReLU(inplace=True))
      all_layers.append(nn.BatchNorm1d(i))
      all_layers.append(nn.Dropout(p))
      input_size = i

    all_layers.append(nn.Linear(layers[-1], output_size))

    self.layers = nn.Sequential(*all_layers)

  def forward(self, x_categorical, x_numerical):
    embeddings = []
    for i,e in enumerate(self.all_embeddings):
      embeddings.append(e(x_categorical[:,i]))
    x = torch.cat(embeddings, 1)
    x = self.embedding_dropout(x)

    x_numerical = self.batch_norm_num(x_numerical)
    x = torch.cat([x, x_numerical], 1)
    x = self.layers(x)
    return x
In [27]:
print('categorical_embedding_sizes: ',categorical_embedding_sizes)
print(numerical_data.shape[1])
categorical_embedding_sizes:  [(4, 3), (4, 3), (4, 3), (4, 3), (7, 5), (4, 3), (5, 4), (12, 7)]
3
In [28]:
model = Model(categorical_embedding_sizes, numerical_data.shape[1], 2, [200,100,50], p=0.4)
In [29]:
print(model)
Model(
 (all_embeddings): ModuleList(
  (0): Embedding(4, 3)
  (1): Embedding(4, 3)
  (2): Embedding(4, 3)
  (3): Embedding(4, 3)
  (4): Embedding(7, 5)
  (5): Embedding(4, 3)
  (6): Embedding(5, 4)
  (7): Embedding(12, 7)
 )
 (embedding_dropout): Dropout(p=0.4, inplace=False)
 (batch_norm_num): BatchNorm1d(3, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
 (layers): Sequential(
  (0): Linear(in_features=34, out_features=200, bias=True)
  (1): ReLU(inplace=True)
  (2): BatchNorm1d(200, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (3): Dropout(p=0.4, inplace=False)
  (4): Linear(in_features=200, out_features=100, bias=True)
  (5): ReLU(inplace=True)
  (6): BatchNorm1d(100, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (7): Dropout(p=0.4, inplace=False)
  (8): Linear(in_features=100, out_features=50, bias=True)
  (9): ReLU(inplace=True)
  (10): BatchNorm1d(50, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (11): Dropout(p=0.4, inplace=False)
  (12): Linear(in_features=50, out_features=2, bias=True)
 )
)

Tworzenie dunkcji straty

In [30]:
#loss_function = torch.nn.MSELoss(reduction='sum')
loss_function = nn.CrossEntropyLoss()
#loss_function = nn.BCEWithLogitsLoss()

Definiowanie optymalizatora

In [31]:
optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)
#optimizer = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=0.001)
#optimizer = torch.optim.Rprop(model.parameters(), lr=0.001, etas=(0.5, 1.2), step_sizes=(1e-06, 50))
In [32]:
print('categorical_embedding_sizes: ',categorical_embedding_sizes)
print(numerical_data.shape[1])
print('categorical_train_data: ',categorical_train_data.shape)
print('numerical_train_data:  ',numerical_train_data.shape)
print('outputs:        ',train_outputs.shape)
categorical_embedding_sizes:  [(4, 3), (4, 3), (4, 3), (4, 3), (7, 5), (4, 3), (5, 4), (12, 7)]
3
categorical_train_data: torch.Size([23250, 8])
numerical_train_data:  torch.Size([23250, 3])
outputs:         torch.Size([23250])
In [33]:
y_pred = model(categorical_train_data, numerical_train_data)
In [34]:
epochs = 300
aggregated_losses = []

for i in range(epochs):
  i += 1
  y_pred = model(categorical_train_data, numerical_train_data)
  
  single_loss = loss_function(y_pred, train_outputs)
  aggregated_losses.append(single_loss)

  if iprint(f'epoch: {i:3} loss: {single_loss.item():10.8f}')

  optimizer.zero_grad()
  single_loss.backward()
  optimizer.step()

print(f'epoch: {i:3} loss: {single_loss.item():10.10f}')
epoch:  1 loss: 0.78628689
epoch: 31 loss: 0.61815375
epoch: 61 loss: 0.54198617
epoch: 91 loss: 0.42037284
epoch: 121 loss: 0.28172502
epoch: 151 loss: 0.16479240
epoch: 181 loss: 0.11258653
epoch: 211 loss: 0.10971391
epoch: 241 loss: 0.09200522
epoch: 271 loss: 0.08967553
epoch: 300 loss: 0.0847498849
In [35]:
plt.plot(range(epochs), aggregated_losses)
plt.ylabel('Loss')
plt.xlabel('epoch');

Prognoza na podstawie modelu

In [36]:
with torch.no_grad():
  y_val_train = model(categorical_train_data, numerical_train_data)
  loss = loss_function( y_val_train, train_outputs)
print(f'Loss train_set: {loss:.8f}')
Loss train_set: 0.08532631
In [37]:
with torch.no_grad():
  y_val = model(categorical_test_data, numerical_test_data)
  loss = loss_function(y_val, test_outputs)
print(f'Loss: {loss:.8f}')
Loss: 0.10788266

Ponieważ ustaliliśmy, że nasza warstwa wyjściowa będzie zawierać 2 neurony, każda prognoza będzie zawierać 2 wartości. Przykładowo pierwsze 5 przewidywanych wartości wygląda następująco:

In [38]:
print(y_val[:5])
tensor([[ 2.9134, -2.6896],
    [ 1.9811, -1.8706],
    [ 1.5829, -1.3088],
    [ 3.2281, -2.7011],
    [ 2.3756, -1.8374]])

Celem takich prognoz jest to, że jeśli rzeczywisty wynik wynosi 0, wartość przy indeksie 0 powinna być wyższa niż wartość przy indeksie 1 i odwrotnie. Możemy pobrać indeks największej wartości z listy za pomocą następującego skryptu:

In [39]:
y_val = np.argmax(y_val, axis=1)
In [ ]:
Powyższe równanie zwraca wskaźniki wartości maksymalnych wzdłuż osi.
In [41]:
print(y_val[:195])
tensor([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0])

Ponieważ na liście pierwotnie przewidywanych wyników dla pierwszych pięciu rekordów wartości przy zerowych indeksach są większe niż wartości przy pierwszych indeksach, możemy zobaczyć 0 w pierwszych pięciu wierszach przetworzonych danych wyjściowych.

