Artificial Intelligence w Marketingu Bankowym – Naive Bayes Classifier part 4

 

 

Exercise 29

 

Naive Bayes Classifier

Naiwny Bayes to prosta technika konstruowania klasyfikatorów: modele, które przypisują etykiety klas do wystąpień problemowych, reprezentowane jako wektory wartości cech , w których etykiety klas są rysowane z pewnego zbioru skończonego. Nie istnieje jeden algorytm do szkolenia takich klasyfikatorów, ale rodzina algorytmów oparta na wspólnej zasadzie: wszystkie naiwne klasyfikatory Bayesa zakładają, że wartość określonej cechy jest niezależna od wartości innej cechy, biorąc pod uwagę zmienną klasy. Na przykład owoc można uznać za jabłko, jeśli jest czerwone, okrągłe i ma około 10 cm średnicy. Naiwny klasyfikator Bayesa uważa, że każda z tych cech przyczynia się niezależnie do prawdopodobieństwa, że ​​ten owoc jest jabłkiem, niezależnie od wszelkich możliwych korelacje między kolorem, okrągłością i średnicą.

W przypadku niektórych rodzajów modeli prawdopodobieństwa naiwnych klasyfikatorów Bayesa można bardzo skutecznie trenować w nadzorowanym środowisku uczenia się . W wielu praktycznych zastosowaniach estymacja parametrów dla naiwnych modeli Bayesa wykorzystuje metodę maksymalnego prawdopodobieństwa ; innymi słowy, można pracować z naiwnym modelem Bayesa bez akceptacji prawdopodobieństwa bayesowskiego lub przy użyciu jakichkolwiek metod bayesowskich.

Pomimo naiwnego projektu i pozornie uproszczonych założeń, naiwne klasyfikatory Bayesa działały całkiem dobrze w wielu złożonych rzeczywistych sytuacjach. W 2004 r. Analiza problemu klasyfikacji bayesowskiej wykazała, że ​​istnieją uzasadnione teoretyczne powody pozornie nieprawdopodobnej skuteczności naiwnych klasyfikatorów Bayesa. [6] Jednak kompleksowe porównanie z innymi algorytmami klasyfikacji w 2006 r. Wykazało, że klasyfikacja Bayesa jest lepsza niż inne podejścia, takie jak wzmocnione drzewa lub losowe lasy . [7]

Zaletą naiwnych Bayesa jest to, że wymaga jedynie niewielkiej liczby danych treningowych do oszacowania parametrów niezbędnych do klasyfikacji.
źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Naive_Bayes_classifier

 
Publikacja jest kolejną częścią analizy machine learning w obszarze marketingu bankowego.
 
http://sigmaquality.pl/machine-learning/artificial-intelligence-w-marketingu-bankowym-threshold-roc-curve/
 
In [1]:
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns

from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
import matplotlib.pylab as plt
from pylab import plot, show, subplot, specgram, imshow, savefig
from sklearn import preprocessing
from sklearn.preprocessing import Normalizer
from sklearn.preprocessing import Imputer

import matplotlib.pyplot as plote

%matplotlib inline

plt.style.use('ggplot')

df = pd.read_csv('c:/1/bank.csv')
df.head()
 

Jak w praktyce zastosować Naive Bayes Classifier w marketingu bankowym?

Departament marketingu bankowego niedawno przeprowadził akcję promocyjną. Klienci byli zachęcani do skorzystania z oferty banku – zaciągania kredytów w rachunku bieżącym. Cała operacja została skrupulatnie odnotowana w formie tabeli danych. Tabelę danych można znaleźć pod adresem: https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/00222/

 

Dane klienta banku

age: (numerycznie)

job: rodzaj pracy (kategorycznie: „admin.”, „Pracownik fizyczny”, „przedsiębiorca”, „pokojówka”, „zarządzanie”, „emerytowany”, „samozatrudniony”, „ usługi ”,„ student ”,„ technik ”,„ bezrobotny ”,„ nieznany ”)

marital: stan cywilny (kategorycznie:„ rozwiedziony ”,„ żonaty ”,„ samotny ”,„ nieznany ”; uwaga:„ rozwiedziony ”oznacza rozwiedziony lub owdowiały)

education: (kategoryczne: „podstawowy. 4 lata”, „podstawowy. 6 lat”, „podstawowy. 9 lat”, „szkoła średnia”, „analfabeta”, „kurs zawodowy”, „uniwersytet. stopień”, „nieznane”)

