Proste wnioskowanie statystyczne: przykład użycia współczynnika korelacji Pearsona

PL 301220190855

Współczynnik Pearsona używany jest do sprawdzenia korelacji między dwiema zmiennymi ciągłymi.

źródło danych: https://www.kaggle.com/saurabh00007/diabetescsv

In [1]:
import pandas as pd
df = pd.read_csv('c:/1/diabetes.csv')
df.head(3)
Out[1]:
Pregnancies Glucose BloodPressure SkinThickness Insulin BMI DiabetesPedigreeFunction Age Outcome
0 6 148 72 35 0 33.6 0.627 50 1
1 1 85 66 29 0 26.6 0.351 31 0
2 8 183 64 0 0 23.3 0.672 32 1

Celem badania jest sprawdzenie czy (H1) istnieje statystycznie istotna dodatnia korelacja pomiędzy ciśnienie krwi a masą ciała pacjentek.

 • H0 – nie istnieje istotnie statystyczny związek pomiędzy masą ciała a ciśnieniem krwi
 • H1 – istnieje istotnie statystyczny związek pomiędzy masą ciała a ciśnieniem krwi

Sprawdzenie kompletności danych

Zauważono, że część informacji takich jak ciśnienie krwi czy temperatura ciała wynosi zero. Traktuje to jako brak danych.

In [2]:
df.isnull().sum()
Out[2]:
Pregnancies         0
Glucose           0
BloodPressure        0
SkinThickness        0
Insulin           0
BMI             0
DiabetesPedigreeFunction  0
Age             0
Outcome           0
dtype: int64

Dane są kompletne lecz występują braki w danych w postaci zer. Zamieniam te zera na braki.

In [3]:
import numpy as np

df[['Pregnancies', 'Glucose', 'BloodPressure', 'SkinThickness', 'Insulin','BMI']] = df[['Pregnancies', 'Glucose', 'BloodPressure', 'SkinThickness', 'Insulin','BMI']].replace(0,np.NaN)
In [4]:
print('Number of rows and columns: ',df.shape)
df.isnull().sum()
Number of rows and columns: (768, 9)
Out[4]:
Pregnancies         111
Glucose            5
BloodPressure        35
SkinThickness        227
Insulin           374
BMI             11
DiabetesPedigreeFunction   0
Age              0
Outcome            0
dtype: int64

Usuwam rekordy z brakującymi danymi.

In [5]:
df = df.dropna(how ='any')
In [6]:
print('Number of rows and columns: ',df.shape)
df.isnull().sum()
Number of rows and columns: (336, 9)
Out[6]:
Pregnancies         0
Glucose           0
BloodPressure        0
SkinThickness        0
Insulin           0
BMI             0
DiabetesPedigreeFunction  0
Age             0
Outcome           0
dtype: int64

Teraz danych jest znacznie mniej ale są lepszej jakości.

Pearson correlation coefficient

The Pearson correlation coefficient [1] measures the linear relationship between two datasets. The calculation of the p-value relies on the assumption that each dataset is normally distributed. (See Kowalski [3] for a discussion of the effects of non-normality of the input on the distribution of the correlation coefficient.) Like other correlation coefficients, this one varies between -1 and +1 with 0 implying no correlation.

Pearson correlation coefficient zwraca podwójną krotkę składającą się ze współczynnika korelacji i odpowiedniej wartości p:
Współczynnik korelacji może wynosić od -1 do +1.
Hipotezą zerową jest to, że dwie zmienne są nieskorelowane. Wartość p jest liczbą od zera do jednej, która reprezentuje prawdopodobieństwo, że twoje dane powstałyby, gdyby hipoteza zerowa była prawdziwa.

p- value

Niska wartość p (taka jak 0,01) jest uważana za dowód, że hipoteza zerowa może być „Odrzucone”. Statystycy twierdzą, że wartość p wynosząca 0,01 jest „bardzo znacząca” lub twierdzą, że „dane są znaczące na poziomie 0,01 ”
Kompetentny badacz badający hipotetyczny związek ustali wartość p przed badaniem empirycznym. Zazwyczaj stosuje się wartości 0,01 lub 0,05. Gdyby dane z badania dają wartość p mniejszą niż wartość określona z góry, badacz twierdzi, że ich badanie jest znaczące i pozwala im odrzucić zerowa hipoteza i wyciągnięcie wniosku, że związek naprawdę istnieje.
W przypadku związku między spożyciem alkoholu a rakiem piersi współczynnik korelacji wynosi około 0,4, przy bardzo małej wartości p – prawie równej zero. To mówi nam, że związek jest statystycznie istotny (bo jest mniejszy od 0.05 lub 0.01)

Założenie rozkładu normalnego

Pożądane jest aby korelowane zmienne miały rozkłady zbliżone do rozkładu normalnego. Jednak nie jest obligatoryjna. Współczynnik r-Pearsona możemy obliczyć również dla zmiennych ze złamanym założeniem o rozkładzie normalnym. Należy również zwrócić uwagę na przypadki odstające, mogące zaburzać uzyskany wynik korelacji.

Wykres rozproszenia wykonany w celu wychwycenia wartości odstających

In [7]:
import seaborn as sns

sns.jointplot(x='Insulin', y='BMI', data=df)
Out[7]:
<seaborn.axisgrid.JointGrid at 0x26bdd97b7b8>
In [8]:
sns.kdeplot(df.Insulin, df.BMI)
Out[8]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x26be05694e0>

Usuwanie wartości skrajnych w kolumnach ‘Insulin’ i ‘BMI’

In [9]:
df['Insulin'] = df['Insulin'].apply(lambda x: np.nan if x > 600 else x)
df['BMI'] = df['BMI'].apply(lambda x: np.nan if x > 50 else x)

df = df.dropna(how ='any')

Wykres rozproszenia po obcięciu wartości odstających.

In [10]:
sns.jointplot(x='Insulin', y='BMI', data=df)
Out[10]:
<seaborn.axisgrid.JointGrid at 0x26be0619208>

Pearson correlation coefficient

In [11]:
df.dtypes
Out[11]:
Pregnancies         float64
Glucose           float64
BloodPressure        float64
SkinThickness        float64
Insulin           float64
BMI             float64
DiabetesPedigreeFunction  float64
Age              int64
Outcome            int64
dtype: object
In [12]:
import scipy

PKP = scipy.stats.pearsonr(df['Insulin'], df['BMI'])
PKP = np.round(PKP, decimals=5)
print(PKP)
[0.27494 0.   ]

Istnieje korelacja dodatnia pomiędzy poziomem insuliny we krwi pacjentek a współczynnikiem masy ciała BMI. Zostaje więc odrzucona hipoteza zerowa na rzecz hipotezy alternatywnej. Zjawisko korelacji jest istotne statystycznie ponieważ wartość p jest mniejsza od 0.01.

Wykres rozproszenia dla korelacji

In [13]:
import matplotlib.pyplot as plt

scat2= sns.regplot(x='Insulin', y='BMI', data=df)
plt.xlabel('Blood insulin level')
plt.ylabel('BMI level')
plt.title('Scatterplot for blood insulin levels and BMI')
Out[13]:
Text(0.5, 1.0, 'Scatterplot for blood insulin levels and BMI')

Prognozowanie na podstawie współczynnika korelacji Pearsona

Znając poziom BMI możemy przewidzieć poziom insuliny we krwi i na odwrót. Poziom korelacji wynosi tutaj 0.275.
Krwadrat korelacji wynoszącej u nas 0.275 daje nam wartość r2 = 0.0756 .

Możemy więc przewidzieć 7,5