In [42]:
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix, accuracy_score

print(confusion_matrix(test_outputs,y_val))
print(classification_report(test_outputs,y_val))
print(accuracy_score(test_outputs, y_val))
[[5689  0]
 [ 123  0]]
       precision  recall f1-score  support

      0    0.98   1.00   0.99   5689
      1    0.00   0.00   0.00    123

  accuracy              0.98   5812
  macro avg    0.49   0.50   0.49   5812
weighted avg    0.96   0.98   0.97   5812

0.9788368891947694
/home/wojciech/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/sklearn/metrics/classification.py:1437: UndefinedMetricWarning: Precision and F-score are ill-defined and being set to 0.0 in labels with no predicted samples.
 'precision', 'predicted', average, warn_for)

Model słabo wykrywa udar.

Zapisujemy cały model

In [43]:
torch.save(model,'/home/wojciech/Pulpit/3/byk.pb')
/home/wojciech/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/torch/serialization.py:360: UserWarning: Couldn't retrieve source code for container of type Model. It won't be checked for correctness upon loading.
 "type " + obj.__name__ + ". It won't be checked "

Odtwarzamy cały model

In [44]:
KOT = torch.load('/home/wojciech/Pulpit/3/byk.pb')
KOT.eval()
Out[44]:
Model(
 (all_embeddings): ModuleList(
  (0): Embedding(4, 3)
  (1): Embedding(4, 3)
  (2): Embedding(4, 3)
  (3): Embedding(4, 3)
  (4): Embedding(7, 5)
  (5): Embedding(4, 3)
  (6): Embedding(5, 4)
  (7): Embedding(12, 7)
 )
 (embedding_dropout): Dropout(p=0.4, inplace=False)
 (batch_norm_num): BatchNorm1d(3, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
 (layers): Sequential(
  (0): Linear(in_features=34, out_features=200, bias=True)
  (1): ReLU(inplace=True)
  (2): BatchNorm1d(200, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (3): Dropout(p=0.4, inplace=False)
  (4): Linear(in_features=200, out_features=100, bias=True)
  (5): ReLU(inplace=True)
  (6): BatchNorm1d(100, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (7): Dropout(p=0.4, inplace=False)
  (8): Linear(in_features=100, out_features=50, bias=True)
  (9): ReLU(inplace=True)
  (10): BatchNorm1d(50, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (11): Dropout(p=0.4, inplace=False)
  (12): Linear(in_features=50, out_features=2, bias=True)
 )
)

Podstawiając inne zmienne niezależne można uzyskać wektor zmiennych wyjściowych

In [45]:
A = categorical_train_data[::50]
A
Out[45]:
tensor([[1, 1, 0, ..., 1, 1, 5],
    [0, 1, 0, ..., 0, 1, 5],
    [1, 0, 0, ..., 1, 1, 1],
    ...,
    [0, 0, 0, ..., 1, 1, 9],
    [0, 0, 0, ..., 1, 1, 1],
    [1, 0, 0, ..., 1, 1, 9]])
In [46]:
B = numerical_train_data[::50]
B
Out[46]:
tensor([[ 87.9600, 39.2000, 58.0932],
    [235.8500, 40.1000, 57.0329],
    [ 80.8100, 33.2000, 34.1260],
    ...,
    [139.9900, 26.8000, 20.0493],
    [ 61.3100, 33.1000, 29.0575],
    [ 92.2200, 35.0000, 21.0603]])
In [47]:
y =train_outputs[::50]
In [51]:
y_pred_AB = KOT(A, B)
y_pred_AB[:10]
Out[51]:
tensor([[ 2.0236, -1.7279],
    [ 1.7250, -1.4366],
    [ 2.3650, -1.8698],
    [ 1.7376, -1.3888],
    [ 2.2012, -1.8784],
    [ 2.3820, -2.0166],
    [ 2.4481, -2.0788],
    [ 2.2441, -1.9123],
    [ 2.2570, -1.9358],
    [ 2.4153, -2.0513]], grad_fn=<SliceBackward>)
In [52]:
with torch.no_grad():
  y_val_AB = KOT(A,B)
  loss = loss_function( y_val_AB, y)
print(f'Loss train_set: {loss:.8f}')
Loss train_set: 0.10623065
In [53]:
y_val = np.argmax(y_val_AB, axis=1)
In [54]:
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix, accuracy_score

print(confusion_matrix(y,y_val))
print(classification_report(y,y_val))
print(accuracy_score(y, y_val))
[[453  0]
 [ 12  0]]
       precision  recall f1-score  support

      0    0.97   1.00   0.99    453
      1    0.00   0.00   0.00    12

  accuracy              0.97    465
  macro avg    0.49   0.50   0.49    465
weighted avg    0.95   0.97   0.96    465

0.9741935483870968
In [56]:
print('Pomiar czasu wykonania tego zadania:')
print(time.time() - start_time) ## koniec pomiaru czasu
Pomiar czasu wykonania tego zadania:
1122.9189233779907