default: czy kredyt jest niespłacony? (kategorycznie: „nie”, „tak”, „nieznany”)

housing: ma kredyt mieszkaniowy? (kategorycznie: „nie”, „tak”, „nieznany”)

loan: czy pożyczka osobista? (kategorycznie: „nie”, „tak”, „nieznany”)
Powiązane z ostatnim kontaktem bieżącej kampanii

contact: typ komunikacji kontaktowej (kategorycznie: „komórkowy”, „telefon”)

month:ostatni miesiąc kontaktowy w roku (kategorycznie: „jan”, „lut”, „mar”, …, „lis”, „dec”)

day_of_week: ostatni dzień tygodnia w tygodniu (kategorycznie: „pon”, „wt”, „środ”, „czw”, „pt”)

duration: czas trwania ostatniego kontaktu, w sekundach (numerycznie) . Ważna uwaga: ten atrybut ma duży wpływ na docelowy wynik (np. Jeśli czas trwania = 0, to y = „nie”). Jednak czas trwania nie jest znany przed wykonaniem połączenia. Ponadto po zakończeniu połączenia y jest oczywiście znane. W związku z tym dane te należy uwzględnić wyłącznie do celów porównawczych i należy je odrzucić, jeżeli intencją jest stworzenie realistycznego modelu predykcyjnego.
Inne atrybuty

campaign: liczba kontaktów wykonanych podczas tej kampanii i dla tego klienta (numerycznie, obejmuje ostatni kontakt)

pdays: liczba dni, które upłynęły od ostatniego kontaktu klienta z poprzedniej kampanii (numerycznie; 999 oznacza, że klient nie był wcześniej skontaktowano się)

previous: liczba kontaktów wykonanych przed tą kampanią i dla tego klienta (numerycznie)

poutcome:wynik poprzedniej kampanii marketingowej (kategorycznie: „porażka”, „nieistniejąca”, „sukces”)
Atrybuty kontekstu społecznego i gospodarczego

emp.var.rate: wskaźnik zmienności zatrudnienia – wskaźnik kwartalny (liczbowy)

Cons.price.idx: wskaźnik cen konsumpcyjnych – wskaźnik miesięczny (liczbowy)

cons.conf.idx: wskaźnik zaufania konsumentów – wskaźnik miesięczny (liczbowy )

euribor3 mln: stawka 3-miesięczna euribor – wskaźnik dzienny (liczbowy)

nr_employed: liczba zatrudnionych: liczba pracowników – wskaźnik kwartalny (liczbowy)

In [3]:
df = pd.read_csv('c:/1/bank.csv')
In [3]:
df.shape
Out[3]:
(41188, 23)
 

Sprawdzamy czy baza zawiera komórki puste, Naive Bayes Classifier nie działa gdy baza zawiera komórki puste.

In [4]:
df.isnull().sum()
Out[4]:
Unnamed: 0    0
Unnamed: 0.1   0
age        0
job        0
marital      0
education     0
default      0
housing      0
loan       0
contact      0
month       0
day_of_week    0
duration     0
campaign     0
pdays       0
previous     0
poutcome     0
emp_var_rate   0
cons_price_idx  0
cons_conf_idx   0
euribor3m     0
nr_employed    0
y         0
dtype: int64
 

Brak komórek pustych w rejestrze bankowym.

In [5]:
df.head()
Out[5]:
  Unnamed: 0 Unnamed: 0.1 age job marital education default housing loan contact campaign pdays previous poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed y
0 0 0 44 blue-collar married basic.4y unknown yes no cellular 1 999 0 nonexistent 1.4 93.444 -36.1 4.963 5228.1 0
1 1 1 53 technician married unknown no no no cellular 1 999 0 nonexistent -0.1 93.200 -42.0 4.021 5195.8 0
2 2 2 28 management single university.degree no yes no cellular 3 6 2 success -1.7 94.055 -39.8 0.729 4991.6 1
3 3 3 39 services married high.school no no no cellular 2 999 0 nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.405 5099.1 0
4 4 4 55 retired married basic.4y no yes no cellular 1 3 1 success -2.9 92.201 -31.4 0.869 5076.2 1

5 rows × 23 columns

 

Kasujemy z rejestru następujące klumny:

Usuwam kolumny: ‘day_of_week’,’month’,’previous’,’campaign’,’duration’, ‘contact’, ‘y’

In [47]:
df.columns
Out[47]:
Index(['age', 'job', 'marital', 'education', 'default', 'housing', 'loan',
    'poutcome', 'emp_var_rate', 'cons_price_idx', 'cons_conf_idx',
    'euribor3m', 'nr_employed', 'y', 'ResultTH09', 'ResultTH08',
    'ResultTH07', 'ResultTH06', 'ResultTH05', 'ResultTH04', 'ResultTH03',
    'ResultTH02', 'Customer_classification'],
   dtype='object')
In [6]:
df = df[['age', 'job', 'marital', 'education','default', 'housing', 'loan', 'poutcome', 'emp_var_rate','cons_price_idx', 'cons_conf_idx', 'euribor3m', 'nr_employed','y']]
In [48]:
df.head(5)
Out[48]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx y ResultTH09 ResultTH08 ResultTH07 ResultTH06 ResultTH05 ResultTH04 ResultTH03 ResultTH02 Customer_classification
0 44 1 1 0 1 2 0 1 1.4 93.444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 53 9 1 7 0 0 0 1 -0.1 93.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 28 4 2 6 0 2 0 2 -1.7 94.055 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
3 39 7 1 3 0 0 0 1 -1.8 93.075 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
4 55 5 1 0 0 2 0 2 -2.9 92.201 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8

5 rows × 23 columns

 

Tworzenie Dummy Variables

Naive Bayes Classifier działa na zmiennych numerycznych. Trzeba więc zamienić zmienne tekstowe na format numeryczny.

Wyświetlamy kolumny zmiennnych dyskretnych

In [10]:
df.describe(include=["object"]).columns
Out[10]:
Index(['job', 'marital', 'education', 'default', 'housing', 'loan',
    'poutcome'],
   dtype='object')
In [11]:
list = ['job', 'marital', 'education', 'default', 'housing', 'loan','poutcome']
 

Transforumjemy na dane dummy variables

In [13]:
df[list] = df[list].apply(LabelEncoder().fit_transform)
df[list].head()
Out[13]:
  job marital education default housing loan poutcome
0 1 1 0 1 2 0 1
1 9 1 7 0 0 0 1
2 4 2 6 0 2 0 2
3 7 1 3 0 0 0 1
4 5 1 0 0 2 0 2
 

Dzielimy nowy zbiór df na zmienne opisujące i zmienną wynikową.

In [14]:
y = df['y']
X = df.drop('y', axis=1) 
 

Dzielimy zbiór df na zbiór testowy i zbiór treningowy.

In [16]:
from sklearn.model_selection import train_test_split 
Xtrain, Xtest, ytrain, ytest = train_test_split(X,y, test_size=0.33, stratify = y, random_state = 148)
 

OVERSAMPLING

Dla zbioru df bo zmienna wynikowa nie jest zbilansowana. Oversampling robimy na zmiennych treningowych.

In [49]:
df.y.value_counts(dropna = False, normalize=True)
Out[49]:
0  0.887346
1  0.112654
Name: y, dtype: float64
In [50]:
Proporcja = sum(ytrain == 0) / sum(ytrain == 1) 
Proporcja = np.round(Proporcja, decimals=0)
Proporcja = Proporcja.astype(int)
print('Ile na jedną sybskrypcje przypada nieprzedłużonych subskrypcji:',Proporcja)
Ile na jedną sybskrypcje przypada nieprzedłużonych subskrypcji: 8
 

Replikacja zmiennych wynikowych w zbiorze treningowym

In [51]:
ytrain_pos_OVS = pd.concat([ytrain[ytrain==1]] * Proporcja, axis = 0) 
print('Ilość zmiennych wynikowych y w zbiorze treningowym df po replikacji:' ,ytrain_pos_OVS.count())
Ilość zmiennych wynikowych y w zbiorze treningowym df po replikacji: 24872
 

Replikacja zmiennych niezależnych w zbiorze treningowym

In [52]:
Xtrain_pos_OVS = pd.concat([Xtrain.loc[ytrain==1, :]] * Proporcja, axis = 0)
In [53]:
ytrain_pos_OVS = pd.concat([ytrain[ytrain==1]] * Proporcja, axis = 0) 
print('Ilość zmiennych niezależnychX z zbiorze treningowym df po replikacji:')
Xtrain_pos_OVS.count()
Ilość zmiennych niezależnychX z zbiorze treningowym df po replikacji:
Out[53]:
age        24872
job        24872
marital      24872
education     24872
default      24872
housing      24872
loan       24872
poutcome     24872
emp_var_rate   24872
cons_price_idx  24872
cons_conf_idx   24872
euribor3m     24872
nr_employed    24872
dtype: int64
 

Wprowadzenie nowych, zreplikowanych zmiennych do zbioru treningowego

In [23]:
ytrain_OVS = pd.concat([ytrain, ytrain_pos_OVS], axis = 0).reset_index(drop = True)
Xtrain_OVS = pd.concat([Xtrain, Xtrain_pos_OVS], axis = 0).reset_index(drop = True)
 

Sprawdzenie ilość wierszy w zbiorach przed i po oversampling

In [24]:
print ('Zbiór X treningowy: ',Xtrain.shape)
print ('Zbiór X testowy:  ', Xtest.shape)
print ('Zbiór y treningowy: ', ytrain.shape)
print ('Zbiór y testowy:  ', ytest.shape)
Zbiór X treningowy: (27595, 13)
Zbiór X testowy:   (13593, 13)
Zbiór y treningowy: (27595,)
Zbiór y testowy:   (13593,)
In [25]:
Xtrain_OVS.head(3)
Out[25]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed
0 49 1 1 2 1 0 0 1 1.4 94.465 -41.8 4.959 5228.1
1 38 9 0 6 1 0 0 1 1.4 93.444 -36.1 4.963 5228.1
2 42 0 0 6 0 0 0 1 1.4 94.465 -41.8 4.959 5228.1
 

Naive Bayes Classifier na zbiorze df

In [54]:
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
gnb = GaussianNB()
gnb.fit(Xtrain, ytrain)
Out[54]:
GaussianNB(priors=None, var_smoothing=1e-09)
 

Podstawienie do wzoru

In [55]:
y_pred = gnb.predict(Xtest)
 

Blok diagnostyczny

In [56]:
from sklearn import metrics
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix
from sklearn.metrics import confusion_matrix, log_loss, auc, roc_curve, roc_auc_score, recall_score, precision_recall_curve
from sklearn.metrics import make_scorer, precision_score, fbeta_score, f1_score, classification_report

print("Recall Training data:   ", np.round(recall_score(ytrain_OVS, gnb.predict(Xtrain_OVS)), decimals=4))
print("Precision Training data: ", np.round(precision_score(ytrain_OVS, gnb.predict(Xtrain_OVS)), decimals=4))
print("----------------------------------------------------------------------")
print("Recall Test data:     ", np.round(recall_score(ytest, gnb.predict(Xtest)), decimals=4)) 
print("Precision Test data:   ", np.round(precision_score(ytest, gnb.predict(Xtest)), decimals=4))
print("----------------------------------------------------------------------")
print("Confusion Matrix Test data")
print(confusion_matrix(ytest, gnb.predict(Xtest)))
print("----------------------------------------------------------------------")
print(classification_report(ytest, gnb.predict(Xtest)))
y_pred_proba = gnb.predict_proba(Xtest)[::,1]
fpr, tpr, _ = metrics.roc_curve(ytest, y_pred_proba)
auc = metrics.roc_auc_score(ytest, y_pred_proba)
plt.plot(fpr, tpr, label='Logistic Regression (auc = %0.2f)' % auc)
plt.xlabel('False Positive Rate',color='grey', fontsize = 13)
plt.ylabel('True Positive Rate',color='grey', fontsize = 13)
plt.title('Receiver operating characteristic')
plt.legend(loc="lower right")
plt.legend(loc=4)
plt.plot([0, 1], [0, 1],'r--')
plt.show()
Recall Training data:   0.669
Precision Training data:  0.7853
----------------------------------------------------------------------
Recall Test data:     0.6571
Precision Test data:    0.2769
----------------------------------------------------------------------
Confusion Matrix Test data
[[9435 2627]
 [ 525 1006]]
----------------------------------------------------------------------
       precision  recall f1-score  support

      0    0.95   0.78   0.86   12062
      1    0.28   0.66   0.39   1531

  accuracy              0.77   13593
  macro avg    0.61   0.72   0.62   13593
weighted avg    0.87   0.77   0.80   13593

 

Tworzenie listy dla kierownika marketingu

In [37]:
print('Lista dla kierownika marketingu bankowego')
df3[df3['Wynik']==1].head(4)
Lista kierownika marketingu bankowego
Out[37]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx cons_conf_idx euribor3m nr_employed Wynik
17516 63 retired married professional.course no no no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.498 5099.1 1
3037 34 services married high.school no no no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.445 5099.1 1
37550 40 blue-collar married basic.9y unknown no no nonexistent -1.8 93.075 -47.1 1.405 5099.1 1
32961 46 technician married professional.course no yes no nonexistent -1.8 92.893 -46.2 1.291 5099.1 1
 

Statystyka

 

Threshold ROC curve

 

Klasyfikacja dla progów od 0.2 do 0.9 Threshold ROC curve

In [30]:
gnb_ytest = gnb.predict_proba(X)[:, 1]
In [32]:
X.shape
Out[32]:
(41188, 13)
 

Klasyfikacja dla progów threshold = od 0.2 do 0.9

In [38]:
y_predT09 = (gnb_ytest >= 0.9).astype(int)
df['ResultTH09'] = y_predT09

y_predT08 = (gnb_ytest >= 0.8).astype(int)
df['ResultTH08'] = y_predT08

y_predT07 = (gnb_ytest >= 0.7).astype(int)
df['ResultTH07'] = y_predT07

y_predT06 = (gnb_ytest >= 0.6).astype(int)
df['ResultTH06'] = y_predT06

y_predT05 = (gnb_ytest >= 0.5).astype(int)
df['ResultTH05'] = y_predT05

y_predT04 = (gnb_ytest >= 0.4).astype(int)
df['ResultTH04'] = y_predT04

y_predT03 = (gnb_ytest >= 0.3).astype(int)
df['ResultTH03'] = y_predT03

y_predT02 = (gnb_ytest >= 0.2).astype(int)
df['ResultTH02'] = y_predT02
In [39]:
df.head(3)
Out[39]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx nr_employed y ResultTH09 ResultTH08 ResultTH07 ResultTH06 ResultTH05 ResultTH04 ResultTH03 ResultTH02
0 44 1 1 0 1 2 0 1 1.4 93.444 5228.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 53 9 1 7 0 0 0 1 -0.1 93.200 5195.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 28 4 2 6 0 2 0 2 -1.7 94.055 4991.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 rows × 22 columns

 

Punktacja dla każdego klienta

In [57]:
df['Customer_classification']= df['ResultTH02']+df['ResultTH03']+df['ResultTH04']+df['ResultTH05']+df['ResultTH06']+df['ResultTH07']+df['ResultTH08']+df['ResultTH09']
In [60]:
df.sort_values('Customer_classification').head(4)
Out[60]:
  age job marital education default housing loan poutcome emp_var_rate cons_price_idx y ResultTH09 ResultTH08 ResultTH07 ResultTH06 ResultTH05 ResultTH04 ResultTH03 ResultTH02 Customer_classification
0 44 1 1 0 1 2 0 1 1.4 93.444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25048 30 9 1 6 0 2 0 1 -0.1 93.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25047 35 1 0 2 1 2 0 1 1.4 93.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25046 42 7 1 3 1 2 2 1 1.1 93.994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 rows × 23 columns

In [43]:
df.pivot_table(index =['Customer_classification'],values='marital', aggfunc='count').plot(kind='bar', legend=False)
Out[43]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x164606ab780>
In [61]:
df['ResultTH05'].value_counts(normalize=True)
Out[61]:
0  0.737059
1  0.262941
Name: ResultTH05, dtype: float64
 

Podsumowanie

Porównaine Logistic Regression Classifier z Naive Bayes Classifier.

Logistic Regression na zbiorze df

          precision  recall f1-score  support

        0    0.95   0.76   0.85   12062
        1    0.27   0.68   0.38   1531

    accuracy              0.75   13593
    macro avg    0.61   0.72   0.61   13593
  weighted avg    0.87   0.75   0.79   13593


Naive Bayes Classifier na zbiorze df

          precision  recall f1-score  support

        0    0.95   0.78   0.86   12062
        1    0.28   0.66   0.39   1531

    accuracy              0.77   13593
    macro avg    0.61   0.72   0.62   13593
  weighted avg    0.87   0.77   0.80   13593